Tripeptit X Và Tetrapeptit Y Đều Mạch Hở

     

Tripeptit X và tetrapeptit Y phần đa mạch hở. Khi thủy phân trọn vẹn hỗn hợp tất cả X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, chiếm được N2 cùng 36,3 gam hỗn hợp tất cả CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2  dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


+) Viết CTPT của tripeptit X và tetrapeptit Y

Tripeptit X là 3(Cn+1H2n+3O2N)-2H2O

Tetrapeptit Y là 4(Cn+1H2n+3O2N)-3H2O

+) Tính số mol CO2 và H2O theo n => tính n


Vì cách làm của amino axit là H2NCnH2nCOOH = Cn+1H2n+3O2N

Tripeptit X là 3(Cn+1H2n+3O2N)-2H2O = $C_3n + 3H_6n + 5N_3O_4$

Tetrapeptit Y là 4(Cn+1H2n+3O2N)-3H2O = $C_4n + 4H_8n + 6N_4O_5$

=> Đốt cháy 0,05 mol $C_4n + 4H_8n + 6N_4O_5$ thu được:

$n_CO_2 = 0,05.(4n + 4)$ mol với $n_H_2O = 0,05.(4n + 3)$ mol

$ o 0,05.(4n + 4).44 + 0,05.(4n + 3).18 = 36,3 o n = 2$

→ X là $C_9H_17N_3O_4$: 0,01 mol

Bảo toàn C: nCO2 = 9.nX = 0,09 mol

=> nBaCO3 = 0,09 mol => mkết tủa = 0,09.197 = 17,73 gam


Đáp án nên chọn là: b


...

Bạn đang xem: Tripeptit x và tetrapeptit y đều mạch hở


Bài tập bao gồm liên quan


Ôn tập chương 3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức phổ biến của amin no, solo chức, mạch hở là


Số đồng phân amin bậc một, đựng vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là


Tìm phát biểu sai.


Dãy các chất được bố trí theo chiều tăng vọt nhiệt độ sôi là


Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy các chất thu xếp theo đồ vật tự lực bazơ bớt dần là


Cho 10 gam amin đơn chức X bội phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối chọi chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc) cùng 10,125 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X tất cả 2 amin no, 1-1 chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối. Bí quyết của 2 amin trong hh X là


Hỗn vừa lòng khí X gồm O2 và O3 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn thích hợp khí Y tất cả metylamin cùng etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt trọn vẹn V1 lít Y bắt buộc vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O cùng N2, những chất khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của các hợp hóa học trên, chỉ việc dùng một thuốc thử nào sau đây?


Cho cha dung dịch tất cả cùng mật độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo trang bị tự pH tăng đột biến là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch có tác dụng xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hở tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm cân nặng nitơ trong X là 15,73%. Mang đến m gam X phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, cục bộ lượng ancol có mặt cho công dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho cục bộ Y công dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý giá của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Mang lại 10,3 gam X chức năng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X chức năng vừa đủ với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Ngoài ra 0,02 mol X công dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, nhận được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Mang lại NaOH dư vào dung dịch X. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Cho chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C2H8O3N2 công dụng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học hữu cơ solo chức Y và những chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả hai hóa học hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) bao gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Số link peptit tất cả trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là


Thuốc thử được dùng để làm phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là


Số đipeptit buổi tối đa rất có thể tạo ra xuất phát điểm từ một hỗn hợp bao gồm alanin và glyxin là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau khi các phản nghịch ứng dứt thu được sản phẩm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo lếu hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không thu được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X có công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam tất cả hổn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một đội cacboxyl vào phân tử). Nếu cho 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối khan chiếm được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y đông đảo mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất bao gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 cùng 36,3 gam láo lếu hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E bao gồm X và Y chức năng hết với hỗn hợp NaOH thu được láo lếu hợp gồm hai amin no (đều tất cả hai nguyên tử cacbon trong phân tử, không phải đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ đựng hai muối (A với D). Cho những phát biểu sau:

(1) hóa học X và Y đều tính năng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) hỗn hợp B có chức năng tham gia bội phản ứng tráng bạc.

(4) những A cùng D bao gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho những phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng kỳ lạ riêu cua nổi lên khi thổi nấu canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả chứa nhóm NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều phải có cùng nhân tố nguyên tố.

Xem thêm: Sơ Đồ Bảng Điện Dân Dụng - Cách Lắp Bảng Điện Gia Đình Chỉ Với 5 Bước

Số tuyên bố đúng


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc demo được ghi nghỉ ngơi bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T thứu tự là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được diễn đạt như sau:

*

Chất X là


Hỗn hợp X gồm 2 chất tất cả công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. đến 3,40 gam X bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các chất vô cơ cùng 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ solo chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là


Cho những nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) mang lại lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện thêm màu tím.

(c) Để rửa không bẩn ống nghiệm có dính anilin, hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số nhấn định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong hàng khi công dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch đựng hai muối bột là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở đk thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan giỏi trong nước.

(b) Ở tâm trạng kết tinh, các amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit tất cả từ 2 mang đến 10 cội α - aminoaxit với là cơ sở tạo cho protein.

(d) dung dịch anilin vào nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Ví Dụ Về Nhận Thức Cảm Tính, Lấy Và Nhận Thức Lý Tính Và Nhận Thức Lý Tính

Số nhấn định đúng là


tuyên bố nào dưới đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.