Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

     

Trộn 100ml đ bao gồm pH=1 bao gồm HCL cùng HNO3 với 100ml dd NAOH nồng độ a (mol/l) thu 200ml dd pH=12. Cực hiếm a?

A.0.15 B.0.30 C.0.03 D.0.12
Bạn đang xem: Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

*Xem thêm: Tải Đề Cương Ôn Tập Toán 5 Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Năm Học 2020

Dung dịch HCl và HNO3 có pH=1: => = 10^-1 (mol/l) =>Σ nH+ = 10^-1*0.1 = 0.01(mol) +nNaOH = 0.1a (mol) NaOH => Na+ + OH- 0.1a.........0.1a.......0.1a(mol) =>nOH- = 0.1a (mol) _Sau phản bội ứng chiếm được dung dịch có pH = 12: +pH = 12:môi trường tất cả tính bazơ => bazơ dư , axit hết. +pH = 12 => pOH = 14 - 12 = 2 => = 10^-2 (mol/l) =>nOH- dư = 10^-2*0.2 = 2*10^-3 (mol) H+ + OH- => H2O 0.01....0.1a 0.01....0.01........0.01(mol) ..0....0.1a - 0.01.0.01(mol) =>nOH- dư = 0.1a - 0.01 = 2*10^-3 (mol) 0.1a = 0.012 a = 0.12 Vậy a = 0.12 (M)

=> D đúng

Đúng 0 bình luận (0)


Xem thêm: Các Dạng Đề Toán Thi Vào 10 Thường Gặp, Các Dạng Toán Thi Vào 10 Chi Tiết Nhất

*

Trộn 100ml dd bao gồm pH=1 gồm HCl với HNO3 với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 200ml dd bao gồm pH=12. Quý hiếm của a là (biết trong đông đảo dd =10-14 )

Lớp 0 hóa học 1 0 gởi Hủy

Đáp án D

pH =1 => = 0,1 => n H + = 01.01 = 0,01 mol.Bạn vẫn xem: Trộn 100ml dung dịch tất cả ph=1 có hcl và hno3

pH =12 => = 10-12 => =10-2 => n O H - dư = 0,01.(0,1+0,1) = 0,002 mol

Đúng 0
comment (0)

Trộn 100ml dung dịch có pH =1 có HCl cùng HNO3 với 100ml hỗn hợp NaOH mật độ a mol/l nhận được 200ml dung dịch tất cả pH=12 giá trị của a là

Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Dung dịch axit lúc đầu có = 0,1 M

⇒ nH+= 0,1.0,1 = 0,01 mol

Dung dịch sau phản ứng bao gồm pH = 12

⇒ dư bazơ và gồm pOH =14 – 12 = 2

⇒ = 0,01M

⇒ nOH− dư = 0,002 mol

Phản ứng trung hòa:

nH+phản ứng = nOH−phản ứng = 0,01 mol

⇒ nNaOH ban đầu = nOH−phản ứng + nOH− dư

= 0,01 + 0,002 = 0,012 mol

⇒ a = 0,12M

Đúng 2
comment (0)

Trộn 100ml dung dịch gồm pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100ml dung dịch NaOH độ đậm đặc a (mol/l) chiếm được 200ml dung dịch bao gồm pH=12 . Quý hiếm của a là ?

Lớp 11 Hóa học bài bác 5: luyện tập axit, bazơ và muối. Bội nghịch ứng trao... 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Ta có: (pH=1Rightarrowleft=0,1Rightarrow n_H^+=0,1.0,1=0,01left(mol ight))

Sau pư, pH = 12 ⇒ OH- dư.

(Rightarrowleft_left(dư ight)=frac10^-1410^-12=0,01Rightarrow n_OH^-left(dư ight)=0,01.0,2=0,002left(mol ight))

PT ion: (H^++OH_left(pư ight)^- ightarrow H_2O)

_______0,01 → 0,01 (mol)

(RightarrowSigma n_OH^-=0,01+0,002=0,012left(mol ight))

(Rightarrowleft=frac0,0120,1=0,12M=a)

Bạn tìm hiểu thêm nhé!

Đúng 0
comment (0)

1. đến 50ml dd tất cả hổn hợp NaOH 0,01M cùng Ba(OH)2 0,005M tác dụng với 50ml dd HCl 0,015M sau khoản thời gian ơi dứt thu đc 100ml dd X. Cực hiếm pH của X là?

2. Trộn 100ml dd HCl 0,002M với 200ml dd H2SO4 độ đậm đặc x (mol/ lít) thu được 300 mL dd X có pH = 2,7. Quý giá của x sát nhất với mức giá trị nào sau đây

A. 0,02

B.0,01

C.0,002

D.0,001

Lớp 11 chất hóa học Hóa học tập 11 1 1 gửi Hủy

Bài 1:

Ta có: (Sigma n_OH^-=n_NaOH+2n_Baleft(OH ight)_2=0,05.0,01+0,05.0,005.2=0,001left(mol ight))

(n_H^+=n_HCl=0,05.0,015=0,00075left(mol ight))

PT ion: (OH^-+H^+ ightarrow H_2O)

______0,001__0,00075 (mol)

⇒ OH- dư. NOH- (dư) = 2,5.10-4 (mol)

(Rightarrowleft=frac2,5.10^-40,1=2,5.10^-3MRightarrowleft=4.10^-12M)

(Rightarrow pHapprox11,4)

Bài 2: Đáp án D

Giải:

Ta có: (Sigma n_H^+=n_HCl+2n_H_2SO_4=0,1.0,002+0,2.2.x=2.10^-4+0,4xleft(mol ight))

(Rightarrowleft=frac2.10^-4+0,4x0,3M)

(Rightarrow pH=-logleft(frac2.10^-4+0,4x0,3 ight)=2,7)

(Rightarrow xapprox9,964.10^-4approx10^-3)

Bạn xem thêm nhé!

Đúng 0
bình luận (0)

trộn 100ml dd tất cả ph=1 có hcl với hno3 cùng với 100ml dd koh a M thu được 200 ml dd x bao gồm ph=12 tính a

Lớp 11 Hóa học bài xích 3: Sự năng lượng điện li của H2O - pH - Chất thông tư axit... 2 0 gửi Hủy

(n_H^+=left.V=10^-1.0,1=0,01left(mol ight))

(n_OH^-=0,1aleft(mol ight))

(n_OH^- ext dư=left.V=10^-2.left(0,1+0,1 ight)=0,002left(mol ight))

Ta có: 

(n_OH^--n_OH^- ext dư=n_H^+)

(Leftrightarrow0,1a-0,002=0,01)

(Leftrightarrow a=0,12)

Đúng 2
bình luận (0)

(=0,1M\Rightarrow n_H^+=0,1.0,1=0,01(mol)\pH=12 o pOH=14-12=2\Rightarrow =0,01\Rightarrow n_OH^-=0,002(mol)\H^+ +OH^- o H_2O\n_NaOH=0,01+0,002=0,012(mol)\Rightarrow a=0,12M)

Đúng 1
bình luận (0)

Cho 100ml dd axit HCl tác dụng với 100ml dd NaOH thu được dd gồm pH=12. Nồng độ mol/l của dd NaOH ban sơ là 

Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự điện li 1 0 gởi Hủy

(H^++OH^- ightarrow H_2O)

Vì hỗn hợp sau phản ứng pH=12

=> OH- dư

=> (pOH=14-12=2)

=> (left=10^-2M)

=> (n_OH^-left(dư ight)=10^-2.0,2=2.10^-3)

Đề thiếu cần không tính được cm của NaOH ban đầu 

 

Đúng 2
phản hồi (0)

Trộn 100ml dung dịch có PH =1 có hcl cùng h2so4 loãng cùng với 100ml dung dịch NAOH aM nhận được 200 ml dung dịch 500ml dd teo PH=12. Gia trị của a là

Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự điện li 1 0 nhờ cất hộ Hủy

DD HCl + H2SO4: pH=1=>=0,1M => nH+=0,1*0,1=0,01mol

DD NaOH: nOH-=a*0,1 mol

pH sau pứ =12=> môi trường bazo => =10-2 M=0,01M

=> nOH- dư=0,01*0,2=nOH--nH+

0,002=a*0,1-0,01 => Giải ra a=...

Đúng 1
bình luận (0)

Trộn 100ml dd X với 200ml dd Y thu được 300ml dd Z. Để trung hòa - nhân chính được 100ml dd Z buộc phải 80ml dd HCl nồng độ 0,5M. 

mặt khác, trộn 200ml dd X cùng với 100ml dd Y thu được 300ml dd T. Hiểu được 100ml dd T tác dụng trọn vẹn với 0,405g Al.

Lớp 9 chất hóa học 0 0 gửi Hủy Lớp 11 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

nH+ = 0,1.0,1= 0,01