+ + = (NHẬP KẾT QUẢ LÀ SỐ TỰ NHIÊN)

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

#include using namespace std;bool ktsnt(long long n) long long i;if(n else for(i=2;i if(n%i==0) return false; return true; long long cnt;int main()ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0); cout.tie(0);cin>>cnt;if(ktsnt(cnt)==true) coutelse coutreturn 0;

 


*

var i,n,dem:integer;

begin

write('Nhap n = ');readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

begin

if n mod i = 0 then dem:=dem+1;

end;

if dem = 2 then write(n,' la so nguyen to')

else write(n,' khong la so nguyen to');

readln;

end.

Bạn đang xem: + + = (nhập kết quả là số tự nhiên)

 


1) diễn tả thuật toán cùng viết công tác kiểm tra một trong những tự nhiên n nhập vào tự bàn phím liệu có phải là số nguyên tố xuất xắc không?


a.Viết lịch trình nhập vào một số nguyên n in ra màn hình hiển thị các số chẵn in ra từ là 1 đến n b.Viết chương trình nhập 1 hàng số nguyên n phần tử kiểm tra xem n có phải số nguyên tố hay không

 c.Viết chương trình nhập vào 1 hàng số nguyên có n bộ phận in ra màn hình các số chia hết đến 2

d. Viết lịch trình 1 hàng số nguyên bao gồm n thành phần in ra màn hình hiển thị số bé dại nhất gồm trong dãy.


Bài 1: Viết phương pháp nhập vào một vài thự nhiên n. Tiếp đến kiểm tra xem số n liệu có phải là số nguyên tố giỏi không?

Bài 2: Viết cách làm vào 1 số tự nhiên n và in ra screen tất cả những ước


giúp mk vs mn.KO DÙNG C+ 

Viết lịch trình nhập số tự nhiên nn.

4.In ra m số yếu tắc đầu tiên.

Xem thêm: Tìm Số Thứ Hai Biết Số Thứ Nhất Bằng 4/7 Số Thứ Hai, Bằng 3/8 Số Thứ Ba Và Kém Số Thứ Ba 60 Đơn Vị


Viết công tác nhập vào số nguyên B, xuất ra screen số nguyên B vừa nhập, bình chọn xem số nguyên B là số chản hay số lẻ 


C++

1. Tìm kiếm hệ số thoải mái và tự nhiên n thế nào cho khi tính tổng tự 1-n được tổng nhỏ nhất lớn hơn 1000. 

2. Viết chương trình nhập vào số n, kiểm soát n liệu có phải là số tuyệt đối hay không?

3. Viết lịch trình nhập vào số n, kiểm soát n có phải là số nguyên tố xuất xắc không?

4. Viết chương trình nhập vào dãy số tất cả n phần tử. Tính trung bình cộng giá trị của n phần tử.

Bạn làm sao làm cấp tốc mik sẽ like nhìu nha. ( làm được bài nào thì làm)

  


Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N từ bàn phím. Kiểm tra số đó có chia hết cho 2 hay không? 

Thuật toán 

INPUT: Số tự nhiên N 

OUTPUT: Kết quả kiểm tra số N: ‘là số chia hết cho 2’ hoặc ‘là số không chia hết cho 2’. 

Bước 1. Nếu (N phân tách 2 lấy phần dư) = 0 thì in kết quả ‘là số chia hết cho 2’ ngược lại in kết quả ‘là số không chia hết cho 2’ 

Bước 2. Kết thúc thuật toán. 

thực hiện trên pascal online ạ :((

giúp em với


viết lịch trình nhập vào số thoải mái và tự nhiên n từ bàn phím và đánh giá n có phải là số hoàn hảo không (Số hoàn hảo là một số ít có tổng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó).

Xem thêm: Phim Bản Năng Nguy Hiểm Tập 3


2: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp nhằm tính trung bình cùng của N số thực. Với số N và các số tính trung bình cộng được nhập vào trường đoản cú bàn phím.Câu 3: Viết lịch trình nhận biết một vài tự nhiên N được nhập từ bàn phím liệu có phải là số nguyên tố tốt không.