There Is Now Increasing Concern About The World'S Energy

     

Read the following passage và mark the letter A, B, c, or D khổng lồ indicate the correct word to lớn each of the blanks from 31 to 35.

Bạn đang xem: There is now increasing concern about the world's energy

There is now increasing concern about the world’s energy (31)__________ , particularly about those involving fossil (32)__________ . In less than a hundred years we shall probably exhaust all the present (33)_________ of oil & gas. The world"s coal reserves should last longer but, once used, these cannot be (34)_______________. It is important, refore, that we should develop such (35)_________sources of energy as solar energy and nuclear energy as well as water & wind power nguồn (classed as renewal energy).


Giải đưa ra tiết:

Câu này hỏi về khả năng phối kết hợp từ của danh từ bỏ “energy” (năng lượng).

B Đáp án đúng: the world’s energy resources = những nguồn tài nguyên tích điện của cố gắng giới.

A, C, D các phương án sai. Những từ như possession (= trạng thái sở hữu), goods (= sản phẩm hóa), materials (= nguyên liệu) tất yêu kết phù hợp với từ “energy".


Giải chi tiết:

D Đáp án đúng. In less than a hundred years we shall probably exhaust all the present sources of oil và and gas. (Trong vòng gần đầy một trăm năm, bạn cũng có thể sẽ dùng cạn hết những nguồn dầu mỏ cùng khí đốt hiện nay nay.)

A findings = sự đi khám phá, sự vạc hiện. Nếu có sự phát hiện nay thêm khí đốt thì ta sẽ không dùng cạn hết.

B tự “productions" (= sự sản xuất) không thể sử dụng chỉ tài nguyên vạn vật thiên nhiên như dầu mỏ.

C tự "amounts" (lượng, số lượng) dùng để làm chỉ một lượng chất nào đó cụ thể.

Xem thêm: Aag Has Confirmed The Broken In Some Of The Sections Of The Undersea Cable (D)

Ví dụ: an amount of time/money/information (= một lượng thời gian/tiền bạc/thông tin)


Giải đưa ra tiết:

C Đáp án đúng: renew = có tác dụng mới. Cầm cố mới.

The world’s coal reserves should last longer, but, onced used, these cannot be renewed. (Trữ lượng than của núm giới rất có thể kéo nhiều năm hơn, tuy nhiên một khi đã dùng cạn thì ko thể cố mới.)

A upgrade = nâng cấp, tôn tạo (không phù hợp về nghĩa).

B repeat = lập lại (không phù hợp về nghĩa).

D produce = cung cấp (không thể cần sử dụng chỉ tài nguyên thiên nhiên).


Giải đưa ra tiết:

B Đáp án đúng: alternative sources of energy = những nguồn tích điện thay thể. Ý vào câu: as solar energy & nuclear energy as well as water và wind nguồn = như tích điện mặt trời và tích điện hạt nhân tương tự như thuỷ điện với sức gió (các dạng tích điện này được hotline là năng lượng thay thế).

A traditional = (thuộc về) truyền thổng. Các dạng năng lượng nêu trên chưa hẳn là năng lượng truyền thống

C revolutionary = (thuộc về) cách mạng (không phù hợp về nghĩa).

Xem thêm: Cho Sơ Đồ Phản Ứng Sau : C4H6O2Cl2 + Dd Naoh Dư(T0), Cho Sơ Đồ Phản Ứng

D surprising = (gây) ngạc nhiên.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát