PHẢN ỨNG CHÁY CỦA AMIN

     

Trung chổ chính giữa luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Phản ứng cháy của amin


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* dấn xét:

- Amin đối chọi chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, 1-1 chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy trọn vẹn V lít tương đối một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo thành 8V lít láo hợp có khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí với hơi phần nhiều đo ở cùng điều kiện). X gồm CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo gợi nhắc đáp án N = 1 → amin đối chọi chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo mang thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị thỏa mãn là: x = 3 và y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp gồm 2 amin no đối kháng chức là đồng đẳng tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, thu được CO2 cùng hơi nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Cách làm phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 và C3H7NH2

B. C3H7NH2 và C4H9NH2

C. CH3NH2 với C2H5NH2

D. C4H9NH2 và C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ trọng số mol. Hoàn toàn có thể xem số mol của CO2 và H2O thứu tự là 8 cùng 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin đó là CH3NH2 với C2H5NH2

Đáp án: C

3. Các thành phần hỗn hợp M bao gồm một anken và hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol cùng nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT nhân tố O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken gồm số C > hoặc =2. Do vậy, 2 amin yêu cầu là CH5N và C2H7N.

Xem thêm: Solve The Following Equations, 3Pi) Của Phương Trình: Sin(2X + 5Pi/2)

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 amin no, đối kháng chức, mạch hở đề xuất 0,66 mol O2. Mang khác, đến 9,7g X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M thu được dung dịch cất mg muối hạt trung hòa. Quý hiếm m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi bí quyết trung bình của tất cả hổn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của các thành phần hỗn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối hạt m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit khí (đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm amin no, đơn chức, mạch hở Y với ankan Z đề xuất vừa đủ 25,48 lit O2 (đktc) chiếm được 16,83g H2O. Bí quyết phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y công thức chung CnH2n + 2 với CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT nhân tố O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) và (2)→x = 0,13 mol và y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất thỏa mãn là m = 4 cùng n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy trọn vẹn 1,18g amin đối kháng chức X bởi một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn thể hỗn thích hợp khí vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 6g kết tủa và 9,632 lit khí (đktc) độc nhất thoát thoát khỏi bình. Mang thiết trong ko khí có 20% O2 và 80% về thể tích. Số đồng phân cấu trúc của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Những Câu Chuyện Danh Nhân Nổi Tiếng Thế Giới (Trọn Bộ 10 Cuốn)

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N bao gồm số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Hỗn hợp X gồm 2 amin (no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp) và hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở đk thường, gồm cùng số H trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit khí X yêu cầu vừa đủ 19,656 lit O2 thu được H2O, 29,92 g CO2 và 0,56 lit N2. Những thể khí được đo làm việc đktc. % thể tích của amin gồm phân tử khối to hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT yếu tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol với n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon có số C = 2 là C2H2 cùng C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol cùng C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol và y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung vai trung phong luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC