. Would you like me to finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Mang lại milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022 Bạn đã xem:

✅ . Would you lượt thích me lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. đến milk xin ctruc vs ạ

.Would you lượt thích me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ

Hỏi:

.Would you lượt thích me lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ

.Would you like me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ

.Would you lượt thích me to finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ

Vừa rồi, cười-nè.vn đang gửi tới chúng ta chi ngày tiết về chủ thể . Would you lượt thích me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Mang lại milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022 ❤️️, hy vọng với thông tin hữu ích mà bài viết ". Would you lượt thích me khổng lồ finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Cho milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022" mang lại sẽ giúp chúng ta trẻ thân thương hơn về . Would you like me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Cho milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022 hiện nay. Hãy thuộc cười-nè.vn cách tân và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về . Would you lượt thích me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Cho milk xin ctruc vs ạ phái nam 2022 bạn nhé.

31. If I ___ as young as you are, I ___ in a boat round the world. A. Were- would sail B. Would be – would sail C.


Bạn đang xem:


Xem thêm: 100 Bài Văn Tả Cảnh Lớp 5 Hay Chọn Lọc, Tổng Hợp Những Bài Văn Tả Cảnh Lớp 5 Hay Nhất


Xem thêm: Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì ? Lý Thuyết Sự Ăn Mòn Kim Loại


Were- will sail D. Would- would không đúng nam 2022

The bus takes longer than the train –> The train does not take as long as the bus. Mang lại milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022

40. Going swimming in the river in the summer is interesting. ⇒ It is interesting khổng lồ go swimming in the river in the summer. Mang đến milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022

People believe that he is very good at speaking english. He is believed lớn be good at speaking E GCho milk xin ctruc vs ạ nam 2022

Work 1. Which job would you hate to have and why? 2. Which job would you most lượt thích to bởi in the future? 3. Vày you commute to lớn work or vì you live in th phái mạnh 2022

Câu 34. If I had known you would come, ______. A. I would wait for you B. I would have waited for you C. I will wait for you D. I would not have waite nam giới 2022

4. A: What time–.(you/ usually/ finish) work? B: Normally I –.( finish) work at 5 o’clock, but this week I-. (work) until 6 to earn a phái mạnh 2022