NHÚNG MỘT THANH SẮT NẶNG 100G

     

Nhúng một thanh sắt nặng 100g vào 100ml dd láo lếu hợp có Cu(NO3) 0,2M với AgNO3 0,2M, sau một thời hạn thấy khối lượng thanh sắt kẽm kim loại là 101,72g. Tính khối lượng sắt vẫn phản ứng


*

Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả C u N O 3 2 0,2M cùng A g N O 3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, cọ sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim một số loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính trọng lượng sắt sẽ phản ứng.Bạn đang xem: Nhúng 1 thanh sắt nặng nề 100g vào 100ml


*

Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)20,2M cùng AgNO30,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, rửa sạch có tác dụng khô cân được 101,72 gam (giả thiết những kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính cân nặng sắt vẫn phản ứng.

Bạn đang xem: Nhúng một thanh sắt nặng 100g

Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)20,2M và AgNO30,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, cọ sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim một số loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính trọng lượng sắt đang phản ứng.

(left{eginmatrixn_Culeft(NO_3 ight)_2=0,2.0,1=0,02left(mol ight)\n_AgNO_3=0,2.0,1=0,02left(mol ight)endmatrix ight.)

PTHH: fe + 2AgNO3--> Fe(NO3)2+ 2Ag

0,010,01---->0,02

sắt + Cu(NO3)2--> Fe(NO3)2+ Cu

aa----->a

=> 100 - 56(0,01+a) + 0,02.108 + 64a = 101,72

=> a = 0,015

=> nFe= 0,015 + 0,01 = 0,025 (mol)

=> mFe= 0,025.56 = 1,4(g)

1 thanh sắt 100g nhúng vào 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2 M và AgNO3 0,2M. Sau 1 thời gian lấy thanh sắt ra cọ sạch, làm khô, cân được 101,72g(giả thiết những kim loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt)

Nhúng một thanh sắt vào hỗn hợp Cu(NO3)2. Sau một thời hạn lấy thanh fe ra, làm khô, thấy trọng lượng thanh fe tăng 4 gam. Trọng lượng sắt vẫn phản ứng là:

A. 7,0 gam

B. 8,4 gam

C. 21gam

D. 28 gam

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 và 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng thanh sắt tăng m gam (coi tổng thể kim nhiều loại sinh ra dính vào thanh sắt). Cực hiếm của m là

A. 1,44

B. 5,36

C. 2,72

D. 3,60

Nhúng một thanh fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 với 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng thanh fe tăng m gam (coi toàn thể kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Cực hiếm của m là

A. 2,00

A. 2,00

C. 1,44

D. 3,60

Nhúng một thanh fe vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 cùng 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim nhiều loại sinh ra bám vào thanh sắt). Quý hiếm của m là:

A. 1,44

B.

Xem thêm: Beecost Mua Thông Minh - Vợ Chồng Trẻ Con Bản Đẹp

5,36

C.

Xem thêm: His Là Gì Trong Tiếng Anh Là Gì? His Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

2,72

D.3,60

Đáp án C

F e + A g N O 3 0 , 03 m o l C u N O 3 2 0 , 04 m o l

Khối lượng fe tăng m gam.Fe + 3Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓

Ta có:

mFe tăng = mAg + mCu - mFe phản nghịch ứng = 0,03 × 108 + 0,04 × 64 - (0,015 + 0,04) × 56 = 2,72 gam

Câu 1: Nhúng thanh kim loại M vào 1lít hỗn hợp CuSO4 x mol/lít, hoàn thành phản ứng thấy thanh kim loại M tăng 20g. Nếu như cũng nhúng thanh sắt kẽm kim loại trên vào 1 lít dung dịch FeSO4 x mol/lít, ngừng phản ứng thì thấy thanh M tăng 16g. Vậy M là sắt kẽm kim loại nào?

Câu2: cho 2 thanh sắt kẽm kim loại R( hóa trị II) có cùng khối lượng. Nhúng thanh đầu tiên vào hỗn hợp Cu(NO3)2 cùng thanh thứ hai vào dd Pb(NO3)2. Sau một thời gian khi số mol 2 muối bởi nhau, đem 2 thanh sắt kẽm kim loại đó thoát ra khỏi dd thấy trọng lượng thanh thứ nhất giảm 0,2% còn cân nặng thanh thứ hai tăng 28,4%. Yếu tố R là ngtố nào?

Câu 3: dìm một vật bằng Cu có khối lượng 5g tring 250g dd AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 vào dd đã bớt 17%. Cân nặng của trang bị sau bội nghịch ứng là bao nhiêu?

Câu4: Nhúng một thanh Zn vào 2lít dd đựng AgNO3 cùng Cu(NO3)2 gồm số mol bởi nhau, cho tới khi 2 muối trong dd phản nghịch ứng hết thì chiếm được dd A. Rước thanh Zn đem cân nặng lại, thấy trọng lượng tăng 14,9 gam so với ban đầu. Mật độ mol của dung dịch A?

Câu5: Nhúng 1 thang graphit được phủ một lớp sắt kẽm kim loại hóa trị 2 vaò dd CuSO4 dư. Sau phản nghịch ứng cân nặng của thanh graphit giảm sút 0,24g. Cũng thanh graphit này giả dụ được nhúng vào dd AgNO3 thì lúc phản ứng dứt thấy khối lượng thanh graphit tăng thêm 0,52 gam. Sắt kẽm kim loại hóa trị 2 là?

Câu6: Nhúng một thanh sắt kẽm kim loại X hóa trị 2 vào dd CuSO4 dư. Sau phản bội ứng khối lượng thanh kim loại giảm 0,12g. Còn mặt khác cũng thanh kim loại X này được nhúng vào dd AgNO3 dư thì ngừng phản ứng cân nặng thanh tăng 0,26g. Ngtố X là?

Câu 7: đến 2 dd FeCl2 cùng CuSO4 gồm cùng mật độ mol. - Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M hóa trị 2 vào 1lít dd FeCl2 sau bội phản ứng trọng lượng thanh kim loạităng16g. - Nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lít dd CuSO4 sau phản ứng khối lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng 20g. Trả thiết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và thanh kim loại M không bị tung hết. Kim loại M là?