Viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và cắt 2 đường thẳng

     

Giành độc lập dân tộc với xây dựng chủ nghĩa thôn hội

Giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa thôn hội

Lãnh đạo biện pháp mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Cuba

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, đến hai đường thẳng gồm phương trình lần lượt là Viết phương trình đường thẳng vuông góc với

*
và cắt cả hai đường thẳng.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và cắt 2 đường thẳng


A.(fracx7 = fracy – 11 = fracz + 2 – 4)B.(fracx – 27 = fracy1 = fracz + 1 – 4)C.(fracx + 17 = fracy – 11 = fracz – 3 – 4)D.

Xem thêm: Vai Trò Của Nito Đối Với Thực Vật Là? Vai Trò Của Nitơ Đối Với Thực Vật Là

(fracx + frac127 = fracy – 11 = fracz – frac12 – 4)

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án cùng lời giải bên dưới.

Đáp án đúng: B


Giả sử(d cap d_1 = A Rightarrow A = d_1)nên(A(2u;1 – u;u – 2))

(d cap d_2 = B Rightarrow B = d_2)nên(B(2t – 1;t + 1;3))

Vì thế(overrightarrow AB = (2t – 2u – 1;t + u;5 – u))là vectơ chỉ phương của d.

Xem thêm: Truy Tìm Gà Chọi Hay Nhất Miền Bắc Đá Hay, Truy Tìm Gà Chọi Hay Nhất Miền Bắc

Do(dperp (P))nên(overrightarrow AB //overrightarrow n = (7;1; – 4))ở đây(vecn)là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Từ đó tất cả hệ phương trình(frac2t – 2u – 17 = fract + u1 = frac5 – u – 4 Leftrightarrow left{ eginarrayl 2t – 2u – 1 = 7t + 7u\ 4(t + u) = u – 5 endarray ight.)

(Leftrightarrow left{ eginarrayl t = – 2\ u = 1 endarray ight. Rightarrow overrightarrow AB = ( – 7; – 1;4).)

Và đường thằng d đi qua điểm(A(2;0;-1))nên ((d):fracx – 27 = fracy1 = fracz + 1 – 4.)


Hãy suy nghĩ cùng trả lời câu hỏi trước khi chứng kiến tận mắt đáp án và lời giải!