Cấu trúc dạng to v hay ving

     
*Bạn đang xem: Cấu trúc dạng to v hay ving

★☆nangngucnoisoi.vn★☆nangngucnoisoi.vnsite học Tiếng Anh trực tuyến đường trên điện thoại cảm ứng thông minh di động!< lưu giữ trang > Tổng lượt xem:80640

CÁC CẤU TRÚC TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐỘNG TỪ Ving/ to lớn VHOẶC GIỚI TỪ HOẶC ĐỂ TƯỜNG THUẬT CÂU GIÁN TIẾP* lưu ý : sau những giới từ hễ từ thường nhằm Ving trừ giới từ bỏ “to”1. Dạng 1: S + (V) + lớn + V + hoặc S + (V) + sb + khổng lồ + V+ O- to lớn afford to V + O ……………….. Nỗ lực làm gì- to lớn agree V + O …………………… đồng ý làm gì- to lớn agree with so …………………... Gật đầu đồng ý với ai- lớn appear khổng lồ V + O ………………... Nhường như- khổng lồ ask lớn V + O ……………………. Yêu cầu làm gì- to ask sb to lớn V st …………………… yêu cầu ai làm cho gì- lớn decide to V + O ……………….. Quyết định làm gì- to expect khổng lồ V + O ………………… hi vọng- to lớn learn to lớn V + O ………………….. Học- khổng lồ manage to V + O ……………….. Xoay xở- khổng lồ offer khổng lồ V + O ………………….. đề nghị làm cái gi cho ai- lớn plan khổng lồ V + O …………………... đặt kế hoạch- khổng lồ promise khổng lồ V + O ………………. Hứa- to encourge lớn V + O ……………… khuyến khích- to refuse khổng lồ V + O ………………….. Từ chối- khổng lồ threaten khổng lồ V + O ………………… doạ dọa- khổng lồ doubt whether S + (V) + O………. Nghi hoặc về đồ vật gi đó- khổng lồ want khổng lồ V + O …………………… hy vọng làm gì- lớn want sb to lớn V st …………………… mong muốn ai có tác dụng gì- lớn intend to lớn V + O …………………… bao gồm ý định- to lớn advise sb lớn V + O ………………….. Khuyên ai có tác dụng gì- to allow sb to V + O …………………… được cho phép ai làm cho gì- lớn beg sb to lớn V + O ……………………… ước xin ai- lớn forbid to V + O ………………………. Cấm làm cho gì- to lớn invite to lớn V + O ………………………. Mời- khổng lồ invite sb to lớn V + O …………………… mời ai có tác dụng gì- khổng lồ persuade sb to lớn V + O ………………… thuyết phục ai làm cho gì- lớn remind sb khổng lồ V + O …………………... Nói ai làm gì- khổng lồ teach sb khổng lồ V + O …………………….. Dạy- khổng lồ tell sb khổng lồ V + O ………………………. Bảo- to lớn urge sb to V + O ……………………… ăn năn thúc- lớn have sb V + O ………………………... Nhờ- to lớn make sb V + O ……………………….. Bắt ép- S + would like to V + O ………………… thích- S + used to lớn V + O …………………….. đang từng làm gì (nay không có tác dụng nữa)- khổng lồ + encourage sb khổng lồ V st ………………. Khích lệ ai làm gì- to lớn remind sb of about st/so ……………... Gợi nhớ về điều gì- I + (take) + sb + (time) + khổng lồ V st2. Dạng 2: S + (V) + Ving + O- to admit V¬ing O …………………………… gật đầu đã làm gì- lớn avoid V¬ing O …………………………… tránh- lớn delay V¬ing O …………………………… trì hoãn- to deny V¬ing O ……………………………. Bao phủ nhận- lớn enjoy V¬ing O …………………………… thích- khổng lồ finish V¬ing O …………………………… hoàn thành- khổng lồ keep V¬ing O …………………………….. Tiếp tục, duy trì- khổng lồ mind V¬ing O …………………………….. Bận tâm- to suggest V¬ing O ………………………….. Gợi ý- to lượt thích V¬ing O ……………………………… thích- to hate V¬ing O ……………………………... Ghét- to lớn love V¬ing O ……………………………... Thích- S + can’t bear V¬ing O ……………………… bắt buộc chịu được- S + can’t stand V¬ing O ……………………... Bắt buộc chịu được- S + can’t help V¬ing O ……………………… cần yếu tránh được- lớn look forward lớn V¬ing O ………………….. Trông mong- lớn accuse sb of V¬ing O ……………………… buộc tội ai- lớn insist sb on V¬ing O ……………………….. Nại nỉ ai làm gì- to remind sb of V¬ing O ……………………… gợi nhớ- khổng lồ be afraid of V¬ing O ……………………….. Sợ- to be amazed at V¬ing O ……………………… ngạc nhiên- to lớn be angry about/at V¬ing O …………………. Giận/ bực mình- to be good/bad at V¬ing O …………………….. Giỏi/ kém- to lớn be bored with V¬ing O ……………………… ảm đạm chán- to be dependent on st/ V¬ing O ………………… phụ thuộc- lớn be different from ………………………….. Khác biệt- to lớn be excited about …………………………… háo hức- to think of st/Ving st …………………………... Ghi nhớ về đồ vật gi đó- khổng lồ thank to lớn st/so/Ving st ……………………….. Phụ thuộc cái gì, vào ai gì đó- to lớn thank sb for Ving st ……………………….... Cảm ơn ai bởi đã làm cho gì- khổng lồ apologize (to so) for Ving st ………………… xin lỗi ai vì chưng cái gì đó- to comfess to Ving¬ st ………………………… thú nhận- to congratulate sb on Ving st …………………. Chúc mừng ai vì điều gì đó- khổng lồ be friendly with …………………………… thân thiện với- lớn be familiar with …………………………… không còn xa lạ với- to lớn be popular with …………………………… phổ biến/ưa chuộng- to lớn be based on ……………………………….. Dựa trên- to lớn be capable of ……………………………… bao gồm khả năng- to be doubtful about …………………………. Nghi ngờ- to take part in = join = paticipate ……………. Tham gia- lớn join st ……………………………………… tham gia chiếc gì- to lớn join in Ving st ……………………………….

Xem thêm: Các Tính Chất Của Lũy Thừa Là Gì? Lũy Thừa Của Một Tích Và Lũy Thừa Của Lũy Thừa


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Củ Cải Muối Giòn Ngon Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Củ Cải Muối Giòn Hấp Dẫn


Tham gia làm cho gì- to lớn be famous for ……………………………… danh tiếng vì- to lớn be fed up with ……………………………... Chán- to be fond of Ving O …………………………… thích- khổng lồ be grateful to sb for Ving st …………………. Biết ơn ai bởi đã làm cho gì- khổng lồ be interested in ……………………………... Thích, quan tiền tâm- to be keen on ………………………………….. đam mê- lớn be nervous of ……………………………….. Lo lắng- khổng lồ be responsible for …………………………… có trách nhiệm- khổng lồ be satisfied with ……………………………….. Hài lòng- to be successful in ……………………………... Thành công- to lớn be worried about ……………………………. Lo lắng- lớn be surprised at ………………………………. Ngạc nhiên- lớn be tired of …………………………………… căng thẳng mệt mỏi vì- khổng lồ be used lớn Ving O ……………………………. đang quen có tác dụng gì- lớn warn sb about st/Ving¬ st …………………… lưu ý ai vấn đề gì hoặc làm gìof- to warn sb against Ving st …………………….. Cảnh báo ai không được thiết kế gì- lớn thank sb for Ving st ………………………… cảm ơn ai bởi vì đã làm gì- to dream of st/so/Ving st ………………. Niềm mơ ước về vấn đề gì, về ai,về có tác dụng gìabout- lớn preventto stop sb/st from Ving st ………….…… rào cản ai/cái gì làm cho gìto protect- to be thankful/grateful khổng lồ sb for Ving st ……….. Biết ơn ai bởi vì đã làm cho gì- khổng lồ look for ward khổng lồ Ving st …………………….. Trông muốn ai có tác dụng gì- lớn think about st/Ving st ……………………….. Cân nhắc về vật gì đó- khổng lồ insist on Ving st …………………………….. Nhất quyết làm gì- to give sb st …………………………………… đưa đến ai mẫu gì- lớn give st to lớn sb ………………………………… đưa cái gì cho ai- to lớn buy sb st ……………………………………. Download cho ai chiếc gì- lớn buy st for sb ………………………………… mua cái gì cho ai- to bring sb st …………………………………… mang đến ai chiếc gì- to lớn bring st lớn sb ………………………………… mang đồ vật gi cho ai- force to vày st …………………………………… yêu cầu, bắt chước- mean to vì chưng st …………………………………… định làm gì- clemand to bởi st ………………………………... Yêu cầu- want to vị st ……………………………………. ý muốn làm gì- agree to vày st …………………………………… gật đầu làm gì- expect to do st ………………………………….. Mong đợi- offer to bởi vì st ……………………………………. đề nghị- hope to vì st ……………………………………. Hi vọng- mention doing st ………………………………... đề cập- count on doing st ……………………………….. Phụ thuộc- have to bởi vì ……………………………………… buộc phải làm- to lớn prevent sb/st from …………………………… bức tường ngăn ai/cái gì làm gì- lớn apply for …………………………………….. Nộp đơn- lớn look for ……………………………………… tra cứu kiếmUnit 4- Gerund và To-infinitiveUnit10 - level 250-500 sẽ đề cập một số đặc điểm đặc trưng cùng cách sử dụng Gerund cùng Infinitive trong một trong những trường hợp nuốm thể. Bây giờ tôi tiếp tục chia sẻ một số điểm đặc biệt khác, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát và trọn vẹn hơn về công ty điểm đặc biệt quan trọng này. Các điểm đặc biệt này có khả năng xuất hiện cao nhất trong đề thi TOEIC.1. Số đông động từ bỏ theo sau là to-inf hoặc -ing bao gồm nghĩa rứa đổi1. Forget + lớn inf (=forget to do st)I’m sorry, I forgot khổng lồ lock the carForget + -ing size (=forget a past event)We’ll never forget visiting Paris2. Remember + lớn inf (=remember to vày st)Remember to lớn read the instructionsRemember +-ing khung (=recall a pass event)I don’t remember meeting Al before3. Mean + lớn inf (=intend to)He mean khổng lồ move the NewcastleMean +-ing khung (=involve)Working harder means getting more money4. Go on + to-inf (=finish doing sth & start doing sth else) After finishing her BA, she went on to lớn get a master’s degree.Go on + -ing size (=continue)She went on watching TV5. Regret + to-inf (=be sorry to)I regret lớn tell you that you have failed.Regret + -ing form (=have second thoughts about sth already done)I regret telling lies.6. Would prefer + to-inf (specific preference)I’d prefer khổng lồ have an early night tonightPrefer + -ing size (in general)I prefer reading a book lớn watching TVPrefer + to-inf + (rather) than + inf without toI prefer khổng lồ read a book (rather) than watch TV. 7. Try + to-inf (=do one’s best; attempt)She tried hard khổng lồ cope with her new job.Try + -ing form (=do sth as an experiment)Try adding some more sauce khổng lồ your pasta.8. Want + to-inf (=wish)I want to lớn find a better job.Want + -ing khung (=sth needs khổng lồ be done)Your dress wants cleaning9. Stop + to-inf (=pause temporarily)He stopped lớn buy some milk on his way home.Stop + -ing khung (=finish, cease)Stop talking khổng lồ each other, please!10. Hate+ to-inf (=hate what one is about to lớn do)I hate to interrupt, but I must talk to lớn you.Hate +-ing form (=feel sorry for what one is doing)I hate making you feel uncomfortable11. Be sorry + to-inf (=regret)I’m sorry to hear he has been injured.Be sorry + -ing form (= apologize)I’m sorry for misunderstanding/having misunderstood what you said2. Số đông động tự theo sau là V-ing hoặc to- inf cơ mà nghĩa không vắt đổi● Begin, continue, intend, start + to-infi hoặc –ing .Tuy nhiên, chúng ta thường không có 2 hễ từ thuộc đuôi -ing đi cùng nhauChúng ta sử dụng:She began laughing/to laugh. They are beginning to shout.Nhưng ko sử dụng:They are beginning shouting.Sau đây là một số bài xích luyện tập.1- Theo sau toàn bộ các trợ từ bỏ (động từ bỏ khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would lượt thích to, needn"t, would rather, would sooner, be supposed khổng lồ là các động từ không "chia", V-bare2- đều động từ theo sau là "to verb" tất cả 2 trường hợp:2.a- : afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.2.b- : advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.3- Theo sau bởi "V-ing": admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, confess, consider, deny, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, give up, imagine, invlolve, justify, keep on, leave off, mention, mind, miss, permit, postpone, quit, recommend, resent, resist, resume, risk, save, tolerate, suggest, recollect, stop, pardon, can"t resist, can"t stand, can"t help, understandngoài ra theo sau: be worth, it is no use, there is no, it is no good cũng chính là V-ing4- số đông động từ bỏ theo sau gồm cả "to verb" và "V-ing":advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can"t bear, recommend, need, want, require.Đa số số đông động từ bỏ trên lúc theo sau là "to verb" hoặc "V-ing" sẽ có nghĩa không giống nhau.*******************************************************Ta đã biết, rượu cồn từ giờ anh được phân tách theo thì , tuỳ vào văn cảnh của từng câu. Động từ một khi không chia theo thời (tense) thì sẽ mang trong mình 1 trong 4 dạng tiếp sau đây :- bare inf (động từ bỏ nguyên mẩu không có to )- lớn inf ( động từ nguyên mẫu tất cả to )- Ving (động trường đoản cú thêm ing )- P.P ( đụng từ nghỉ ngơi dạng past paticiple )1 : kết cấu câu dạng V_0_V ( công ty ngữ _động tự 1_tân ngữ_ hễ từ 2 )A , bare infTheo sau những động tự như :MAKE, HAVE ( sống dạng không đúng bảo chủ động ),LET, HELP thì V2 đã ở dạng bare inf.Cấu trúc : make / have / let sb vày st .Ex:I make him go.I let him go.B: V_ingNếu V1 là những động tự như : HEAR ,SEE, FEEL ,NOTICE ,WATCH, FIND, CATCH...thì V2 là Ving (hoặc bare inf )cấu trúc :watch / find/ catch sb doing st : phát hiện ( xem ) ai kia đang làm cho gì.See/ hear/ feel sb doing st : nhìn thấy. Nghe thấy ai kia đang làm cho gì.See/ hear/ feel sb vị st : nhìn thấy. Nghe thấy ai đó đã làm gì.C: P.PTheo sau rượu cồn từ have , get , V2 có dạng P.Pcấu trúc : have / get st doneD: to_VCác trừơng hợp còn lại2 : cấu tạo câu dạng V_V ( hai động từ đứng ngay tức thì nhau )A: V-IngTheo sau các động từAdmit, allow, appreciate, avoid , be better off ( tương đối hơn), can"t help(không thể không), can"t resist(không thể chịu đựng nỗi), can"t stand (không thể chịu đựng nỗi), cease (dừng), consider (nghĩ đến), delay,deny,dislike, enjoy, escape, fancy, finish,imagine,involve, keep, mind, miss(bỏ sót),postpone, practise, quit, recall, regret, remember, report, resent(căm ghét), resume(bắt đầu lại), Risk (liều lĩnh), stop, succeed, suggest, hate, mention, look forward to,discuss, resist, explain , ….Thì V2 phân chia v_ingEx:VD: When i "m on holiday, i enjoy not having to get up early.Lưu ý : sau giới từ ( prep ), hễ từ được phân chia ở dang v_ing .B : khổng lồ infTheo sau các động từAfford, agree , arrange, attempt, claim, dare, decide, demand, desire, expect, fail, forget, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, mean, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, strive, tend, threaten, try, want, wish, would love , would like . Have no right ( ko bao gồm quyền ), in order , so as( not) …Thì V2 được phân chia ở dang to_infEx:As it was late, we decide to lớn take a xe taxi home.Những hễ từ sẽ liệt kê nghỉ ngơi trên chỉ là phần lớn từ thông dụng duy nhất chứ ko đề nghị là tất cả ^^!3 : một số trong những Động từ đặc biệt rất có thể dùng cả V_ing và to_infSTOP+ Ving :nghĩa là dừng hành động đang ra mắt đó lạiex:I stop eating (tôi ngừng ăn )+ khổng lồ inf : dừng lại để triển khai hành động khácex:I stop to eat (tôi tạm dừng để ăn )FORGET ,REMEMBER+ Ving :Nhớ (quên)chuyện vẫn làmI remember meeting you somewhere last year (tôi lưu giữ đã gặp gỡ bạn ở chỗ nào đó hồi năm ngóai )+ khổng lồ inf :Nhớ (quên ) cần làm chuyện gì đóex:Don"t forget to buy me a book :đừng quên cài cho tôi quyển sách nhé (chưa download ,)REGRET+ Ving : hối hận hận chuyện đã làmI regret lending him the book : tôi ăn năn hận đã cho anh ta mượn quyển sách+ lớn inf :lấy có tác dụng tiếc để ......ex:I regret to lớn tell you that ...( tôi lấy làm tiếc nhằm nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây chừ mới nóiTRY+ Ving : thửex:I try eating the cake he makes ( tôi thử nạp năng lượng cái bánh anh ta có tác dụng )+ lớn inf : nỗ lực để ...ex:I try lớn avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )NEED ,WANTNEED nếu như là rượu cồn từ đặc biệt( model V ) thì đi với BARE INFex:I needn"t buy it ( need mà có thể thêm not vào là rượu cồn từ đặc biệt )NEED là rượu cồn từ hay thì áp dụng công thức sau :Nếu chủ từ là tín đồ thì cần sử dụng to infex:I need to buy it (nghĩa chủ động )N ếu nhà từ là thiết bị thì đi với Ving hoặc to be P.Pex:The house needs repairing (căn nhà cần phải sửa chửa )The house needs to be repaireMEANMean + to inf : Dự địnhEx:I mean lớn go out (Tôi dự định đi chơi )Mean + Ving :mang ý nghĩaEx:Failure on the exam means having lớn learn one more year.( thi rớt nghĩa là cần học thêm một năm nữa)4: những mẫu khácHAVE difficulty /trouble +VingWASTE/ SPEND time /money + Vingchủ ngữ đưa ( it)+ take(s) sb + time to do stKEEP + O + VingPREVENT + O + Vingused to vì : trước đó quen làm cho gìto be used lớn / to be accustomed to lớn + doing : quen với bài toán làm gìto get used to / to get accustomed to +v_ing : trở buộc phải quen cùng với việc làm những gì .to be likely to bởi st : có công dụng sẽ làm cho gì