Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1

     

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (259.41 KB, 44 trang )


ĐỀ CƯƠNG ƠN THI GIỮA KÌ 1 LỚP 8 MÔN TIẾNG ANH

TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP UNIT 1 - 2 - 3

I. Từ vựng giờ đồng hồ Anh 8 Unit 1 2 3

Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 8 Leisure Activities

Từ mới Phiên âm Định nghĩa

antivirus /ˈæntivaɪrəs/ hạn chế lại virus

adore /əˈdɔː/ yêu thương thích, mê thích

addicted /əˈdɪktɪd/ nghiện (thích) chiếc gì

bead /biːd/ hạt chuỗi

beach trò chơi /biːtʃ ɡeɪm/ trị thể thao trên bãi biển

bracelet /ˈbreɪslət/ vòng đeo tay

button /ˈbʌtn/ khuy

check out /tʃek aʊt/ xem kĩ

check out something /tʃek aʊtˈsʌmθɪŋ/ bình chọn điều gì đó

comedy /ˈkɒmədi/ hài kịch

communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ giao tiếp

community centre /kəˈmjuːnəti ˈsentə/ trung vai trung phong văn hoá cộng đồng


(2)

craft kit /krɑːft kɪt/ bộ cách thức làm thủ công

comfortable /ˈkʌmftəbl/ thoải mái

cultural event /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/ sự khiếu nại văn hoá

comic book /ˈkɒmɪk bʊk/ truyện tranh

detest /dɪˈtest/ ghét

DIY do-it-yourself /diːaɪ‘waɪ/ ~ /du ɪtjɔːˈself/

các cơng việc tự bản thân làm

don’t mind /dəʊnt maɪnd/ không ngại, không ghét lắm

drama /’drɑːmə/ kịch

generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ núm hệ

go mountain biking /gəʊ‘maʊntənˈbaɪkɪŋ/ đi đạp xe leo núi

go out with friends /gəʊaʊt wɪð frendz/ đi chơi với bạn

go shopping /gəʊˈʃɒpɪŋ/ đi sở hữu sắm


go lớn the movies /gəʊtəðə‘muːviz/ đi coi phim

go window shopping /gəʊ‘windəʊˈʃɒpɪŋ/ đi nhìn đồ

hang out /hæŋ aʊt/ đi chơi với bạn bè

hooked /hʊkt/ u thích loại gì


(3)

It’s right up my street! /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/ Đúng vị của tớ!

join /dʒɔɪn/ tham gia

leisure /ˈleʒə/ sự thư giãn giải trí nghỉ ngơi

leisure activity /ˈleʒə ækˈtɪvəti/ hoạt động thư giãn nghỉ ngơi

leisure time /ˈleʒə taɪm/ thời hạn thư giãn nghỉ ngơi

listen to lớn music /lɪsn tu ‘mjuːzɪk/ nghe nhạc

make crafts /meɪk kra:fts/ làm cho đồ thủ công

make friends /meɪk frendz/ kết bạn

melody /’melədi/ giai điệu (âm nhạc)

novel /ˈnɒvəl/ cuốn tè thuyết

netlingo /netˈlɪŋɡəʊ/ ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên


mạng

personal information /ˈpɜːsənl ɪnfəˈmeɪʃən/ thông tin cá nhân0

pet training /pet ˈtreɪnɪŋ/ chuyển động huấn luyện thú

people watching /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/ ngắm fan qua lại

play an instrument /pleɪən ˈɪnstrəmənt/ nghịch nhạc cụ

play video clip games / pleɪˈvɪdiəʊ geɪmz/ chơi điện tử

reality show /riˈæləti ʃəʊ/ lịch trình truyền hình thực tế


(4)

satisfied /ˈsỉtɪsfaɪd/ hài lòng

socialise /ˈsəʊʃəlaɪz/ giao tiếp để tạo mối quan liêu hệ

skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ trò lướt ván

software /ˈsɒftweər/ phần mềm

spare time /speə taɪm/ thời gian rảnh

sticker /ˈstikər/ nhãn dính có hình

weird /wɪəd/ kì cục

window shopping /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/ đi dạo ngắm vật dụng bày ở cửa hàng


virtual /ˈvɜːtʃuəl/ ảo (chỉ tất cả ở trên mạng)

Từ vựng giờ Anh Unit 2 lớp 8 Life in the countryside

ENGLISH TYPE PRONUNCIATION VIETNAMESE

access v, n /ˈækses/ sự truy hỏi cập, tiếp

cận

beehive n /ˈbiːhaɪv/ tổ ong

blackberry n /ˈblækbəri/ dâu tây

bloom v, n /bluːm/ (sự) nở hoa


(5)

buffalo n /ˈbʌfələʊ/ con trâu

camel n /ˈkæml/ con lạc đà

cattle n /ˈkætl/ gia súc

climb tree v /klaɪm triː/ trèo cây

collect v /kəˈlekt/ thu, lượm

collect water v / kəˈlektˈwɔːtər/ đi mang nước

convenient adj /kənˈviːniənt/ thuận tiện


country folk n /ˈkʌntri fəʊk/ người nông thôn

crowded adj /ˈkraʊdɪd/ đông đúc

densely populated adj /ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/ đông dân

disturb v /dɪˈstɜːb/ làm phiền

education n /edʒuˈkeɪʃn/ sự giáo dục

electricity n /ɪlekˈtrɪsəti/ điện

entertainment centre n /entəˈteɪnmənt ˈsentər/ trung trung ương giải trí

exciting adj /ɪkˈsaɪtɪŋ/ thú vị


(6)

facility n /fəˈsɪləti/ cơ sở vật chất

flying kite n /ˈflaɪɪŋ kaɪt/ thả diều

generous adj /ˈdʒenərəs/ hào phóng

go herding v /gəʊhɜːd/ đi chăn trâu

grow up v /grəʊʌp/ trưởng thành

harvest v /ˈhɑːvɪst/ thu hoạch, gặt

harvest time n /ˈhɑːvɪst taɪm/ mùa gặt, mùa thu


họach

hay n /heɪ/ cỏ khô

herd the buffalo v /hɜːd ðəˈbʌfələʊ/ chăn trâu

hospitable adj /hɒˈspɪtəbl/ hiếu khách

inconvenient adj /ˌɪnkənˈviːniənt/ bất tiện

interesting adj /ˈɪntrəstɪŋ/ thú vị

nomadic adj /nəʊˈmỉdɪk/ có tính du mục

opportunity n /ɒpəˈtjuːnəti/ cơ hội


(7)

paddy field n /ˈpædi fiːld/ cánh đồng lúa

peaceful adj /ˈpiːsfəl/ thanh bình

pick fruit v /pɪk fruːt/ hái trái cây

pole n /pəʊl/ cái sào, mẫu cọc

(lều)

rice n /raɪs/ gạo, cơm

rice straw n /raɪs strɔː/ rơm, rạ


ride a horse v /raɪd ə hɔːs/ cuỡi ngựa

ripe adj /raɪp/ chín

tent n /tent/ lều trại

tradition n /trəˈdɪʃən/ truyền thống

vacation n /veɪˈkeɪʃən/ kì nghỉ

vast adj /vɑːst/ rộng lớn

wild flower n /waɪld flaʊər/ hoa dại

Từ vựng giờ Anh Unit 3 lớp 8 Peoples of Viet Nam


(8)

từ

according khổng lồ adv /əˈkɔːdɪŋ tuː/ theo như

account for v /əˈkaʊnt fɔːr/ lí giải

against pre /əˈgents/ phòng lại

alternating tuy nhiên n /ˈɒltəneɪtɪŋ sɒŋ/ bài hát giao duyên,

đối đáp

ancestor n /ˈænsestər/ tổ tiên


architect n /ˈɑːkɪtekt/ con kiến trúc

bamboo n /bæmˈbuː/ cây tre

basic adj /ˈbeɪsɪk/ cơ bản

basket n /ˈbɑːskɪt/ chiếc rổ, dòng giỏ, loại

thúng

belong lớn v /bɪˈlɒŋ tʊ/ trực thuộc về

boarding school n /ˈbɔːdɪŋ skuːl/ trường nội trú

cattle n /ˈkætl/ gia súc


(9)

ceremony n /ˈserɪməni/ nghi thức, nghi lễ

colourful adj /ˈkʌləfəl/ các màu sắc

communal house n /ˈkɒmjʊnəl haʊs/ nhà rông

complicated adj /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ phức tạp

costume n /ˈkɒstjuːm/ trang phục

country n /ˈkʌntri/ đất nước

curious (about) adj /ˈkjʊəriəs əˈbaʊt/ hiếu kỳ (về điều gì)


custom n /ˈkʌstəmz/ thói quen, phong tục

design v, n /dɪˈzaɪn/ thiết kế, phác hoạ thảo

difficulty n /ˈdɪfɪkəlti/ sự nặng nề khăn

discriminate v /dɪˈskrɪmɪneɪt/ phân biệt, kì thị

display n /dɪspleɪ/ sự trưng bày

diverse adj /daɪˈvɜːs/ đa dạng

element n /ˈelɪmənt/ yếu hèn tố


(10)

ethnic minority n /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti / dân tộc bản địa thiểu số

ethnology n /eθˈnɒlədʒi/ dân tộc học

exhibition n /eksɪˈbɪʃn/ sự triển lãm, cuộc

triển lãm

far-away adj /fɑːr əˈweɪ/ xa xôi

festival n /ˈfestɪvl/ lễ hội

find out v /faɪnd aʊt/ kiếm tìm ra, phát hiện

flat n /flæt/ căn hộ


gather v /ˈɡæðər/ tụ họp, tập hợp

group n /gruːp/ nhóm

guest n /gest/ vị khách

harmony n /ˈhaːməni/ sự hài hòa

heritage site n /ˈherɪtɪdʒ saɪt/ quần thể di tích

hunt n /hʌnt/ sự săn bắn, cuộc đi

săn


(11)

instead adv /ɪnˈsted/ thay do vậy

item n /ˈaɪtəm/ món đồ

language n /ˈlỉŋɡwɪdʒ/ ngơn ngữ

law n /lɔː/ luật, phép tắc

literature n /ˈlɪtərɪtʃər/ văn học

local people n /ˈləʊkl ˈpiːpl / tín đồ dân địa phương

major adj /ˈmeɪdʒər/ lớn, công ty yếu

majority n /məˈdʒɒrəti/ phần lớn, đa số


member n /ˈmembər/ thành viên

minority n /maɪˈnɒrəti/ thiểu số, phần nhỏ

modern adj /ˈmɒdən/ hiện nay đại

mostly adv /ˈməʊstli/ hầu hết, phần lớn

mountainous adj /ˈmaʊntɪnəs/ nhiều núi non

mountainous region n /ˈmaʊntɪnəsˈriːdʒən/ vùng núi


(12)

musical instrument n /ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/ nhạc cụ

north n /nɔːθ/ phía bắc

northern adj /ˈnɔːðən/ ở trong phía bắc

occasion n /əˈkeɪʒən/ dịp, cơ hội

open-air market n /ˈəʊpən - eərˈmɑːkɪt/ chợ ngồi trời

pagoda n /pəˈɡəʊdə/ ngơi chùa

people n /ˈpiːpl/ các người

poor adj /pɔːr/ nghèo

population n /pɒpjuˈleɪʃn/ dân số


poultry n /ˈpəʊltri/ gia cầm

province n /ˈprɒvɪns/ tỉnh

region n /ˈriːdʒən/ vùng, miền

religious group n /rɪˈlɪdʒəs gruːp/ team tơn giáo

represent v /reprɪˈzent/ đại diện


(13)

schooling n /ˈskuːlɪŋ/ vấn đề học

shawl n /ʃɔːl/ chiếc khăn piêu

simple adj /ˈsɪmpl/ đối kháng giản

south n /saʊθ/ phía nam

southern adj /ˈsʌðən/ nằm trong phía nam

sow seed v /səʊ siːd/ gieo hạt

speciality n /speʃiˈælɪti/ quánh sản

spicy adj /ˈspaɪsi/ cay

sticky rice n /ˈstɪki raɪs/ xôi

stilt house n /ˈstɪlts haʊs/ bên sàn


sugar n /ˈʃʊgər/ đường

temple n /ˈtempl/ ngôi đền

terraced field n /ˈterəst fiː:ld/ ruộng bậc thang

tool n /tuːl/ công cụ, dụng cụ


(14)

unforgettable adj /ʌnfəˈɡetəbl/ không thê quên được

unique adj /jʊˈniːk/ duy nhất

waterwheel n /ˈwɔːtəwiːl/ bánh xe tảo nước

way of life n /weɪəv laɪf/ phương pháp sống

II. Ngữ pháp giờ Anh 8 Unit 1 2 3

1. Ngữ pháp Unit 1 Leisure Activities lớp 8

I. Formation (Cách thành lập)

Danh rượu cồn từ là gì?

- Danh cồn từ (gerund) là danh từ được thành lập bằng cách thêm ING sau rượu cồn từ thường.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 8 học kì 1

Ex: going; thinking; reading; listening; playing, ...

- phủ định của danh động từ được hình thành bằng phương pháp thêm not vào trước V-ing.


Ex: not making, not opening, …

- Cũng hoàn toàn có thể thêm tính từ download vào trước danh động từ để nói rõ công ty thể thực hiện hànhđộng.

Ex: my reading comic books, ....

II. Usage (cách dùng)

1. Subject (Danh hễ từ quản lý ngữ)


(15)

Reading book is my hobby.

2. Stand after a preposition (Đứng sau giới từ)

Ex: I am thinking about going camping in the mountain.

She is afraid of going there.

Một số động từ và tính từ gồm giới tự theo sau bởi vì danh rượu cồn từ.

To look forward to (trông mong); surprised at (ngạc nhiên); busy (bận rộn); to insist on(khăng khăng, nài nỉ nỉ); tobe interested in (thích thú).

3. Object (Danh động từ làm cho tân ngữ sau một vài động từ)

Ex: He likes swimming.

I have finished doing my homework.


Một số động từ được theo sau vày danh cồn từ:

To finish, lớn prevent (ngăn cản), khổng lồ avoid (tránh), to delay (hoãn lại), khổng lồ enjoy, lớn deny (chốibỏ), khổng lồ dislike, to consider (cân nhắc), to lớn imagine (tưởng tượng), khổng lồ risk (liều lĩnh), tosupport (ủng hộ), to lớn suggest (đề nghị), to lớn quit (từ bỏ).

III. Bảng tóm tắt một trong những động tự được theo sau bởi Gerund hoặc ToInfinitive

1. Sau một số trong những động từ chúng ta dùng hiệ tượng nguyên thể có"To" (To infinitive). Bọn họ cũng hoàn toàn có thể đặt "not" trước "toinf" để chỉ nghĩa bao phủ định.

Verbs

(Động từ)

Meaning

(nghĩa tiếng

Examples


(16)

Việt)

S + V + to infinitive

afford tất cả đủ tiền, thời hạn I can’t afford lớn buy that car

agree gật đầu Everybody agree lớn help you.

appear dường như

arrange thu xếp I will arrage to meet you some day.

attempt cố gắng He attempts lớn study hard this semester

begin ban đầu The train begins lớn start at 6.00

care thích

choose chọn

consent chấp thuận

decide quyết định We decided to lớn buy that house

determine quyết định

fail không có tác dụng được She failed to lớn get the contract

forget quên Don’t forget khổng lồ send me a letter

happen tình cờ

hesitate do dự

hope hy vọng I hope lớn see you again

love yêu
(17)

neglect lờ đi

offer cống hiến

prepare chuẩn chỉnh bị

pretend vờ vịt She pretend to lớn be my friend

promise hứa hẹn I promise khổng lồ help you

propose đề nghị

refuse phủ nhận They refused lớn pay extra salary

regret hụt hẫng I regret to lớn tell her that

remember ghi nhớ I remember lớn lock the door

seem nhường nhịn như

start bắt đầu

swear thề

try nỗ lực Try lớn work harder.

S + V + O + to lớn infinitive - một trong những động từ thường sẽ có Object đi kèm


ask yêu ước I ask my brother lớn help me with homework.

advise khuyên răn The doctor advises patients to lớn give up smoking

allow cho phép My father allows me to lớn go lớn the theater tonight.

bear chịu đựng đựng


(18)

cause tạo ra

command ra lệnh

compel bắt buộc

encourage khuyến khích Uniforms encourage students to lớn be confident.

expect mong muốn đợi

forbid cấm

force chống bức

get bắt làm

hate ghét

help giúp đỡ Hoa helps me (to) bởi vì the housework.

instruct chỉ dạy


intend định

invite mời John invited me lớn take part in his party.

leave giao cho

like thích

mean định

need cần

oblige bắt buộc

order ra lệnh


(19)

persuade thuyết phục

prefer ham mê hơn

press ép, vắt

recommend giới thiệu

request thỉnh cầu

remind kể nhở

teach dạy


tell nói, bảo

tempt xúi giục

trouble khiến phiền

want mong My mother wants me lớn be a teacher

warn cảnh báo

wish muốn

2. Sau một trong những động từ chúng ta sử dụng danh cồn từ (Gerund):hình thức thêm "ing". Bọn họ cũng có thể đặt "not" trước"gerund" nhằm chỉ nghĩa phủ định.

Verbs

(Động từ)

Meaning

(nghĩa tiếngViệt)

Examples

(Ví dụ)


(20)

admit vượt nhận

advise khuyên

allow cho phép He is allowed sitting here

anticipate dự đoán

appreciate nhận xét cao

avoid kiêng We start early lớn avoid getting traffic jam.

confess thú nhận

consider coi xét

delay trì hỗn

deny chối He denied stealing the money

detest tởm tởm

dislike khơng thích

enjoy yêu thích We enjoy watching cartoons.

escape trốn khỏi

excuse tha lỗi

face đối diện

fancy mong mỏi Fancy seeing you here

finish làm ngừng I have finished doing the test

give up từ bỏ He has given up smoking


(21)

involve đòi hỏi phải

justify chứng tỏ

keep on liên tục The bus keeps on running

leave off ngưng

mention đề cập

mind phiền lòng

miss vứt lỡ

permit đến phép

postpone trì hỗn

practice thực hành You should practice speaking English everyday.

put off trì hỗn

quit bỏ

recommend đề nghị

resent phật lòng

resist khăng khăng

resume lại tiếp tục

risk liều lĩnh

save cứu giúp khỏi

tolerate chấp nhận


(22)

recollect hồi tưởng

pardon tha thứ

can’t resit không chống nổi

can’t stand không chịu được nổi I can’t stand laughing

can’t help không nhịn nổi I can’t help laughing

understand hiểu

Gerund dùng sau toàn bộ các giới từ bỏ và một số trong những cụm tự sau

be worth xứng danh It’s worth buying. (Đáng để mua)

it’s no use vơ ích It’s no use teaching her. (Dạy cơ ấy chỉ có vơ ích)

it’s no good vơ ích

there’s no khơng

be used to lớn quen với I am used to stay up late (tôi thân quen thức khuya)

get used lớn trở bắt buộc quen

look forwardto

mong ngóng I am looking forward to lớn seeing you soon

in addition lớn thêm vào

object to phản đối Everyone objects khổng lồ building a new khách sạn here

confess lớn thú nhận Fred confessed to stealing the jewels


(23)

take to bước đầu quen He took lớn dinking. (Anh ta nhiễm thói quen uống rượu)

face up khổng lồ chấp nhậnđương đầu

admit to lớn thú nhận

3. Một trong những động tự dùng với cả "to inf" với "gerund" (ing -form).Nghĩa của bọn chúng sẽ không giống nhau.

Verbs

(Động từ)

To inf/ V-ing

Meaning

(nghĩa tiếng Việt)

Examples

(Ví dụ)remember

forget

regret

V-ing Chỉ hành động đã xảy ra rồi

I don’t remember posting the letter.


(tôi không hãy nhớ là đã gửi thư rồi)

remember

forget

regret

to inf Chỉ hành động chưa xảy ra

I must remember to lớn post the letter.

(Tôi buộc phải nhớ gởi lá thư - không gửi)

mean

V-ing có nghĩa là Having a party tonight will mean workingextra hard tomorrow

to inf có ý định I mean to lớn work harder

propose

V-ing kiến nghị I propose waiting till the police

get here


(24)

go on

V-ing vẫn tiếp tục cùng đề tài He went on talking about his accident

to inf liên tục nhưng chủ đề khác

He went on lớn talk about his accident

stop

V-ing ngừng việc đang làm She stopped singing (cô ấy ngừng hát)

to

inf kết thúc để làm việc khác

She stopped lớn sing (cô ấy ngừngđể hát)

try

V-ing chỉ sự demo nghiệm

I’ve got a terrible headache. I tried taking

an aspirin but it didn’t help.

to

inf chỉ sự vắt gắng

I was very tired. I tried lớn keep my eyes mở cửa but I couldn’t

like

hate

prefer

V-ing Chỉ ý nghĩa sâu sắc tổng quát

I don’t like waking up so early as this.

(Tơi khơng say mê dậy sớm)

like

hate

prefer

to inf chỉ hành động lẻ tẻ dịp này


I don’t like to wake him up so early as this

(Tôi không muốn đánh thức anh ấy dậy sớm như thế này)

2. Ngữ pháp Unit 2 Life in the countryside lớp 8

I - sáng tỏ tính trường đoản cú ngắn - tính trường đoản cú dài, trạng tự ngắn - trạng từ bỏ dài


(25)

Tính tự ngắn (Short adjectives)

(Ký hiệu trong bài bác này là: S-adj)

- Là tính từ gồm một âm tiết

Ví dụ:

- red, long, short, hard,....

Tính từ nhiều năm (Long adjectives)

(Ký hiệu trong bài bác này là: L-adj)

- Là tính từ có từ 2 âm ngày tiết trở lên

Ví dụ:

- beautiful, friendly, humorous, ....


2. Trạng trường đoản cú ngắn và Trạng trường đoản cú dài:

Trạng từ ngắn (Short adverbs)

(Ký hiệu trong bài bác này là: S-adv)

- Là trạng từ có một âm tiết

Ví dụ:

- hard, fast, near, far, right, wrong, ...

Trạng từ dài (Long adverbs)

(Ký hiệu trong bài bác này là: L-adv)


(26)

Ví dụ:

- quickly, interestingly, tiredly, ...

II - so sánh bằng cùng với tính từ với trạng từ

1. đối chiếu bằng với tính từ với trạng từ:

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun


Ví dụ:

- She is as tall as I am = She is as tall as me. (Cô ấy cao bằng tôi.)

- He runs as quickly as I vì = He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy nhanh như tôi.)

- Your dress is as long as my dress = Your dress is as long as mine. (Váy của doanh nghiệp dài bằngváy của tôi.)

III - đối chiếu hơn với tính từ với trạng từ

* so sánh hơn với tính tự ngắn với trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: S-adj-er: là tính từ ngắn hơn đi "er"


(27)

S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng người sử dụng 1)

Axiliary V: trợ cồn từ

O (object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one. (Cuốn sách này trong dày hơn cuốn sách kia.)

- They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ làm cho việc chăm chỉ hơn tôi.)

* so sánh hơn cùng với tính từ bỏ dài với trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: L-adj: tính từ dài

L-adv: trạng trường đoản cú dài

Ví dụ:


(28)

- My friend did the chạy thử more carefully than I did. = My friend did the test more carefullythan me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cảnh giác hơn tôi.)

IV - đối chiếu hơn nhất so với tính từ với trạng từ

+ đối chiếu hơn nhất đối với tính trường đoản cú ngắn với trạng từ ngắn:


Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

- It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm buổi tối nhất trong cuộc đời tôi.)

- He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy sớm nhất lớp tơi.)

+ so sánh hơn nhất so với tính từ bỏ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- She is the most beautiful girl I"ve ever met. (Cô ấy là cô bé xinh nhất mà lại tôi từng gặp.)

- He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong những chúng tôi.)

V - Một số xem xét đặc biệt

+ một vài tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng có tận thuộc là "y, le, ow,er" khi sử dụng ở so sánh hơn hay so sánh hơn tuyệt nhất nó áp dụngcấu trúc đối chiếu hơn của tính từ bỏ ngắn.


(29)

Happy -> happier -> the happiest


Simple -> simpler -> the simplest

Narrow -> narrower -> the narrowest

Clever -> cleverer -> the cleverest

Ví dụ:

- Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy "happy" là một trong tính từ tất cả 2 âm tiết nhưng mà khi sử dụng đối chiếu hơn, ta áp dụng cấutrúc đối chiếu hơn của tính từ ngắn.

+ một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi áp dụng sosánh hơn và so sánh hơn nhất.

Tính từ/ Trạng từ đối chiếu hơn so sánh hơn nhất

Good/ well -> better -> the best

Bad/ badly -> worse -> the worst

Much/ many -> more -> the most

a little/ little -> less -> the least

far -> farther/ further -> the farthest/ furthest

VI - cấu tạo So sánh kép


1. Kết cấu so sánh "....càng càng ngày ..."


(30)

S-adj-er/ S-adv-er và S-adj-er/ S-adv-er

Ví dụ:

- My sister is taller và taller. (Em gái tôi ngày càng cao.)

- He works harder và harder. (Anh ấy có tác dụng việc ngày càng chăm chỉ.)

* Đối cùng với tính trường đoản cú dài cùng trạng từ bỏ dài

More and more + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- The film is more & more interesting. (Bộ phim ngày càng thú vị.)

- He ran more và more slowly at the kết thúc of the race. (Anh ấy chạy càng ngày càng chậm ởphần cuối cuộc đua.)

2. Kết cấu so sánh "càng .... Càng..."

* Đối cùng với tính từ bỏ ngắn cùng trạng từ bỏ ngắn:

The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the + S-adj-er/ S-adv-er + S+ V

Ví dụ:


- The cooler it is, the better I feel. (Trời càng đuối mẻ, tôi càng cảm xúc dễ chịu).

- The harder he works, the higher salary he gets.

* Đối với tính từ bỏ dài và trạng tự dài


(31)

Ví dụ:

- The more carefully he studies, the more confident he feels. (Anh ấy càng học tập cẩn thận, anhấy càng thấy từ tin.)

VII - cấu trúc So sánh bội (Gấp bao những lần)

Số lần (half/ twice/ three times/...) + many/much/ adj/ adv+as + O/ N/ Pronoun

Ví dụ:

- She works twice as hard as me. (Cô ấy làm cho việc cần cù gấp 2 lần tôi.)

- This road is three times as long as that one. (Con con đường này lâu năm gấp 3 lần con phố kia.)

3. Ngữ pháp Unit 3 Peoples of Viet nam giới lớp 8

I. Một số trong những dạng câu hỏi trong giờ đồng hồ Anh

1. Câu ngờ vực là gì?

Câu nghi vấn trong giờ đồng hồ Anh (interrogative) là nhiều loại câu được dùng để mang ra câu hỏi trựctiếp với được dứt bằng vết chấm hỏi.

Khi là câu hỏi thì họ đặt trợ cồn từ lên đầu câu giỏi nói đúng đắn hơn là hòn đảo trợ độngtừ (auxiliary verbs) lên trước nhà từ.

Đối cùng với câu chỉ có động từ hay ở thì lúc này đơn (Simple Present) ta sử dụng thêm trợ độngtừ "do" hoặc "does". Sau đó là một số dạng thắc mắc thường gặp:

2. Câu hỏi dạng Yes/ No - Yes/ No Questions

Cấu trúc:


(32)

Câu hỏi dạng Yes/ No Questions tức thắc mắc Yes/ No, bởi vì với dạng thắc mắc này chỉ đòihỏi vấn đáp Yes hoăc No.

Yes, s + trợ đụng từ/ to be.

No, s + trợ hễ từ/ to lớn be + not.

Ex: Isn"t Trang going khổng lồ school today?

Hôm ni Trang không tới trường phải không?

Yes, she is.

Vâng, đúng vậy.

Was Trinh sick yesterday?

Hôm qua Trinh bị bệnh nên không?


No, she was not.

Không, cô ấy không bị bệnh.

3. Thắc mắc dạng Wh-question

Khi bọn họ cần hỏi ví dụ hơn và bao gồm câu trả lời rõ ràng hơn ta dùng thắc mắc với các từ hỏi.

Ngoài thắc mắc How many (hỏi về số lượng)/ How much (hỏi về giá bán cả), trong tiếng Anh cịncó hàng loạt từ hỏi nữa và những từ hỏi này đều ban đầu bằng chữ Wh-. Những từ hỏi Wh- baogồm: What (gì, loại gì), Which (nào, cái nào), Who (ai), Whom (ai), Whose (của ai), Why(tại sao, bởi vì sao), Where (đâu, ngơi nghỉ đâu), When (khi nào, bao giờ).

Để viết thắc mắc với từ để hỏi ta chỉ việc nhớ dễ dàng như sau:


(33)

Từ nhằm hỏi luôn luôn luôn dẫn đầu câu hỏi. Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ nhằm hỏi là:

Từ để hỏi + trợ cồn từ + chủ ngữ +...?

Ex: What is this? đồ vật gi đây? hoặc Đấy là chiếc gì?

Where vì you live? Anh sống nghỉ ngơi đâu?

When vị you see him? Anh gặp mặt hắn khi nào?

What are you doing? Anh đang làm gì thế?

Why does she lượt thích him? tại sao cơ ta thích hợp anh ta?

1) Who hoặc What: thắc mắc chủ ngữ

Đây là thắc mắc khi mong biết công ty ngữ hay công ty của hành động.

Xem thêm: Truyện Cô Giáo Thảo Tập 1 Cực Hay, Kể Chuyện Đêm Khuya 22

Who/ What + hễ từ (V) +...?

Ex: What happened last night? Chuyện gì đã xảy ra vào về tối qua?

Who opened the door? ai đó đã mở cửa?

2) Whom hoặc What: câu hỏi tân ngữ

Đây là các thắc mắc dùng khi muôn biết tân ngữ hay đối tượng người dùng tác đụng của hành động.

Whom/ What + trợ hễ từ (do/ did/ does) + s + V +...?

Lưu ý: Trong tiếng Anh viết bắt buộc phải dùng whom tuy vậy trong giờ đồng hồ Anh nói tất cả thểdùng who cố cho whom trong mẫu mã câu trên.

Ex: What did Trang buy at the store? Trang đã sở hữu gi ở cửa ngõ hàng?


(34)

Lan biết ai từ quốc gia Anh?

3) When, Where, How với Why: câu hỏi bổ ngữ

Dùng khi hy vọng biết vị trí chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.

When/ Where/ Why/ How + trợ động từ (be, do, does, did) + s+ V + xẻ ngữ (+ tân ngữ)?

Ex: How did Trang get lớn school today?

Làm gắng nào mà Trang đã đến được trường vào hôm nay?

When did he move to Ha Noi?

Khi nào cậu ấy chuyển mang lại Hà Nội?

Đối với câu hỏi Why, bạn cũng có thể dùng Because (vì, vị vì) nhằm trả lời.

Ex: Why bởi vì you like computer? tại sao anh thích hợp máy tính?

Because it"s very wonderful. Cũng chính vì nó khôn cùng tuyệt vời.

Why does he go to his office late? chế tác sao anh ta cho cơ quan liêu trễ? Because he gets up late.Vì anh ta dậy trễ.

Các em nên chú ý:

1) thắc mắc với Who, Whom, Whose

Who và Whom đều dùng để làm hỏi ai, fan nào, mà lại Who dùng gắng cho người, duy trì nhiệmvụ công ty từ trong câu, còn Whom giữ trọng trách túc từ bỏ cùa cồn từ theo sau.

Ex: Who can answer that question? (Who là công ty từ của cồn từ can)


(35)

Whom vì chưng you meet this morning? (Whom là túc từ bỏ của meet)

Anh chạm chán ai sáng sủa nay?

Lưu ý:

Trong văn nói fan ta hoàn toàn có thể dùng who vào cả hai trường hợp công ty từ cùng túc từ.

Ex: Who(m) vì chưng they help this morning?

Họ góp ai sáng sủa nay?

Động từ trong thắc mắc với who ở dạng xác định. Ngược lại động tự trong thắc mắc với whomphải ngơi nghỉ dạng nghi vấn:

Ex: Who is going lớn Ha Noi with Trang?

Ai đang đi tp hà nội cùng với Trang vậy?

With whom is she going lớn London?

(= Who(m) did she go khổng lồ Ha Noi with?)

Cô ta đang đi thủ đô cùng với ai vậy?

Whose là hiệ tượng sở hữu của who. Nó được dùng làm hỏi "của ai".

Ex: Whose is this umbrella? chiếc ô này của ai?

It"s mine. Của tơi.

Whose có thể được sử dụng như một tính từ bỏ nghi vấn. Lúc ấy theo sau whose phải gồm một danhtừ.


(36)

Whose books are they reading? Họ đã đọc cuốn sách của ai?

2) thắc mắc với What, Which

What và Which đều có nghĩa tầm thường là "cái gì, chiếc nào". Mặc dù vậy which có một số giới hạn.

Người nghe cần chọn trong số lượng giới hạn ấy để trả lời. Thắc mắc với what thì khơng bao gồm giới hạn.Người nghe tất cả quyền vấn đáp theo ý phù hợp của mình.

Ex: What bởi you often have for breakfast?

Bạn thường ăn điểm tâm bởi gì?

Which will you have, tea or coffee?

Anh mong dùng gì, trà giỏi cà phê?

What cùng which cịn rất có thể là một tính từ nghi vấn. Khi thực hiện tính từ nghi vấn phải dùngvới một danh từ. Giải pháp dùng hệt như trường thích hợp whose nêu trên.

Ex: What colour vì you like?

Ban thích màu gì?

Which way to the station, please?

Cho hỏi đường nào đi đến ga ạ?

Which có thể dùng để nói tới người. Khi ấy nó gồm nghĩa "người nào, ai".

Ex: Which of you can"t bởi this exercise?

Em như thế nào (trong số các em) không có tác dụng được bài tập này?


(37)

Những cậu nào hoàn toàn có thể trả lời toàn bộ các câu hỏi?

Lưu ý:

Who is that man? - He"s Mr. John Barnes. (Hỏi về tên)

What is he? - He"s a teacher. (Hỏi về nghề nghiệp)

What is he like? - He"s tall, dark, and handsome. (Hỏi về dáng vẻ dấp)

What"s he lượt thích as a pianist? - Oh, he"s not very good. (Hỏi về công việc làm)

4. Câu hỏi phủ định - Negative Questions

Negative Question là thắc mắc phủ định, có nghĩa là thắc mắc có rượu cồn từ viết sinh hoạt thể che địnhtức bao gồm thêm not sau trợ động từ.

Chúng ta dùng thắc mắc phủ định trong những trường đúng theo sau:

1) Để chỉ sự ngạc nhiên;

Aren"t you crazy? Why vì you bởi that?

Anh bao gồm điên khơng? Sao anh có tác dụng điều đó?

2) là 1 trong lời cảm thán.


Doesn"t that dress look nice!

Cái áo này đẹp quá!

Như vậy bạn dạng thân câu này chưa hẳn là thắc mắc nhưng được viết dưới dạng câu hỏi.

Khi trơng chờ người nghe đồng ý với mình.


(38)

Người ta còn cần sử dụng Why với thắc mắc phủ định nhằm nói lên một lời đề nghị hay là 1 lời khuyên.

Ex: Why don"t you lock the door?

Sao anh không khóa cửa? Why don"t we go out for a meal?

Sao họ không đi ăn uống một bữa nhỉ?

Why don"t you go lớn bed early?

Sao anh ko đi ngủ sớm?

II. Ra mắt về mạo từ - Articles

1. Định nghĩa: Mạo từ là gì?

– Article là gì? Mạo trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh là từ được dùng trước danh tự và cho biết thêm danh từ bỏ ấyđề cập mang lại một đối tượng người sử dụng xác định hay không xác định.

– Mạo từ ko phải là một trong những loại từ riêng rẽ biệt, bạn cũng có thể xem nó như một thành phần củatính từ dùng để làm bổ nghĩa – chỉ đơn vị (cái, con, chiếc).


– Phân các loại mạo từ: những loại mạo trường đoản cú trong tiếng Anh gồm bao gồm mạo từ khẳng định và không xácđịnh: mạo trường đoản cú a an the.

2. Mạo từ xác định - phương pháp dùng & ví dụ

a. Mạo từ xác định là gì?

Mạo từ khẳng định (definite article): the – được sử dụng với các danh từ (số các và số ít) đang xácđịnh hoặc mọi danh tự được nói đến lần máy hai, thứ ba mà bạn nói lẫn bạn ngheđều biết về nó.


(39)

Mạo từ “The” trong giờ đồng hồ Anh được sử dụng trước danh tự chỉ người, vật, sự việc đã được xácđịnh:

– Trường phù hợp 1: Mạo từ xác minh the được dùng để miêu tả một(hoặc nhiều) người, thiết bị mà từ đầu đến chân nói và tín đồ nghe rất nhiều biếtđối tượng được đề cập tới.

Ví dụ:

Mom is in the garden. (Mẹ vẫn ở vào vườn)

→ bạn nói và fan nghe gần như biết vườn đó

Did you finish the book?

(Cậu đang đọc xong quyển sách kia chưa?)

→ fan nói và bạn nghe phần đa biết quyển sách đó


– Trường thích hợp 2: Khi đối tượng người dùng được nói đến lần vật dụng hai.

Ví dụ: We got a new book. The book is very interesting.

(Chúng tôi vừa mới sắm một quyển sách mới. Quyển sách khôn cùng thú vị)

– Trường phù hợp 3: Mạo tự the được dùng với danh tự chỉ tất cả duynhất bên trên đời.

Ví dụ: the moon, the sun, the sky, the earth …

– Trường vừa lòng 4: lúc danh từ bỏ được xác minh bởi một các từ hoặcmột mệnh đề theo sau nó.


(40)

(Con nhỏ nhắn mày tán hơm qua là chúng ta tao đấy)

– Trường thích hợp 5: dùng với một tính từ tron cấu tạo “the +adjective” khi muốn đề cập tới một tổ người.

Ví dụ: In developing countries, the rich are getting richer and the poor are getting poorer.

(Ở các nước đang phát triển, bạn giàu thì nhiều hơn cịn fan nghèo thì nghèo hơn)

– Trường phù hợp 6: Mạo từ khẳng định trong tiếng Anh còn được dùngtrong cấu tạo so sánh nhất, số vật dụng tự và cấu tạo the only +Noun.

Ví dụ:

She is the tallest student in my class.

(Em đó là học sinh tối đa lớp tôi đấy)

I’m the only one whom she talks to.

(Tôi là người duy nhất mà con bé bỏng nói chuyện)

The third prize goes to Mr. Thomas.

(Giải tía thuộc về ông Thomas)

– Trường phù hợp 7: dùng với tên gọi của những tờ báo, những quyểnsách

Ví dụ: The Daily New, The Wall Street, …

– Trường đúng theo 8: dùng với các danh trường đoản cú chỉ nhạc cụ.


(41)

3. Mạo trường đoản cú không khẳng định - biện pháp dùng & ví dụ

a. Mạo từ khơng xác minh là gì?

– Mạo từ cô động (indefinite article) tất cả a, an được dùng cho danh trường đoản cú số không nhiều đếm được(singular noun), được nhắc đến lần đầu tiên. Mạo tự không xác định trong giờ anh đượcdùng cùng với danh trường đoản cú số ít, đếm được.

– luật lệ khi thực hiện mạo từ ko xác định: Mạo từ an cần sử dụng cho danh từ bước đầu bằngnguyên âm (u, e, o, a, i), còn mạo từ cần sử dụng cho danh từ bước đầu bằng phụ âm.

► lưu ý:

– Có một số trong những danh từ ban đầu là nguyên âm nhưng lại lại đọc như phụ âm (university, unit)những trường vừa lòng này đều sử dụng mạo trường đoản cú a.

– bên cạnh đó nếu mở màn danh từ bỏ là những âm câm (như âm /h/) thì cần dùng mạo trường đoản cú an. (anhour, an honest man)

b. Biện pháp dùng mạo từ không xác định:

Mạo từ bỏ a cùng an trong giờ đồng hồ anh được dùng trong những trường phù hợp sau:

– Trường hợp 1: dùng trước danh từ bỏ đếm được số ít, khi danh từđó không được xác định.

Ví dụ: a book, a table, an apple

– Trường hợp 2: sử dụng khi đối tượng người tiêu dùng được nói tới lần đầu tiên.

Ví dụ:

We have just bought a new car.


(42)

There is a lake near my house.

(Có một chiếc hồ gần đơn vị tôi)

– Trường hòa hợp 3: sử dụng với những danh trường đoản cú chỉ nghề nghiệp.

Ví dụ:


My mother is a nurse.

(Mẹ tơi là 1 y tá)

I want khổng lồ be a teacher.

(Tôi muốn trở thành giáo viên)

– Trường thích hợp 4: cần sử dụng trước danh từ số không nhiều để đại diện thay mặt cho 1nhóm người hay là một lồi

Ví dụ:

A student should obey lớn his teacher.

(1 học sinh thì nên nghe lời thầy cô giáo → vớ cả học sinh nên nghe lời thầy cô giáo)

A cát hate rain.

(Mèo ghét mưa → tất cả mèo hồ hết ghét mưa)

– Trường hòa hợp 5: Dùng trong những câu cảm thán với kết cấu whatkhi ngừng từ đếm được sinh sống số ít.

Ví dụ: What a beautiful dress!


(43)

– Trường đúng theo 6: cần sử dụng với họ của một bạn để chỉ người xa lạ.

Ví dụ: A Smith phoned you when you were out.

Xem thêm: Giải Gdcd 8: Lao ĐộNg Tự GiáC Và SáNg TạO, Giải Gdcd 8: Bài 11


(Một gã thương hiệu Smith nào đó đã gọi tới lúc em ra ngoài)

– Trường phù hợp 7: dùng làm chỉ 1 bạn hoặc vật trong 1 nhóm

Ví dụ: She is a student at Tran Phu highschool.

Mời bạn bài viết liên quan tài liệu tiếng Anh lớp 8 tại đây: bài xích tập giờ Anh lớp 8 theo từng Unit:

Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao:


Tài liệu liên quan


*
tự vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 12 57 751 1
*
tự vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 12 (bài 1 16) 147 847 3
*
Tu vung gàn phap tieng anh lop 12 bai 1 57 622 0
*
tự vựng, ngữ pháp giờ anh lớp 12 (có bài bác tập) 59 762 3
*
từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh lớp 7 Unit 1: Back lớn school 5 892 2
*
từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information 6 748 8
*
từ bỏ vựng ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 3 at trang chủ 6 542 2
*
từ vựng ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 8 unit 4 our past 5 600 3
*
trường đoản cú vựng ngữ pháp giờ anh lớp 7 unit 4 at school 8 759 10
*
Tổng đúng theo từ vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 12 119 748 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(51.3 KB - 44 trang) - tải Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 giữa học kì một năm 2020 - 2021 - định hướng giữa kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh chi tiết nhất
Tải bản đầy đủ ngay
×