XÀ PHÒNG HÓA HOÀN TOÀN 17 24 GAM CHẤT BÉO CẦN VỪA ĐỦ 0 06 MOL NAOH

     

Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo yêu cầu vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được khối lượng xà chống là 


n NaOH = 3 n glixerol => n glixerol = 0,02 mol

BTKL: m xà phòng = m chất to + m NaOH – m glixerol

= 17,24 + 0,06. 40 – 0,02. 92= 17,8 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X tất cả 2 axit bự RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Số lượng chất to tối đa rất có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất béo X trong môi trường axit, sau phản bội ứng nhận được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất bự X trong môi trường axit, chiếm được axit oleic với axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol và 83,4g muối của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo nên vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được cân nặng xà chống là


Đun nóng chất béo cần vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol nhận được là


Một loại chất béo tất cả M tb = 792,8. Từ bỏ 10 kilogam chất to trên đã điều chế được m kg xà chống natri bao gồm 28% chất phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 cùng H2O hơn yếu nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất khủng trên tác dụng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Cực hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất mập được gọi tầm thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 17 24 gam chất béo cần vừa đủ 0 06 mol naoh

(b) hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan trong nước tuy thế tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) bội phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường axit là làm phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X công dụng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất mập Y. Đem toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau bội nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Quý giá của a gần nhất với cái giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, cần dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol với m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch cất b gam muối. Giá trị của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề xuất vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O với 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X yêu cầu vừa đầy đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tính năng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang đến vào chén bát sứ khoảng 3 gam ngấn mỡ lợn cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và liên tiếp khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài ba giọt nước cất vào để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu láo hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất to X phải dùng vừa đủ 3,24 mol O2. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất lớn trên bằng NaOH nhận được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối bột của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm những triglixerit bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Ví như đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất béo triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta thu được xà phòng là tất cả hổn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 với c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi nấu nóng 2,225 kilogam chất lớn Tristearin (có đựng 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Mang sử công suất của làm phản ứng 100%. Khối lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 3,08 mol O2, chiếm được CO2 với 2 mol H2O. Cho m gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X phải dùng đầy đủ 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol và 91,8 gam muối của một axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất bự X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn nhát nhau 1,817 lần và glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 với 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X công dụng được về tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác đến a gam X phản bội ứng với đầy đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit Z (trong kia Y được chế tạo từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ vật phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số liên kết π nhỏ tuổi hơn 6 và tất cả 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là mọi hợp chất hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn X3 hai team CH2. Nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Phương diện khác, mang lại a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau bội nghịch ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn đựng m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Hỗn phù hợp E có axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Mang lại m gam E công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy hết m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O với 5,22 mol CO2. Cân nặng của X trong m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam chất phệ X bởi KOH chiếm được 96,2 gam chất rắn và 9,2 gam glixerol. Quý hiếm m là:


Hỗn phù hợp X gồm những triglixerit trong phân tử phần đa chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X phải a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH toàn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a với m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng nhận được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tính năng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào bát sứ nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Xem thêm: Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Theo Cách Đồ Xôi Bằng Nồi Cơm Điện

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút với thỉnh phảng phất thêm nước đựng để giữ mang lại thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy tất cả lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng công suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu như không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì phản nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong thí nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Chín Tầng Mây Hà Nội, Bánh Chín Tầng Mây

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.