NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM CỦA DUNG DỊCH THU ĐƯỢC KHI CHO 3 9 GAM KALI TÁC DỤNG VỚI 108 2 GAM H2O LÀ

     

trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Hoá học sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất của kim loại kiềm - Đề 1


Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được dung...

Bạn đang xem: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3 9 gam kali tác dụng với 108 2 gam h2o là

Câu hỏi: cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được hỗn hợp KOH có nồng độ % là bao nhiêu ?

A 5,31%.

B 5,20%.

C 5,30%.

D 5,50%.

Đáp án

C

- chỉ dẫn giải

Phương pháp giải:

nK = 0,1 mol

K + H2O →KOH + 0,5 H2

0,1 0,1 0,05

=> mdd sau = mK + mH2O - mH2 = 3,9 + 101,8 - 0,05.2 =105,6 g

mKOH = 5,6 gam

=> C%KOH

Giải bỏ ra tiết:

nK = 0,1 mol

K + H2O →KOH + 0,5 H2

0,1 0,1 0,05

=> mdd sau = mK + mH2O - mH2 = 3,9 + 101,8 - 0,05.2=105,6 g

mKOH = 5,6 gam

=> C%KOH = (frac5,6105,6.100\% = 5,3\% )

Đáp án C

câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm

sắt kẽm kim loại kiềm và hợp hóa học của kim loại kiềm - Đề 1

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học tập


Bài 29. Một vài hợp chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm – bài 4 trang 157 SGK hóa học lớp 12 nâng cao. Cho 3,9 gam kim loại K tính năng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của hóa học trong hỗn hợp thu được. Biết trọng lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g/ml.

Cho (3,9) gam kim loại (K) công dụng với (101,8) gam nước. Tính mật độ mol cùng nồng độ tỷ lệ của chất trong hỗn hợp thu được. Biết cân nặng riêng của dung dịch sẽ là (1,056;g/ml).


*

Ta có:

(eqalign & n_K = 3,9 over 39 = 0,1mol cr & 2K + 2H_2O o 2KOH + H_2 uparrow cr

và 0,1 ;;;;;;;;;;;;;, o ;;0,1; ;;, o 0,05 cr )

Khối lượng hóa học tan nhận được là:

(m_KOH = 0,1.56 = 5,6(g).)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

Quảng cáo

(m_ mddsaupu = m_K + m_H_2O – m_H_2 uparrow = 3,9 + 101,8 – 0,05.2 = 105,6(g))

Nồng độ xác suất của (KOH) trong dung dịch sau phản ứng là:

(C\% _KOH = 5,6 over 105,6.100 = 5,3\% )

Thể tích hỗn hợp sau bội phản ứng:

(V_ mdd = 105,6 over 1,056 = 100;ml = 0,1;(l) Rightarrow CM_KOH = 0,1 over 0,1 = 1M)


Trang chủ

Sách ID

khóa đào tạo miễn phí

Luyện thi ĐGNL cùng ĐH 2023


*

*

Nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được khi mang đến 3,9 gam kali chức năng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%.

Bạn sẽ xem: Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được khi mang đến 3 9 gam kali công dụng với 108 2 gam h2o là

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.


*

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi đến 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gamH2Olà


A. 5,00%.

B. 6,00%.

C. 4,99%.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Giải Tích Trong Không Gian Afin, Chuyên Đề Hình Học Giải Tích Trong Không Gian

D. 4,00%.

:Cho 0,46 gam natri công dụng với 8 gam H2O tạo ra thành dung dịch A. Tính nồng độ tỷ lệ của chất tan thu được dung dịch A

Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước thu được V (lít) , khí H2(ở đktc) cùng dung dịch A. A tính V. B tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch A

a)

$2K + 2H_2O o 2KOH + H_2$

b)

n K = 3,9/39 = 0,1(mol)

Theo PTHH :

n H2 = 50% n K = 0,05(mol)

=> V H2 = 0,05.22,4 = 1,12(lít)

c)

m dd sau pư = m K + m nước - m H2 = 3,9 + 36,2 - 0,05.2 = 40(gam)

C% KOH = 0,1.56/40 .100% =14%

Bài 13: đến một tất cả hổn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tính năng với nước .a) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc ) ?b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch biết khối lượng nước là 91,5 g?Bài 14: Ở 20o C, khi kết hợp 60 gam KNO3 vào 190 nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tung của KNO3 ở nhiệt độ đó?

Bài 13: nNa= 0,2 mol ; nK= 0,1 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

0,2 mol 0,2mol 0,1mol

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

0,1 mol 0,1 mol 0,05mol

a) tổng thể mol khí H2là: nH2= 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

→VH2= 0,15 x 22,4 = 3,36 (l)

b) mNaOH= 0,2 x 40= 8 (g) ; mKOH= 0,1 x 56= 5,6 (g)

mdung dịch= mNa+ mK+ mH2O- mH2= 4,6 + 3,9 + 91,5 - 0,15x2 = 99,7 (g)

→C%NaOH= 8/99,7 x100%= 8,02%

→C%KOH= 5,6/99,7 x100%= 5,62%

Cho 3,9 gam Kali chức năng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là

A. 3,8%

B. 5,3%

C. 5,5%

D. 5,2%

Hòa tung 9,3 gam Na2O vào 90,7 gam H2O sản xuất thành hỗn hợp A mang đến dung dịch A tính năng với 200 gam hỗn hợp FeSO4 16% ta nhận được kết tủa B và dung dịch C nung kết tủa B đến trọng lượng không thay đổi ta thu được hóa học rắn D

a) tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp A

b) tính trọng lượng chất B với nồng độ xác suất dung dịch C sau khi bỏ kết tủa B

a/

(n_Na_2O=dfrac9,362=0,15left(mol ight))

(Na_2O+H_2O ightarrow2NaOH)

0,15 0,3 (mol)

(m_NaOH=0,3.40=12left(g ight))

(m_A=90,7+9,3=100left(g ight))

(C\%_NaOH=dfrac12100.100\%=12\%)


b/

m(_FeSO_4=dfrac16.200100=32left(g ight))

( ightarrow m_FeSO_4=dfrac32152=dfrac419left(mol ight))

(2NaOH+FeSO_4 ightarrow Na_2SO_4+Feleft(OH ight)_2downarrow)

bđ: 0,3 (dfrac419) 0 0 (mol)

pư: 0,3 0,15 0,15 0,15 (mol)

dư: 0 (dfrac23380) (mol)

(m_Feleft(OH ight)_2=0,15.90=13,5left(g ight))

(m_C=100+200-13,5=286,5left(g ight))

(m_Na_2SO_4=0,15.142=21,3left(g ight))

( ightarrow C\%_Na_2SO_4=dfrac21,3286,5.100\%approx7,4\%)

(m_FeSO_4left(dư ight)=dfrac23380.152=9,2left(g ight))

( ightarrow C\%_FeSO_4left(dư ight)=dfrac9,2286,5.100\%approx3,2\%)

Đúng 1Bình luận (0)

Cho 23 gam Na tính năng với 100 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.

Lớp 0Hóa học10

GửiHủy

Đáp án C

Ta bao gồm phản ứng:

2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta tất cả nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau bội phản ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

Xem thêm: Nghệ Thuật Làm Tình Ấn Độ

+ Ta bao gồm nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH =40122× 100 ≈ 32,8%

Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 23 gam Na công dụng với 100 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là

kimsa88
cf68