Nhiệt Dung Riêng Của Nước Đá

     
Home/ Môn học/Vật Lý/. Một nóng chứa 2,5 kilogam nước đá nghỉ ngơi -10C. Cho thấy nhiệt dung riêng của nước và của nước đá theo lần lượt là 4200 J/kg.K cùng 2090 J/Kg.K, nhiệt nóng tung riêng c


Bạn đang xem: Nhiệt dung riêng của nước đá

. Một ấm chứa 2,5 kilogam nước đá ở -10C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước cùng của nước đá thứu tự là 4200 J/kg.K cùng 2090 J/Kg.K, sức nóng nóng chảy riêng c


. Một ấm chứa 2,5 kg nước đá nghỉ ngơi -10C. Cho thấy nhiệt dung riêng biệt của nước và của nước đá thứu tự là 4200 J/kg.K với 2090 J/Kg.K, sức nóng nóng tan riêng của nước đá là 334 J/g, nhiệt độ hóa tương đối riêng của nước là 2,3.106 J/kg. A) Tính nhiệt độ lượng cần cung cấp để làm cất cánh hơi hoàn toàn lượng nước đá trên. B) trả sử, chỉ có 80% cân nặng nước đá trên bay hơi khi sẽ sôi thì sức nóng lượng cần hỗ trợ để làm bay hơi ít nước đá trên đã tiếp tục tăng hay bớt bao nhiêu phần trăm so với câu a?


*

Đáp án:

a) (7687250J)

b) (15\% )

Giải thích công việc giải:

a) sức nóng lượng cần cung cấp để nước đá tăng từ -10 cho 0 độ C là:

(Q_1 = mc_1.10 = 2,5.2090.10 = 52250J)

Nhiệt lượng cần cung ứng để nước đá rét chảy hoàn toàn ở 0 độ C là:

(Q_2 = 2,5lambda = 2,5.334.1000 = 835000J)

Nhiệt lượng cần hỗ trợ để nước tăng tự 0 mang đến 100 độ C là:

(Q_3 = mc_2.100 = 2,5.4200.100 = 1050000J)

Nhiệt lượng cần hỗ trợ để nước bay hơi không còn ở 100 độ C là:

(Q_4 = mL = 2,5.2,3.10^6 = 5750000J)

Tổng sức nóng lượng cần hỗ trợ là:

(Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 7687250J)

b) nhiệt độ lượng cung ứng để 80% nước nay hơi là:

(Q_5 = 80\% .Q_4 = 4600000J)

Tỉ lệ phần trăm giảm là:

(100\% – dfracQ_1 + Q_2 + Q_3 + Q_5Q = 15\% )


*

hongocha
0
Reply

Đáp án:

`a) Q=7687250J`

`b) 14,96%`

Giải:

$lambda=334 J/g=334000 J/kg$

a) Nhiệt số lượng nước đá thu vào nhằm tăng từ -10°C → 0°C:

`Q_1=mc_1(0-t_0)`

`Q_1=2,5.2090.<0-(-10)>=52250 (J)`

Nhiệt ít nước đá thu vào nhằm tan hoàn toàn:

`Q_2=mlambda=2,5.334000=835000 (J)`

Nhiệt ít nước thu vào để tăng trường đoản cú 0°C → 100°C:

`Q_3=mc_2(100-0)`

`Q_3=2,5.4200.100=1050000 (J)`

Nhiệt số lượng nước thu vào để bay hơi hoàn toàn:

`Q_4=mL=2,5.2,3.10^6=5750000 (J)`

Tổng nhiệt lượng phải cung cấp:

`Q=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4`

`Q=52250+835000+1050000+5750000=7687250 (J)`

b) sức nóng lượng thu vào để 80% khối lượng nước cất cánh hơi:

`Q’_4=80%mL=80%Q_4=80%.5750000=4600000 (J)`

Tổng nhiệt lượng đề xuất cung cấp:

`Q’=Q_1+Q_2+Q_3+Q’_4`

`Q’=52250+835000+1050000+4600000=6537250 (J)`

Phần trăm nhiệt độ lượng cần cung cấp giảm:

`fracQ-Q’Q.100=frac7687250-65372507687250.100=14,96 (%)`


Leave an answer
Xem thêm: Một Loại Chất Béo Có Công Thức Chung Là (Rcoo)3C3H5 Phản Ứng Vừa Đủ Với A Gam Dung Dịch Naoh 50% Tạo Thành 18,4 Gam Glixerol

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Athena
*

About Athena


Xem thêm: Cách Giải Tính Thể Tích Hình Chóp Tam Giác Đều, Hình Chóp Tam Giác Đều Là Gì

Đặt Câu Hỏi