THUỶ PHÂN HOÀN TOÀN 1 MOL PENTAPEPTIT

     

Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm công thức là


Thuỷ phân không trọn vẹn được đipeptit Val-Phe yêu cầu A sai

Thủy phân trọn vẹn được 2 mol Gly đề xuất B sai

Thuỷ phân không hoàn toàn được tripeptit Gly-Ala-Val đề xuất D sai.

Bạn đang xem: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy các chất bố trí theo lắp thêm tự lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin đơn chức X phản bội ứng trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc) và 10,125 gam H2O. Cách làm phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X có 2 amin no, đối chọi chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng làm phản ứng không còn với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối. Bí quyết của 2 amin trong hh X là


Hỗn vừa lòng khí X gồm O2 cùng O3 bao gồm tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn phù hợp khí Y có metylamin cùng etylamin gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y bắt buộc vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của các hợp chất trên, chỉ việc dùng một thuốc thử làm sao sau đây?


Cho bố dung dịch bao gồm cùng mật độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo vật dụng tự pH tăng ngày một nhiều là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hở gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm khối lượng nitơ vào X là 15,73%. Mang đến m gam X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH, toàn cục lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y chức năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X chứa một tổ –NH2. đến 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối hạt khan. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Còn mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Cách làm của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Mang lại NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH vẫn phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối chọi chức Y và các chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm hai hóa học hữu cơ có cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y với 4,48 lít hh Z (ở đktc) tất cả hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N bội nghịch ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các làm phản ứng chấm dứt thu được sản phẩm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng mà không nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


Thủy phân trọn vẹn 60 gam tất cả hổn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm những amino axit (các amino axit chỉ có một đội amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu mang đến 1/10 tất cả hổn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn trọng dung dịch, thì lượng muối hạt khan nhận được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y phần lớn mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, chiếm được N2 cùng 36,3 gam láo lếu hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E có X và Y công dụng hết với hỗn hợp NaOH thu được lếu hợp tất cả hai amin no (đều gồm hai nguyên tử cacbon trong phân tử, không phải đồng phân của nhau) với dung dịch B chỉ đựng hai muối hạt (A và D). Cho các phát biểu sau:

(1) chất X cùng Y đều tính năng với dung dịch NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) dung dịch B có chức năng tham gia phản bội ứng tráng bạc.

(4) những A và D có cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định đúng


Cho các phát biểu

(1) vào tơ tằm có các gốc α-amino axit.

(2) dung dịch lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu nướng canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) vào phân tử peptit (mạch hở) tất cả chứa team NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều sở hữu cùng yếu tắc nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ vật dụng phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thí nghiệm các dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được thể hiện như sau:

*

Chất X là


Hỗn hòa hợp X gồm 2 chất bao gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. đến 3,40 gam X bội phản ứng đầy đủ với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ đối kháng chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: App Theo Dõi Chu Kỳ Kinh Nguyệt, Theo Dõi Chu Kỳ Kinh Nguyệt

(b) mang lại lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy mở ra màu tím.

(c) Để rửa không bẩn ống nghiệm tất cả dính anilin, có thể dùng hỗn hợp NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số dấn định đúng là


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong hàng khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch cất hai muối bột là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan giỏi trong nước.

(b) Ở tâm lý kết tinh, các amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit bao gồm từ 2 cho 10 gốc α - aminoaxit và là cơ sở làm cho protein.

(d) hỗn hợp anilin trong nước có tác dụng xanh quỳ tím.

Xem thêm: Khat Vong Dem Trang Tap 48, Phật Giáo Vùng Nam Bộ Trong Thế Kỷ Xx

Số dìm định đúng là


tuyên bố nào sau đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.