Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

     
*

*

*

Q=I2.R.t

Q: ánh sáng tỏa ra bên trên dây(J)

I: cường độ loại điện chạy qua (A)

R: điện trở của dây (Ω)

t: thơi gian chiếc điện chạy qua (s)

 


Kiến thức vật dụng Lý của cậu hơi tệ rồi. 

Công thức tính sức nóng lượng:

*

+)Trong đó:

Q(J) là sức nóng lượng lan ra. 

R(Ω) là điện trở. 

I(A) là cường độ cái điện. 

t là thời hạn nhiệt lượng tỏa ra


Biểu thức như thế nào sau đấy là công thức tính sức nóng lượng tỏa ra bên trên dây dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Q = Irt

B. Q = I2Rt

C. Q = IR2t

D. Q = IRt2


Câu phạt biểu nào dưới đây là không đúng? nhiệt lượng lan ra ngơi nghỉ dây dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua: A. Tỉ trọng thuận cùng với cường độ cái điện, năng lượng điện trở của dây dẫn và với thời hạn dòng điện chạy qua B. Tỉ lệ thành phần thuận với bình phương cường độ cái điện, với điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua. C. Tỉ lệ thuận cùng với bình phương hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua cùng tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn D. Tỉ trọng thuận với hiệu điện cụ giữa hai đầu dây...

Bạn đang xem: Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua


Câu phân phát biểu nào dưới đây là không đúng? sức nóng lượng tỏa ra sinh hoạt dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận cùng với cường độ dòng điện, điện trở của dây dẫn và với thời hạn dòng điện chạy qua

B. Tỉ lệ thuận cùng với bình phương cường độ loại điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng điện chạy qua.

C. Tỉ trọng thuận cùng với bình phương hiệu điện cố giữa hai đầu dây dẫn với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua cùng tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn

D. Tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện núm giữa nhì đầu dây dẫn, cùng với cường độ loại điện với với thời gian dòng điện chạy qua


Xem chi tiết
Lớp 9 đồ dùng lý
1
0
Câu phát biểu nào dưới đó là không đúng? nhiệt độ lượng lan ra nghỉ ngơi dây dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua: A. Tỉ lệ thuận với cường độ loại điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua. B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ mẫu điện, với điện trở của dây dẫn cùng với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua. C. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với bình phương hiệu điện cầm cố giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua với tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn. D. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cụ giữa nhị đầu dây...
Đọc tiếp

Câu phát biểu làm sao dưới đó là không đúng? sức nóng lượng lan ra ở dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ trọng thuận với cường độ loại điện, với điện trở của dây dẫn với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ cái điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn với với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua.

C. Tỉ lệ thuận cùng với bình phương hiệu điện chũm giữa hai đầu dây dẫn, với thời hạn dòng điện chạy qua với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở dây dẫn.

Xem thêm: Sầu Riêng Chiên Giòn Ở Sài Gòn, Bánh Sầu Riêng Chiên Giòn

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện nạm giữa hai đầu dây dẫn, cùng với cường độ mẫu điện cùng với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua.


Xem cụ thể
Lớp 9 vật dụng lý
1
0
Chọn câu trả lời đúng. Sức nóng lượng lan ra làm việc dây dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua phụ thuộc vào vào: A. Điện trở R của dây dẫn B. Cường độ mẫu điện I chạy qua dây C. Thời gian dòng điện chạy qua D. Cả A, B, C phần đông đúng
Đọc tiếp

Chọn câu vấn đáp đúng. Nhiệt lượng lan ra ngơi nghỉ dây dẫn khi có dòng điện chạy qua dựa vào vào:

A. Điện trở R của dây dẫn

B. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây

C. Thời gian dòng điện chạy qua

D. Cả A, B, C đầy đủ đúng


Xem chi tiết
Lớp 9 đồ dùng lý
1
0
Đặt một hiệu điện vậy U vào nhị đầu của một đổi mới trở R thì cường độ mẫu điện chạy qua là I. Phương pháp nào tiếp sau đây không cần là cách làm tính nhiệt độ lượng lan ra bên trên dây dẫn trong thời hạn t? A. Q U . I t B. Q U . I . T C. Q U 2...
Đọc tiếp

Đặt một hiệu điện nỗ lực U vào nhì đầu của một đổi mới trở R thì cường độ cái điện chạy qua là I. Công thức nào tiếp sau đây không phải là công thức tính sức nóng lượng tỏa ra bên trên dây dẫn trong thời gian t?

A. Q = U . I t

B. Q = U . I . T

C. Q = U 2 t R

D. Q = I 2 . R . T


Xem cụ thể
Lớp 9 đồ lý
1
0
Đặt một hiệu điện cố kỉnh U vào nhị đầu của một đổi mới trở R thì cường độ chiếc điện chạy qua là I. Cách làm nào sau đây không bắt buộc là công thức tính nhiệt độ lượng lan ra trên dây dẫn trong thời gian t? A. Q U t I B. Q U I t C. Q U 2...

Xem thêm: Cách Điều Chế Khí Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm Và Trong Công Nghiệp


Đọc tiếp

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U vào nhị đầu của một trở thành trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Cách làm nào dưới đây không yêu cầu là cách làm tính nhiệt lượng lan ra bên trên dây dẫn trong thời hạn t?

A. Q = U t I

B. Q = U I t

C. Q = U 2 t R

D. Q = I 2 R t


Xem chi tiết
Lớp 9 vật lý
1
0

Khi loại điện tất cả cường độ 2A chạy qua 1 vật rơi vào 0,5 giờ thì tỏa ra một nhiệt độ lượng là 540 kj hỏi điện trở của thứ dẫn nhận quý hiếm nàoa: 95 ômB: 97 ômC:85 ômD: 75 ôm


Xem chi tiết
Lớp 9 đồ lý
1
1
Câu phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?Nhiệt lượng lan ra ở dây dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua:A. Tỉ lệ thành phần thuận với cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn cùng với thời gian dòng điện chạy quaB. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chiếc điện, với năng lượng điện trở dây dẫn với với thời hạn dòng điện chạy quaC. Tỉ trọng thuận với bình phương hiệu điện vắt giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở dây dẫnD. Tỉ lệ thuận với hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây dẫn, với cường đ...
Đọc tiếp

Câu phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

Nhiệt lượng tỏa ra sinh hoạt dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn với với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

B. Tỉ lệ thành phần thuận với bình phương cường độ chiếc điện, với điện trở dây dẫn với với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

C. Tỉ lệ thành phần thuận với bình phương hiệu điện nắm giữa nhị đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua cùng tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở dây dẫn

D. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫn, với cường độ cái điện và với thời hạn dòng điện chạy qua


Xem cụ thể
Lớp 9 vật lý
1
0
Đặt một hiệu điện nuốm U vào hai đầu của một năng lượng điện trở R thì cường độ chiếc điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không buộc phải là phương pháp tính nhiệt độ lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t?A. Q U t / I B. Q U I t C. Q U t 2 / R D. Q I 2 R t
Đọc tiếp

Đặt một hiệu điện núm U vào nhì đầu của một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào tiếp sau đây không nên là phương pháp tính sức nóng lượng lan ra trên dây dẫn trong thời hạn t?

A. Q = U t / I

B. Q = U I t

C. Q = U t 2 / R

D. Q = I 2 R t


Xem cụ thể
Lớp 9 đồ dùng lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)