THỦY PHÂN 4,3 GAM POLI(VINYL AXETAT) TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM T

     

Câu hỏi :

Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường thiên nhiên kiềm nhận được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là


*