NATIONAL AUTOMOBILE SHOW: PHOTOS FROM 1957 AUTO SHOW

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

The National Automobile Show in thủ đô new york has been one of the top tự động shows in the United States since 1900. On November 3 of that year, about 8,000 people looked over the “horseless carriages.” It was the opening day & the first opportunity for the automobile industry khổng lồ show off its wares to a large crowd; however, the black-tie audience treated the occasion more as a social affair than as a sales extravaganza. It was also on the first day of this show that William McKinley became the first U.S. President to ride in a car. The automobile was not invented in the United States. That distinction belongs khổng lồ Germany. Nikolaus Otto built the first practical internal-combustion engine there in 1876. Then, German engineer Karl Benz built what are regarded as the first modern automobiles in the mid-1880s. But the United States pioneered the merchandising of the automobile. The tự động hóa show proved lớn be an effective means of getting the public excited about automotive products. By happenstance, the number of people at the first thủ đô new york show equaled the entire car population of the United States at that time. In 1900, 10 million bicycles and an unknown number of horse-drawn carriages provided the prime means of personal transportation. Only about 4,000 cars were assembled in the United States in 1900, and only a quarter of those were gasoline powered. The rest ran on steam or electricity.

Bạn đang xem: National automobile show: photos from 1957 auto show

After viewing the cars made by forty oto makers, the show’s audience favored electric cars because they were quiet. The risk of a boiler explosion turned people away from steamers, & the gasoline-powered cars produced smelly fumes. The Duryea Motor Wagon Company, which launched the American auto industry in 1895, offered a fragrant additive designed lớn mask the smells of the naphtha that it burned. Many of the 1900 models were cumbersome—the Gas mobile, the Franklin, và the Orient, for example, steered with a tiller lượt thích a boat instead of with a steering wheel. None of them was equipped with an automatic starter. These early mã sản phẩm cars were practically handmade & were not very dependable. They were basically toys of the well-to-do. In fact, Woodrow Wilson, then a professor at Princeton University and later President of the United States, predicted that automobiles would cause conflict between the wealthy & the poor. However, among the exhibitors at the 1900 show was a young engineer named Henry Ford. But before the over of the decade, he would revolutionize the automobile industry with his model T Ford. The mã sản phẩm T, first produced in 1909, featured a standardized design và a streamlined method of production—the assembly line. Its lower costs made it available to the mass market. Cars at the 1900 show ranged in price from $1,000 khổng lồ $1,500, or roughly $14,000 lớn $21,000 in today’s prices. By 1913, the mã sản phẩm T was selling for less than $300, and soon the price would drop even further. “I will build cars for the multitudes,” Ford said, và he kept his promise.


*

Câu 1. The passage implies that the audience viewed the 1900 National Automobile Showprimarily as a(n)

A. formal social occasion.

B. chance to buy automobiles at low prices.

C. opportunity lớn learn how to lớn drive.

D. chance khổng lồ invest in one of thirty-two automobile manufacturers.


Đáp án A

Đáp án A formal social occasion.Giải thích: Câu ngay gần cuối đoạn 1 “the black-tie audience treated the occasion more as a social affair than as a sales extravaganza” Dịch nghĩa: vị khán giả đeo cà vạt black coi lúc này là một sự sắm sửa xã hội hơn là một hành vi bán buôn ngông cuồng


Đáp án A

Đáp án A Karl BenzGiải thích: “Then, German engineer Karl Benz built what are regarded as the first modern automobiles in the mid-1880s.”Dịch nghĩa: Sau đó, kỹ sư người Đức Karl Benz sản xuất những thứ cơ mà được xem như là xe xe hơi hiện đại trước tiên vào giữa năm 1880


Đáp án B

Đáp án B: 8,000Giải thích: By happenstance, the number of people at the first thủ đô new york show equaled the entire oto population of the United States at that timeĐoạn 1 “The National Automobile Show in thủ đô new york has been one of the top tự động shows in the United States since 1900. On November 3 of that year, about 8,000 people looked over the “horseless carriages.”’Dịch nghĩa: ‘’Một biện pháp ngẫu nhiên, con số người trên triển lãm New York thứ nhất tương đương với cục bộ lượng xe cộ của Hoa Kỳ vào tầm khoảng đó’’‘‘Triển lãm ô tô tổ quốc tại thủ đô new york là trong những cuộc triển lãm phương tiện bậc nhất ở Mĩ từ thời điểm năm 1900. Ngày thứ 3 tháng 11 năm đó, khoảng 8.000 người ngắm nhìn và thưởng thức "cỗ xe ngựa chiến kéo."


Đáp án C

Đáp án C: CoincidentallyGiải thích: Coincidentally(adv) trùng khớp bỗng dưng = by happenstance: một biện pháp ngẫu nhiên


Đáp án B

Đáp án B: 1,000Giải thích: “Only about 4,000 cars were assembled in the United States in 1900, & only a quarter of those were gasoline powered. The rest ran on steam or electricity” Dịch nghĩa: chỉ ở mức 4.000 dòng xe đã có được lắp ráp trên Hoa Kỳ vào thời điểm năm 1900, và chỉ còn có một phần tư số đó được chạy bằng xăng. Phần sót lại chạy bởi hơi nước hoặc điện.-> 1 phần tư trong số 4000 khớp ứng với 1000


Đáp án D

Đáp án D: initiatedGiải thích: launch(v) ném, phóng, mở đầu, khai trươngInitiate(v) bắt đầu, khởi xướng


A. increase the speed of cars.

Xem thêm: Đọc Truyện Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái Chương Mới Nhất, Trịnh Công Sơn

B. hide strong smells.

C. make engines run more efficiently.

D. make cars look better


Đáp án B

Đáp án B: hide strong smells.Giải thích: “The Duryea Motor Wagon Company, which launched the American auto industry in 1895, offered a fragrant additive designed to mask the smells of the naphtha that it burned.”Dịch nghĩa: Duryea Motor Company Wagon,công ti mà phát động những ngành công nghiệp ô tô Mỹ vào khoảng thời gian 1895, cung cấp một hóa học phụ gia có mùi thơm có phong cách thiết kế để bít dấu hương thơm của naphtha cơ mà nó đốt cháy


Câu 8. Which of the following is NOT mentioned in the passage as steering with a tiller rather than with a steering wheel?"

Đáp án D

Đáp án D: A DuryeaGiải thích: ‘Many of the 1900 models were cumbersome—the Gas mobile, the Franklin, & the Orient, for example, steered with a tiller lượt thích a boat instead of with a steering wheel.’Dịch nghĩa: phần nhiều trong số các quy mô năm 1900 là cồng kềnh, những khí di động, Franklin, phần tử định hướng, ví dụ, chỉ đạo bằng một đồ vật xới như một loại thuyền thay do với một tay lái


A. were more formal.

B. were more spectacular.

C. involved less expensive cars.

D.

Xem thêm: Cách Làm Miến Trộn Kiểu Hàn Quốc Dễ Làm Và Phù Hợp Với Những Người Đang Ăn Kiêng

involved fewer manufacturers.


Đáp án D

Đáp án D: involved fewer manufacturersGiải thích: ‘These early model cars were practically handmade and were not very dependable’Dịch nghĩa: những chiếc xe mô hình đầu trên thực tế đã được thiết kế một cách thủ công và không xứng đáng tin cậy


Câu 10. What was the highest price asked for a car at the 1900 National Automobile Show in the dollars of that time?"

Đáp án B

Đáp án B: $1,500Giải thích: Cars at the 1900 show ranged in price from $1,000 khổng lồ $1,500Dịch nghĩa: Ô tô tại triển lãm năm 1900 xấp xỉ ở mức giá thành từ $ 1,000 mang lại $ 1,500


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn