THỦY PHÂN CHẤT BÉO TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu hợp những gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X có 2 axit lớn RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất to tối đa có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất to X trong môi trường axit, sau phản nghịch ứng thu được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất béo X trong môi trường xung quanh axit, chiếm được axit oleic với axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol với 83,4g muối hạt của một axit no. Axit kia là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo cần vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo phải vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol chiếm được là


Một loại chất béo bao gồm M tb = 792,8. Từ bỏ 10 kilogam chất mập trên đang điều chế được m kilogam xà phòng natri bao gồm 28% chất phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 cùng H2O hơn nhát nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất bự trên chức năng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Cực hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất bự được gọi thông thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm

(b) chất béo khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan vào nước nhưng mà tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất bự Y. Đem tổng thể Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau bội nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a ngay gần nhất với giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tính năng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, buộc phải dùng trọn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được dung dịch cất b gam muối. Giá trị của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nên vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O cùng 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X yêu cầu vừa đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X chức năng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén sứ khoảng 3 gam ngấn mỡ lợn cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và tiếp tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước để vào để giữ đến thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu láo hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất bự X yêu cầu dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất bự trên bằng NaOH nhận được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu hỗn hợp chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Ví như đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất bự triglixerit X trong hỗn hợp NaOH fan ta nhận được xà chống là tất cả hổn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol theo lần lượt là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 và c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi nấu nóng 2,225 kilogam chất to Tristearin (có cất 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Mang sử năng suất của bội nghịch ứng 100%. Khối lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Mang lại m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X bắt buộc dùng hoàn toản 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol cùng 91,8 gam muối của 1 axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất khủng X trong dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn nhát nhau 1,817 lần và glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 cùng 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam muối. Khía cạnh khác, 25,74 gam X tính năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Phương diện khác cho a gam X bội phản ứng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X bao gồm chất khủng Y cùng axit Z (trong đó Y được sản xuất từ glixerol cùng axit Z) công dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ dùng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số liên kết π nhỏ hơn 6 và gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là hồ hết hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn X3 hai đội CH2. đánh giá và nhận định nào sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp E tất cả axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Mang đến m gam E công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy không còn m gam E thì nên cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O cùng 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam chất bự X bởi KOH nhận được 96,2 gam chất rắn và 9,2 gam glixerol. Quý hiếm m là:


Hỗn thích hợp X gồm những triglixerit vào phân tử phần nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH toàn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a cùng m1 theo lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X phải vừa đủ x mol O2, sau làm phản ứng chiếm được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 phản bội ứng về tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành thể nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào bát sứ nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Heo Xào Sả Ớt Cực Đơn Giản Ngay Tại Nhà, Cách Làm Thịt Lợn Xào Sả Ớt Ngon, Đẹp Mắt

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, liên tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút cùng thỉnh phảng phất thêm nước đựng để giữ đến thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội lếu láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 nếu không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn khô thì phản bội ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong thí nghiệm này, hoàn toàn có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn chất bôi trơn máy.

Xem thêm: Tổng Hợp Top 10 Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm Học 2020, Tổng Hợp Top 10 Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Mới Nhất

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.