THE NUCLEAR FAMILY, CONSISTING OF A MOTHER, FATHER, AND THEIR CHILDREN DỊCH

     

Đáp án và lời giải đúng đắn cho thắc mắc The nuclear family consisting of a mother với kiến thức không ngừng mở rộng về một số trong những bài hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh là đầy đủ tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành đến thầy cô và bạn học sinh.

Bạn đang xem: The nuclear family, consisting of a mother, father, and their children dịch


Câu hỏi: Read the passage, then choose the one best answer.

The nuclear family, consisting of a mother, father, and their children may be more an American ideal than an American reality. Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we had been led to lớn believe, reflecting the very different racial, ethnic, class, và religious customs among different American groups.

*

The most recent government statistics reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mold & another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one third, about trăng tròn percent of the total number of American households are single people, usually women over sixty-five years of age. A small percentage, about 3 percent of the total, consists of unmarried people who choose to live together; & the rest, about 7 percent, are single, usually divorced parents, with at least one child.

1. With what topic is the passage mainly concerned?

A. The traditional American family.

B. The nuclear family.


C. The ideal family.

D. The current American family

2. The tác giả implies that……………….

A. There has always been a wide variety of family arrangements in the United States

B. Racial, ethnic, và religious groups have preserved the traditional family structure

C. The ideal American family is the best structure

D. Fewer married couples are having children

3. Who generally constitutes a one-person household?

A. A single in his twenties.

B. A single woman in her late sixties.

C. An elderly man.

D. A divorced woman,

4. According lớn the passage, married couples whose children have grown or who have no children represent……………….

A. 7 percent of households

B. Trăng tròn percent of households

C. 33, 3 percent of households

D. 3 percent of households

5. The word “current” in line 7 is closest in meaning to……………….

A. Present B. Contemporary

C. Now D. Modern

Trả lời:

1. B

2. A

3. A

4. A

5. A

Mở rộng kiến thức và kỹ năng về một số bài hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh

Bài 1:

Most of us tend to lớn think of production when we think of mass truyền thông industries. After all, it is the output đầu ra of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends khổng lồ be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group – these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition.

Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass truyền thông idea khổng lồ an audience. Distribution is the delivery of the produced material to lớn the point where it will be shown to lớn its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to lớn TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. Delivers its Philadelphia Inquirer to đô thị newsstands, when Twentieth – Century – Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution to lớn exhibitions.

Question 1. In this passage, “arduous” means _____________.

A. Difficult

B. Lucrative

C. Lengthy

D. Free

Question 2. The passage states that people tend to lớn focus on production because

_________________.

A. It takes place out of public view

B. Mass truyền thông companies vị not own production divisions

C. The output of mass truyền thông is intended khổng lồ grab our attention

D. Companies can function as both producers và distributors

Question 3. In this passage, to lớn “disseminate” means to __ .

A. Create

B. Send out

C. Take in

D. Fertilize

Question 4. This passage states that distribution is _______________________

A. The first step in mass truyền thông production

B. The most talked-about step in mass truyền thông media production

C. At least as important as production

D. Not as important as exhibition

Question 5. The author’s purpose in writing this passage is khổng lồ ____________.

A. Tell an interesting story

B. Define a concept clearly

C. Describe a scene vividly

D. Argue with the reader

Đáp án

1 – A; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – B; 

Giải thích bỏ ra tiết

Question 1: Đáp án A.

Câu hỏi: Nghĩa của từ “arduous”.

Phân tích: vì không tồn tại một gợi ý rõ ràng nào nên ta xét từng câu trả lời xem giải đáp nào là bao gồm lý nhất khi ghép vào bài bác đọc:

A. Difficult (khó khăn): có thể đúng do quá trình tạo nên sự các sản phẩm media không cần dễ dàng; bài xích đọc cho thấy thêm quá trình phân phối tất cả khi phải sử dụng đến những phương thức khó như dùng đường truyền vệ tinh, open hang,…

B. Lucrative (sinh lợi): dường như không tương quan đến nội dung bài xích vì bài xích đọc không nhắc gì mang đến lợi nhuận tạo thành từ thừa trình làm nên sản phẩm truyền thông.

C. Lengthy (dài dòng): cũng giống như B bởi ta không thấy bài xích đọc đề cập ví dụ đến sự nhiêu khê của quy trình này.

D. Miễn phí (tự do): dường như là giải đáp ít tương quan nhất.

Như vậy nếu suy xét cẩn thận ta thấy A đang là đáp án bình yên nhất.

=> Đáp án đúng A.

Question 2: Đáp án C.

Câu hỏi: Tại sao fan ta thường xuyên chỉ tập trung vào phân đoạn sản xuất?

Clue: “After all, it is the output đầu ra of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention”: Nói mang đến cùng thì sản phẩm của quá trình này – tờ báo ta đọc, chương trình TV ta coi – new là hầu hết thứ khiến ta quan tiền tâm.

=> Đáp án đúng C. the đầu ra of mass truyền thông is intended khổng lồ grab our attention. Các đáp án khác đầy đủ sai với bài xích đọc hoặc không vấn đáp được cho câu hỏi trên.

Question 3: Đáp án B.

Câu hỏi: Nghĩa của tự “disseminate”

Clue: “NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite khổng lồ TV stations”: Đài NBC nhập vai trò là nhà sản xuất khi nó làm nào đấy các công tác truyền hình qua vệ tinh cho tới TV.

Như vậy có thể dễ dàng đoán được cồn từ này có liên quan tiền tới việc phân phối.

=> Đáp án đúng B. send out (gửi đi).

Xem thêm: Bài Tập Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số $Y=Ax^{2}$

Question 4: Đáp án C.

Question 5: Đáp án B.

Bài 2:

In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to lớn turn & make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together và make them bigger, we can use them to move things

In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting lớn watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to vị lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars & furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter và Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to help them see, hear và communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to lớn use social media or tìm kiếm the mạng internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, và a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying to develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 1: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to use wheels

C, most inventions were to do with farming

D, it took time for new ideas to lớn change things

Question 2: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, to explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, khổng lồ explain how space travel started.

D, to lớn show how an invention developed quickly.

Question 3: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 4: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier to lớn build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 5: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More & more inventions

D, Progress now và then

Đáp án bỏ ra tiết 

Question 1. D

Nhà văn bảo rằng trong quá khứ

A, mọi fan đã không sáng tạo ra nhiều thứ

B, những người không muốn sử dụng bánh xe

C, hầu như các sáng tạo là để làm nông nghiệp

D, buộc phải mất thời gian để những ý tưởng phát minh mới thay đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world.

Tạm dịch: Trong thừa khứ, technology và văn minh rất chậm. Người dân đã phát minh ra canh tác cách đây 12.000 năm nhưng nên mất 8.000 năm chú ý tưởng đi khắp cụ giới.

Chọn D

Question 2. D

Tại sao bên văn áp dụng ví dụ về vật dụng bay?

A, Để phân tích và lý giải tại sao giao thông chuyển đổi trong nạm kỷ 20.

B, bởi vì ông nghĩ về rằng sẽ là phát minh đặc trưng nhất trong định kỳ sử.

C, Để giải thích cách du lịch vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một phát minh sáng tạo đã phát triển nhanh lẹ như núm nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài cố gắng kỷ qua, đầy đủ thứ đã bắt đầu tiến cách nhanh hơn. đem một phát minh sáng tạo của thế kỷ đôi mươi như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 3. D

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, bọn họ không thể biết phương tiện media xã hội phổ biến nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch đang trở buộc phải nhanh hơn.

C, chúng ta sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, họ sẽ không cần những thiết bị như điện thoại thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social media or search the internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ không cần smartphone thông minh để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc kiếm tìm kiếm internet bởi vì internet sẽ ở trong đầu chúng ta!

Chọn D

Question 4. A

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là một trong ý tưởng cũ, nhưng mà mọi người chỉ bước đầu phát triển nó lúc này.

B, Đó là 1 trong những ý tưởng công nghệ viễn tưởng và không một ai thực sự nghĩ rằng nó vẫn hoạt động.

C, bài toán xây dựng một trạm năng lượng mặt trời trong không gian dễ dãi hơn các so với trên Trái đất.

D, Mọi người đã demo nó vào thời điểm năm 1941, nhưng lại họ dường như không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying lớn develop a space solar nguồn station.

Xem thêm: Cách Nấu Vịt Nấu Măng Chua Và Măng Khô Ngon, Vịt Om Măng Chua, Món Ngon Dễ Làm Ngày Giãn Cách

Tạm dịch: Năm 1941, công ty văn Isaac Asimov vẫn viết về một trạm tích điện mặt trời trong ko gian. Mọi người cười nhạo ý tưởng phát minh của ông, nhưng chúng ta lẽ ra đề xuất lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang nỗ lực phát triển một trạm tích điện mặt trời trong ko gian.