Phương Pháp Giải Bài Tập Cracking Ankan

     

*

(2). Trường hợp xem H2 là ankan có dạng đặc biệt là C0H2 thì tổng thể mol ankan trong tất cả hổn hợp trước với sau bội phản ứng là không đổi.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập cracking ankan


(Lời giải) ví dụ 1: Crackinh propan thu được các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 3 hidrocacbon. Dẫn toàn thể X qua bình đựng hỗn hợp Br2 dư thì lúc phản ứng xong xuôi thấy có khí thoát ra khỏi bình gồm tỉ khối đối với H2 là 10,8. Năng suất phản ứng crackinh là


(Lời giải) lấy ví dụ như 2: Crackinh hoàn toàn 17,6 gam propan thu được tất cả hổn hợp X tất cả hai hidrocacbon. Cho X qua 2 lít nước Br2. Khí thu được lúc qua ngoài bình Br2 gồm tỉ khối đối với CH4 bởi 1,15. Tính nồng độ mol của dung dịch Br2.

A. 0,15M. B. 0,12M. C. 0,18M. D. 0,16M.

(Lời giải) lấy một ví dụ 3: hỗn hợp khí A gồm etan với propan tất cả tỉ khối so với hidro bằng 20,25 được nung nóng trong bình đựng chất xúc tác để tiến hành phản ứng đehidro hóa, thu được tất cả hổn hợp khí B có H2, các ankan với anken tất cả tỉ khối so với hidro bằng 16,2. Tính hiệu suất phản ứng đehidro hóa biết tỷ lệ phản ứng của etan và propan là bằng nhau

A. 40%. B. 35%. C. 30%. D. 25%.


(Lời giải) lấy ví dụ như 4: cho butan qua xúc tác ở ánh nắng mặt trời cao thu được tất cả hổn hợp X gồm C4H6, C4H8, C4H10 và H2. Nếu mang đến 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 (dư) thấy có 25,6 gam Br2 làm phản ứng. Hotline d là tỉ khối của tất cả hổn hợp X so với hidro. Vậy cực hiếm của d là:


A. 41,4. B. 34,8. C. 20,7. D. 17,4.


(Lời giải) lấy ví dụ như 5: Crackinh 6,72 lít C4H10 (đktc) một thời hạn thì thu được tất cả hổn hợp X tất cả 5 hidrocacbon. Cho X trải qua dung dịch Br2 dư thì thấy cân nặng bình Br2 tạo thêm 8,4 gam đồng thời thấy tất cả khí Y bay thoát ra khỏi bình. Đốt cháy khí Y cần V lít khí nangngucnoisoi.vn đktc. Cực hiếm của V là:


A. 8,96. B. 24,64. C. 23,52. D. 43,68.


(Lời giải) ví dụ như 6: triển khai phản ứng crackinh m gam isobutan thu được tất cả hổn hợp X chỉ có những hiđrocacbon. Dẫn các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch cất 6,4 gam brom, thấy brom làm phản ứng hết và bao gồm 4,704 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) bay ra. Tỉ khối khá của Y so với H2 là 117/7. Quý hiếm của m là


A. 10,44. B. 8,70. C. 9,28. D. 8,12.


(Lời giải) lấy ví dụ như 7: thực hiện phản ứng crackinh butan thu được tất cả hổn hợp X gồm các ankan và các anken. Cho tổng thể hỗn thích hợp X vào hỗn hợp Br2 dư thấy bao gồm khí bay ra bằng 60% thể tích X và trọng lượng dung dịch Br2 tăng 5,6 gam và tất cả 25,6 gam brom đang tham gia bội nghịch ứng. Đốt cháy trọn vẹn khí cất cánh ra nhận được a mol Cnangngucnoisoi.vn với b mol H2O. Vậy a cùng b có mức giá trị là:


A. a = 0,9 mol với b = 1,5 mol. B. a = 0,56 mol cùng b = 0,8 mol.


C. a = 1,2 mol và b = 1,6 mol. D. a = 1,2 mol cùng b = 2,0 mol.

(Lời giải) lấy một ví dụ 8: lúc nung butan cùng với xúc tác tương thích đến phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp T có CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp T thu được 8,96 lít Cnangngucnoisoi.vn (đo sinh sống đktc) và 9,0 gam H2O. Phương diện khác, tất cả hổn hợp T làm mất màu vừa không còn 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Xác suất về số mol của C4H6 vào T là:

A. 9,091%. B. 8,333%. C. 16,67%. D. 22,22%.

(Lời giải) lấy ví dụ 9: tiến hành phản ứng crackinh m gam butan thu được hỗn hợp X chỉ có những hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và gồm 4,704 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 117/7. Quý giá của m là

A. 10,44. B. 8,41. C. 9,28. D. 8,12.

(Lời giải) lấy ví dụ 10: mang lại etan qua xúc tác (ở ánh sáng cao) chiếm được một hỗn hợp X bao gồm etan, etilen, axetilen và H2. Tỷ khối của hỗn hợp X so với etan là 0,4. Cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch AgNO3 dư vào NH3 thì nhận được m gam kết tủa với thoát ra hỗn hợp khí Y. Y bội phản ứng về tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá m là

A. 28,8. B. 26,4. C. 24,0. D. 21,6.

(Lời giải) ví dụ như 11: tiến hành crăkinh 17,4 (g) C4H10 một thời gian trong bình kín với xúc tác tương thích thu được hỗn hợp khí A gồm: CH4,C3H6, C2H6, C2H4, C4H8, H2 và một phần C4H10 chưa bị nhiệt độ phân. Cho toàn cục A vào hỗn hợp Br2 thấy dung dịch Br2 bị bay màu đồng thời khối lượng bình tăng 8,4(g) và gồm V (lít) các thành phần hỗn hợp khí B thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn B nhận được m(g) lếu hợp gồm Cnangngucnoisoi.vn và H2O. Cực hiếm của m là:

A. 46,4. B. 54,4. C. 42,6. D. 26,2.

III. Bài xích tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Crackinh C4H10 thu được tất cả hổn hợp khí X có 5 hidrocacbon bao gồm dX/He = 9,0625. Công suất phản ứng crackinh?

A.20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

(Lời giải) Câu 2: Crackinh C3H8 thu được hỗn hợp X bao gồm H2, C2H4, CH4, C3H6, C3H8 bao gồm dX/He = 10. Hiệu suất phản ứng là

A. 10%. B. 20%. C. 30%. D. 40%

(Lời giải) Câu 3: Crackinh 8,8 gam propan thu được tất cả hổn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một trong những phần propan không bị crackinh. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử tủng bình của A là

A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.

(Lời giải) Câu 4: Crackinh C3H8 thu được hỗn hợp X có H2, C2H4, CH4, C3H8 bao gồm dX/He = k. Biết công suất phản ứng crackinh là 90%. Vậy giá trị của k là

A. 9,900. B. 5,790. C. 0,579. D. 0,990.

(Lời giải) Câu 5: Crackinh 40 lít butan nhận được 56 lít các thành phần hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần butan chưa bị crackinh (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ và áp suất). Mang sử chỉ có các phản ứng tạo nên các sản phẩm trên. Năng suất phản ứng tạo tất cả hổn hợp A là

A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 30%.

(Lời giải) Câu 6: Crackinh 560 lít C4H10 nhận được 1036 lít tất cả hổn hợp X gồm 5 hidrocacbon. Biết những thể tích cùng đo ở điều kiện nhiệt độ, áp suất. Vậy năng suất phản ứng crackinh là

A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. 90%.

(Lời giải) Câu 7: Crackinh tất cả hổn hợp A gồm propan với butan (trong đó bao gồm số mol bởi nhau, phần trăm mỗi bội phản ứng đều nhau và có hiệu suất crackinh là 70%) thì thu được các thành phần hỗn hợp X có H2 và những ankan, anken. Vậy cân nặng mol trung bình của hỗn hợp X (tính theo đơn vị gam/mol) là

A. 30. B. 40. C. 50. D. 20.

(Lời giải) Câu 8: nhiệt phân cấp tốc CH4 thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm: CH4, H2, với C2H2 gồm dX/He = 2,5. Hiệu suất phản ứng?

A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%.

(Lời giải) Câu 9: nhiệt phân nhanh CH4 thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm: CH4, H2, với C2H2. Tỷ khối của X so với He là X. Giá bán trị có thể tương xứng của X là?

A. 15. B. 5. C. 3. D. 4.

(Lời giải) Câu 10: Crackinh trọn vẹn 11,2 lít (đktc) một ankan chiếm được 22,4 lít (đktc) hỗn hợp khí B tất cả tỉ khối đối với không khí bởi 1. Tên gọi của A là:

A. 2- metylbutan. B. butan. C. neopentan. D. pentan.

(Lời giải) Câu 11: khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được tứ thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 10,75. Bí quyết phân tử của X là

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

(Lời giải) Câu 12: Crackinh một thời hạn ankan A thu được hỗn hợp X tất cả H2 và những anken, ankan bao gồm dX/He=7,25. Vậy A là

A. C5H12. B. C6H14. C. C3H8. D. C4H10.

(Lời giải) Câu 13: lúc crackinh một thời hạn ankan X thu được tất cả hổn hợp Y có H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 14,5. Công thức phân tử của X là

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

(Lời giải) Câu 14: Một các thành phần hỗn hợp X có hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X chiếm được 22,4 lít tất cả hổn hợp Y (đktc) tất cả ankan, anken với H2, tỉ khối khá của Y so với H2 là 8,2. Vậy công thức phân tử cùng số mol của A, B theo thứ tự là:

A. C3H8 (0,2 mol); C4H10 (0,3 mol). B. C2H6 (0,3 mol); C3H8 (0,2 mol).

C. C2H6 (0,1 mol); C3H8 (0,4 mol). D. C2H6 (0,4 mol); C3H8 (0,1 mol).

(Lời giải) Câu 15: Nung lạnh V lít (đktc) butan với xúc tác phù hợp thu được 0,8 mol các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 cùng H2. Mang đến 0,8 mol X bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy có 0,3 mol Br2 phản bội ứng. Tra cứu V?

A. 24,64. B. 17,92. C. 6,72. D. 11,20.

(Lời giải) Câu 16: khi crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan thu được các thành phần hỗn hợp khí X. đến X lội chậm rãi vào 250ml dung dịch Br2 thấy dung dịch Br2 mất màu trọn vẹn và còn lại V lít khí (đktc) và có tỉ khối đối với CH4 bằng 1,1875. Vậy độ đậm đặc mol của hỗn hợp Br2 ban sơ và giá trị của V là

A. 0,4M cùng 2,24. B. 0,4M và 4,48. C. 0,8M và 4,48. D. 0,2M với 4,48.

(Lời giải) Câu 17: Crackinh khí butan sau một thời gian thu được 45 lít các thành phần hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 cùng H2. Cho cục bộ X lội lờ lững qua dung dịch Br2 dư, phản nghịch ứng ngừng thấy gồm thoát ra 30 lít tất cả hổn hợp khí Y. Biết thể tích những khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Vậy hiệu suất phản ứng crackinh butan là

A. 66%. B. 20%. C. 33%. D.

Xem thêm: Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Xem Phim Nơi Trái Tim Ở Lại Hd Online

50%.

(Lời giải) Câu 18: Crackinh 11,2 lít buatn (đktc) thu được hỗn hợp X trong số đó có cất 1 hidrocacbon mà lại khi rước đốt cháy hết cục bộ hidrocacbon này thì thu được 0,4 mol Cnangngucnoisoi.vn và 0,5 mol H2O. Vậy hiệu suất phản ứng crackinh là

A. 95%. B. 90%. C. 85%. D. 80%

(Lời giải) Câu 19: Crackinh butan thu được 35 mol các thành phần hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị crackinh. Trả sử chỉ có các phản ứng tạo nên các thành phầm trên. Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol Cnangngucnoisoi.vn. Cực hiếm của x là

A. 140. B. 70. C. 80. D. 40.

(Lời giải) Câu 20: Crackinh C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 với H2. Cho cục bộ X đi qua dung dịch nước Brom dư thấy bay ra 25 lít hỗn hợp Y. Những khí những đo sống đktc. Hiệu suất phản ứng crackinh?

A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

(Lời giải) Câu 21: Crackinh m gam C4H10 thu được tất cả hổn hợp X có CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 và H2. Đem đốt cháy hết toàn thể hỗn vừa lòng X thu được 17,6 gam Cnangngucnoisoi.vn và 9 gam H2O. Vậy quý hiếm của m là

A. 2,6. B. 5,8. C. 11,6. D. 23,2.

(Lời giải) Câu 22: Crackinh 0,25 mol C5H12 thu được hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H4, C5H12 với H2. Đem đốt cháy hết toàn thể hỗn thích hợp X chiếm được x gam Cnangngucnoisoi.vn với y gam H2O. Vậy giá trị của x và y thứu tự là

A. 55 cùng 180. B. 44 cùng 18. C. 44 với 27. D. 55 cùng 27.

(Lời giải) Câu 23: Crackinh m gam C5H12 thu được tất cả hổn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H4, C5H12 cùng H2. Đốt cháy trọn vẹn X thu được 8,64 gam H2O và 17,6 gam Cnangngucnoisoi.vn. Giá trị của m là

A. 5,8. B. 5,76. C. 11,6. D. 11,52.

(Lời giải) Câu 24: Khi thực hiện crackinh 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được tất cả hổn hợp A có CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A nhận được x gam Cnangngucnoisoi.vn và y gam H2O. Quý giá của x và y tương ứng là

A. 176 cùng 180. B. 44 và 18. C. 44 với 72. D. 176 và 90.

(Lời giải) Câu 25: Nung lạnh 8,96 lít (đktc) butan với xúc tác phù hợp thu được tất cả hổn hợp khí X gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 cùng H2. Cho toàn thể X phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp Br2 dư thấy có 0,1 mol Br2 bội phản ứng. Tính dX/He?

A. 11,6. B. 5,8. C. 14,0. D. 13,9.

(Lời giải) Câu 26: Nung lạnh 11,2 lít (đktc) butan với xúc tác thích hợp thu dược 17,92 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 cùng H2. Cho cục bộ X bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch Br2 dư thấy tất cả x mol Br2 làm phản ứng. Vậy quý giá của x là

A. 0,8. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,3.

(Lời giải) Câu 27: đến butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 và H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu mang lại 0,06 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom buổi tối đa bội nghịch ứng là

A. 0,048. B. 0,036. C. 0,060. D. 0,024.

(Lời giải) Câu 28: Crackinh C4H10 chiếm được 35 lít các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C4H8, C4H10 cùng H2. Cho tổng thể X trải qua dung dịch nước Brom dư thấy thoát ra 20 lít tất cả hổn hợp Y. Nếu rước đốt cháy trọn vẹn 35 lít các thành phần hỗn hợp X thì thu được x mol Cnangngucnoisoi.vn cùng H2O. Những khí những đo sinh hoạt đktc. Vậy năng suất crackinh và giá trị của x là

A. 75% với 80. B. 57% với 100. C. 75% và 180. D. 80% với 180.

(Lời giải) Câu 29: thực hiện phản ứng crackinh trọn vẹn một ankan X thu được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp A gồm một anken Y cùng một ankan Z. Cho toàn bộ A trải qua bình đựng hỗn hợp nước Br2 (dư) thì sau phản bội ứng thấy trọng lượng bình tăng thêm 8,4 gam, đồng thời khí thoát thoát ra khỏi bình hoàn toàn có thể tích là 2,24 lít (đktc) rồi mang đến đốt cháy toàn bộ khí này với nangngucnoisoi.vn (dư), phản nghịch ứng xong xuôi thu được Cnangngucnoisoi.vn cùng 3,6 gam H2O. Vậy ankan X đó là:

A. butan. B. pentan. C. hexan. D. heptan.

(Lời giải) Câu 30: Crackinh 4,48 lít butan (đktc) thu được hỗn hợp A bao gồm 6 chất: H2, CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8. Dẫn hết các thành phần hỗn hợp A vào trong bình đựng dung dịch Brom dư thì thấy khối lượng bình tăng 8,4 g và bay thoát ra khỏi bình brom là tất cả hổn hợp khí B. Thể tích oxi (đktc) yêu cầu đốt hết các thành phần hỗn hợp B là:

A. 6,72 lít. B. 8,96 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

(Lời giải) Câu 31: triển khai phản ứng bóc H2 trường đoản cú 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có C2H6 với C3H8 nhận được 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y gồm những anken, ankan cùng H2. Tính thể tích hỗn hợp Brom 1M phải dùng để tác dụng hết cùng với Y.

A. 0,2 lít. B. 0,3 lít. C. 0,5 lít. D. 0,4 lít.

(Lời giải) Câu 32: Đem crackinh một lượng butan chiếm được một hỗn hợp bao gồm 5 khí hiđrocacbon. Cho tất cả hổn hợp khí này sục qua hỗn hợp nước brom dư thì lượng brom tham gia phản ứng là 25,6 gam và sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 5,32 gam. Hỗn hợp khí còn lại sau thời điểm qua hỗn hợp nước brom có tỷ khối so với metan là 1,9625. Hiệu suất của bội phản ứng crackinh là:

A. 20,00%. B. 80,00%. C. 88,88% D. 25,00%.

(Lời giải) Câu 33: Crackinh V (lít) Butan với công suất 75% được hỗn hợp X là 5 hiđrocacbon. Đốt cháy trọn vẹn X, phải vừa đầy đủ 2,6 mol nangngucnoisoi.vn. V (lít) Butan nghỉ ngơi đktc có mức giá trị là:

A. 11,2. B. 8,96. C. 5,6. D. 6,72.

(Lời giải) Câu 34: Nung 3,48 gam Butan chỉ xảy ra phản ứng crackinh với hiệu suất 60% được 2,4 lít tất cả hổn hợp khí X đo ở t0C, 1 atm. đề xuất trộn X cùng với V lít Oxi đo ở t0C, 1 atm nhằm thu được lếu hợp bao gồm sức nổ to gan nhất. Giá trị của V là:

A. 9,25. B. 9,5. C. 9,75. D. 10,25.

(Lời giải) Câu 35: cho một ankan X bao gồm công thức C7H16, crackinh trọn vẹn X thu được hỗn hợp khí Y chỉ có ankan với anken. Tỷ khối hơi của Y đối với H2 có mức giá trị trong tầm nào sau đây?

A. 10,0 đến 25,0. B. 12,5 cho 25,0. C. 25,0 cho 50,0. D. 10,0 cho 12,5.

(Lời giải) Câu 36: Cho tất cả hổn hợp X bao gồm axetilen với CH4. Triển khai phản ứng đưa hóa 2CH4 →C2H2 + 3H2 trên 15000C trong thời hạn ngắn thì thấy xác suất thể tích của C2H2 trong hỗn hợp phản ứng không thay đổi sau làm phản ứng. Phần trăm thể tích của C2H2 vào X là:

A. 50%. B. 40%. C. 20%. D. 25%.

(Lời giải) Câu 37: Crackinh 18 gam ankan A rồi cho toàn cục sản phẩm thu được lội qua bình đựng hỗn hợp Brom dư thấy còn sót lại 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm những ankan. Tra cứu CTPT của A.

A. C5H12. B. C4H10. C. C6H14. D. C3H8.

(Lời giải) Câu 38: Crackinh 8,8 gam propan thu được các thành phần hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị crackinh (10%). Khối lượng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6. B. 23,15. C. 3,96. D. 2.315.

(Lời giải) Câu 39: Crackinh pentan một thời gian thu được 1,792 lít tất cả hổn hợp X có 7 hiđrocacbon. Thêm 4,48 lít H2 vào X rồi nung với Ni mang lại phản ứng trọn vẹn thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đều đo sống đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm cháy phản vào dung dịch nước vôi trong dư, cân nặng kết tủa sản xuất thành là:

A. 25g. B. 35g. C. 30g. D. 20g.

(Lời giải) Câu 40: tiến hành phản ứng crackinh hoàn toàn một ankan chiếm được 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) chỉ gồm một ankan cùng một anken. Cho hỗn hợp X qua hỗn hợp brom thấy brom mất màu và cân nặng bình brom tăng lên 4,2 gam. Khí Y thoát thoát khỏi bình đựng dung dịch brom có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 26,4 gam Cnangngucnoisoi.vn. Tên thường gọi của ankan ban sơ là:

A. Pentan. B. propan. C. Hepxan. D. butan.

(Lời giải) Câu 41: tiến hành phản ứng bóc H2 trường đoản cú Butan (C4H10), sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm: CH2 = CH – CH2 – CH3, CH2 = CH – CH = CH2, H2 và C4H10 dư, tỉ khối khá của X so với không gian là 1. Nếu cho một mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom thâm nhập phản ứng là:

A. 0,4 mol. B. 0,35 mol. C. 0,5 mol. D. 0,60 mol.

(Lời giải) Câu 42: fan ta nung V lít một ankan thì chiếm được 1,6V (lít) lếu láo hợp các khí gồm những hidrocacbon tất cả cùng số C và H2. Khía cạnh khác, bạn ta lấy 17,92 lít ankan trên nung với cùng điều kiện như thuở đầu thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Tiếp đến sục X vào dung dịch Brom dư thấy gồm a mol Brom phản bội ứng. Biết các khí đo sống đktc. Quý giá của a gần nhất với:

A. 0,5. B. 0,45. C. 0,6. D. 0,65.

(Lời giải) Câu 43: Nung lạnh etan ở ánh nắng mặt trời cao với hóa học xúc tác tương thích thu đươc một tất cả hổn hợp X bao gồm etan, etilen, axetilen và H2. Tỉ khối của hỗn hợp X đối với etan là 0,4. Nếu đến 0,4 mol hỗn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 bội nghịch ứng là:

A. 0,24 mol. B. 0,16 mol. C. 0,60 mol. D. 0,32 mol.

(Lời giải) Câu 44: Crackinh 5,8 gam butan ( với công suất h%) thu được hỗn hợp khí X bao gồm 5 hidrocacbon. Dẫn toàn thể X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì khi phản ứng chấm dứt thấy gồm hỗn phù hợp khí Y thoát thoát ra khỏi bình đồng thời trọng lượng bình Br2 tăng m gam. Đốt cháy hết tổng thể Y nhận được 21,02 gam tất cả hổn hợp Cnangngucnoisoi.vn và H2O. Vậy quý hiếm của m là

A. 1,26. B. 3,15. C. 3,51. D.

Xem thêm: Giải Khát Cơn Thèm Với Cách Làm Chuối Chát Chua Ngọt, Cách Làm Chuối Sùng Miền Trung

1,62.

(Lời giải) Câu 45: lúc crackinh trọn vẹn một thể tích ankan X thu được ba thể tích các thành phần hỗn hợp Y (các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ với áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 12. Cách làm phân tử của X là: