HOÀN THÀNH DÃY BIẾN HOÁ SAU BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( GHI RÕ CÔNG THỨC CẤU TẠO) (GHI RÕ ĐK NẾU CÓ) METAN

     

Câu 327763: Cho các chất: but-1-in, etan, buta-1,3-đien, vinyl axetilen, propan, etilen, benzen. Tất cả bao nhiêu chất trong số các hóa học trên có khả năng làm mất màu hỗn hợp brom ở đk thường?

A.

Bạn đang xem: Hoàn thành dãy biến hoá sau bằng phương trình hóa học ( ghi rõ công thức cấu tạo) (ghi rõ đk nếu có) metan

3.

B. 4.

C. 5.

Xem thêm: Sóc Nhí - Tập Làm Y Tá

D. 6.


Các hiđrocacbon mạch hở có liên kết đôi C=C hoặc liên kết ba C≡C trong phân tử có khả năng làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.


Giải chi tiết:

Các hiđrocacbon mạch hở có links đôi C=C hoặc links ba C≡C trong phân tử có khả năng làm mất màu hỗn hợp brom ở đk thường.

Xem thêm: Thực Hiện Phản Ứng Nhiệt Nhôm Hỗn Hợp Gồm Al Và M Gam Hai Oxit Sắt

Vậy but-1-in, buta-1,3-đien, vinyl axetilen, etilen làm mất đi màu hỗn hợp brom ở điều kiện thường (có 4 chất).

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát