Thủy Phân 4,3 Gam Poli(Vinyl Axetat) Trong Môi Trường Kiềm T

     

Câu hỏi :

Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường thiên nhiên kiềm nhận được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là


*