Phương Trình Sin^2 3X

     

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Pt lượng giác
Bạn đang xem: Phương trình sin^2 3x

*

*Xem thêm: Công Thức Làm Sữa Chua Từ Sữa Đặc Ông Thọ Tại Nhà, Cách Làm Sữa Chua Bằng Sữa Ông Thọ

*

(sin^23x-cos^24x=sin^25x-cos^26x)

(Leftrightarrow2sin^23x-2cos^24x=2sin^25x-2cos^26x)

(Leftrightarrow2sin^23x-1+1-2cos^24x=2sin^25x-1+1-2cos^26x)

(Leftrightarrow-cos6x-cos8x=-cos10x-cos12x)

(Leftrightarrow cos6x-cos12x+cos8x-cos10x=0)

(Leftrightarrow sin9x.sin6x+sin9x.sin4x=0)

(Leftrightarrow sin9x.left(sin6x+sin4x ight)=0)

(Leftrightarrow2sin9x.sin5x.cosx=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft Đúng 0 phản hồi (0)

dùng bí quyết hạ bậc để giải các phương trình sau :

a)(sin^24x+sin^23x=sin^22x+sin^2x)

b)(cos^2x+cos^22x+cos^23x+cos^24x=2)

Lớp 11 Toán bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản 2 0

nhờ cất hộ Hủy

a)(ptLeftrightarrowfrac1-cos8x2+frac1-cos6x2=frac1-cos4x2+frac1-cos2x2)

(Leftrightarrow cos2x+cos4x=cos6x+cos8x)

(Leftrightarrow2cos3xcdot cosx=2cos7xcdot cosx)

(Leftrightarrow2cosleft(cos3x-cos7x ight)=0)

(Leftrightarrow2cosxcdotleft(-2 ight)cdot sin5xcdot sinleft(-2x ight)=0)

(Leftrightarrow cosxcdot sin2xcdot sin5x=0)

(Leftrightarrow sin2xcdot sin5x=0)(do sin2x=0 2sinx*cosx=0 có th cosx=0 r`)

(Leftrightarrowleft Đúng 0

comment (3)

b)(ptLeftrightarrow1-cos2x+1-cos4x=1+cos6x+1+cos8x)

(Leftrightarrow cos2x+cos8x+cos4x+cos6x=0)

(Leftrightarrow cos10xcdot cos6x+cos10xcdot cos2x=0)

(Leftrightarrow cos10xleft(cos6x+cos2x ight)=0)

(Leftrightarrow cos10xcdot cos8xcdot cos4x=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft Đúng 0 comment (1)

(sin^2x+sin^23x=cos^22x+cos^24x)

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI... 1 0

Gửi hủy

(Leftrightarrowfrac12-frac12cos2x+frac12-frac12cos6x=frac12+frac12cos4x+frac12+frac12cos8x)

(Leftrightarrow cos8x+cos2x+cos6x+cos4x=0)

(Leftrightarrow2cos5x.cos3x+2cos5x.cosx=0)
Xem thêm: Mua Chân Gà Ở Siêu Thị - Chân Gà Rút Xương L1 Sạch Giòn 1Kg/Khay

(Leftrightarrow cos5xleft(cos3x+cosx ight)=0)

(Leftrightarrow2cos5x.cos2x.cosx=0)

(Leftrightarrowleft Đúng 0

bình luận (0)

giải những pt

a) (sin^3x.cosx-sinx.cos^3x=fracsqrt28)

b) (sin^3x-cos^24x=sin^25x-cos^26x)

c) (left(2sinx-cosx+1 ight)left(1+cosx ight)=sin^2x)

d) (sin7x+sin9x=2left)

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI... 4 0

Gửi hủy

a/

(Leftrightarrow sinx.cosxleft(sin^2x-cos^2x ight)=fracsqrt28)

(Leftrightarrow2sinx.cosxleft(cos^2x-sin^2x ight)=-fracsqrt24)

(Leftrightarrow sin2x.cos2x=-fracsqrt24)

(Leftrightarrowfrac12sin4x=-fracsqrt24)

(Leftrightarrow sin4x=-fracsqrt22)

(Rightarrowleft

(Rightarrowleft Đúng 0

phản hồi (0)

b/

Câu này đề tương đối kì quái, chúng ta coi lại đề được ko? đổi khác mấy bí quyết vẫn thấy ko ổn

c/

(Leftrightarrowleft(2sinx-cosx+1 ight)left(1+cosx ight)=1-cos^2x)

(Leftrightarrowleft(2sinx-cosx+1 ight)left(1+cosx ight)=left(1-cosx ight)left(1+cosx ight))

(Leftrightarrowleft

(left(1 ight)Leftrightarrow cosx=-1Leftrightarrowpi x=pi+k2pi)

(left(2 ight)Leftrightarrow2sinx=0Rightarrow sinx=0)

(Rightarrow x=kpi)

Kết thích hợp lại ta được (x=kpi)

Đúng 0 phản hồi (0)

d/

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=cosleft(fracpi2-2x ight)+1-1-cosleft(fracpi2+4x ight)) (hạ bậc vế phải)

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=sin2x+sin4x)

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=2sin3x.cosx)

(Leftrightarrow cosxleft(sin8x-sin3x ight)=0)

(Leftrightarrowleft

(Rightarrowleft

(Rightarrowleft Đúng 0 bình luận (0)

Giải những PT sau

1.(cos^2left(x-30^cdot ight)-sin^2left(x-30^cdot ight)=sinleft(x+60^cdot ight))

2.(sin^22x+cos^23x=1)

3.(sin x+sin2x+sin3x+sin4x=0)


4.(sin^2x+sin^22x=sin^23x)

Lớp 11 Toán 1 0

Gửi diệt

1.Pt(Leftrightarrow cosleft(2x-dfracpi3 ight)=sinleft(x+dfracpi3 ight))

(Leftrightarrow cosleft(2x-dfracpi3 ight)=cosleft(dfracpi6-x ight))

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft

(Rightarrow x=dfracpi6+dfrack2pi3)(left(kin Z ight))

2.(sin^22x+cos^23x=1)

(Leftrightarrowdfrac1-cos4x2+dfrac1+cos6x2=1)

(Leftrightarrow cos6x=cos4x)

(Leftrightarrowleft

Vậy...

3.(PtLeftrightarrowleft(sinx+sin3x ight)+left(sin2x+sin4x ight)=0)

(Leftrightarrow2.sin2x.cosx+2.sin3x.cosx=0)

(Leftrightarrow2cosxleft(sin2x+sin3x ight)=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft

Vậy...

4. Pt(Leftrightarrowdfrac1-cos2x2+dfrac1-cos4x2=dfrac1-cos6x2)

kimsa88
cf68