Trộn 100ml dung dịch gồm ba(oh)2 0 1m và naoh 0 1m

     

nOH-= 0,1.(0,1.2 + 0,1)= 0,03 molnH+= 0,4.(0,0375.2 + 0,0125)= 0,035 molPhương trình hóa học:  Ba2+ + SO42- → BaSO4↓   H+  +  OH-  →H2O0,035    0,03⇒OH- hết, H+ dư.⇒nH+dư =0,035–0,03=5.10-3 mol⇒  dư=5.10-30,1+0,4=0,01M  ⇒ pH=-log=2
Bạn đang xem: Trộn 100ml dung dịch gồm ba(oh)2 0 1m và naoh 0 1m

Cho 100ml dd láo lếu hợp tất cả FeCl31M, AlCl31M với ZnCl20,5M tính năng với dung dịch NaOH dư. Bóc tách lấy kết tủa, nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được m gam hóa học rắn. Tính m.


Cho 200ml hỗn hợp H3PO41M tính năng với 250ml hỗn hợp NaOH 0,5M với Ba(OH)20,5M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu được số gam muối khan là:


Dung dịch X đựng axit HCl a mol/l với HNO3b mol/lít. Để trung hòa 20ml hỗn hợp X buộc phải dùng 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Khía cạnh khác, đem 20ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3dư thấy sinh sản thành 2,87 gam kết tủa. Cực hiếm của a và b lần lượt là:


Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42-và x mol OH-. Hỗn hợp Y có chứa ClO4-, NO3-và y mol H+; tổng thể mol ClO4-và NO3-là 0,04. Trộn X và Y được 100ml hỗn hợp Z. Dung dịch Z bao gồm pH (bỏ qua sự điện li của nước) là:


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO40,5M, nhận được 5,32 lít H2(ở đktc) cùng dd Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là


Dung dịch Ba(OH)2có pH=13 (ddA), dung dịch HCl gồm pH=1 (dd B).Trộn 2,75 lít A với 2,25 lít dd B.

Nồng độ mol/l của các chất bao gồm trong dung dịch sau phản nghịch ứng là:


Trộn 250 ml dd tất cả hổn hợp HCl 0,08 mol/l cùng H2SO40,01 mol/l cùng với 250 ml dd Ba(OH)2có độ đậm đặc x mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dd gồm pH = 12.Hãy tính m cùng x.
Xem thêm: X Là Amino Axit Có Công Thức H2Ncnh2Ncooh, Y Là Axit Cacboxylic No, Đơn Chức, Mạch Hở

Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 mol HCO3- và 0,001 mol NO3-. Để loại bỏ hết Ca2+trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá chỉ trị của a là:


Dung dịch A có HCl 0,2M; HNO30,3M; H2SO40,1M; HClO40,3M, hỗn hợp B tất cả KOH 0,3M; NaOH 0,4M, Ba(OH)20,15M. đề xuất trộn A cùng B theo tỉ trọng thể tích là từng nào để được dung dịch bao gồm pH=13?


Lấy 240ml dung dịch có NaOH 1,6M và KOH 1M công dụng hết với dung dịch H3PO4thu được hỗn hợp X. Chia X thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: cô cạn thu được 20,544 gam tất cả hổn hợp muối khan

- Phần 2: cho công dụng với dung dịch CaCl2dư chiếm được m gam kết tủa

Giá trị của m là:


Dung dịch HCl với dung dịch CH3COOH có cùng độ đậm đặc mol/lít. Quý hiếm pH tương xứng của dịch tương xứng là x với y. Dục tình giữa x với y là ( đưa thiết cứ 100 phân tử 2 dung CH3COOH thì có một phân tử năng lượng điện li)


Dung dịch X cất 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl-và y mol Cu2+. Mang lại X tính năng hết với hỗn hợp AgNO3dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, đến 170ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:


Trộn 100ml dung dịch chứa H2SO40,1M cùng HNO30,3M với 100ml dung dịch chứa Ba(OH)20,3M và KOH 0,1M thu được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. Mang lại quỳ tím vào hỗn hợp Y, hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra?


Dung dịch X gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)20,05M. Hỗn hợp Y có Al2(SO4)30,4M với H2SO4xM. Trộn 0,1 lít hỗn hợp Y với một lít hỗn hợp X nhận được 16,33 gam kết tủa.Giá trị của x là:
Xem thêm: Các Bằng Chứng Phôi Sinh Học So Sánh, Sinh Học 12 Bài 24: Các Bằng Chứng Tiến Hóa

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam