Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g

     
*

Ngâm một lá lim một số loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl mang đến khi tất cả 336ml khí H2 ĐKTC thoát ra thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1.68%. Kim loại đó là

A. Mg

B.Fe

C.Al

D.Ba

Giải ví dụ ra giúp mình với luôn nha ♡♡♡


*

Gọi KL cần tìm là R

2R+ 2aHCl -> 2RCla + aH2

mgiảm=50.1,68%=0,84(g)

nH2=0,015(mol)

Theo PTHH ta có:

nR=(dfrac2a)nH2=(dfrac0,03aleft(mol ight))

MR=0,84:(dfrac0,03a=28a)

Với a=2 thì M=56(t/m)

=>M là Fe


*

Đặt sắt kẽm kim loại cần search là X, gồm hóa trị n

Khối lượng sắt kẽm kim loại giảm 1,68% → mX phản bội ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có cân nặng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khoản thời gian thu được 336ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A. Zn.

Bạn đang xem: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.


Đáp án B.

Khối lượng sắt kẽm kim loại phản ứng là 

*

Số mol H2 là 

*

2M + 2n HCl → 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

*

→ n = 2, M = 56 → M: Fe


Đặt sắt kẽm kim loại cần search là X, tất cả hóa trị n

Khối lượng kim loại giảm 1,68% → mX bội nghịch ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe

B nha


gâm một lá kim loại có cân nặng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khoản thời gian thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là 

A. Zn. B. Fe.

C. Al. D. Ni.


Chọn Đáp án B

Gọi n là hóa trị của kim loại R buộc phải tìm

Ta tất cả : $n_H_2 =dfrac3361000.22,4 = 0,015(mol) ; m_R phản ứng = 50.1,68\% = 0,84(gam)$$2R + 2nHCl o 2RCl_n + nH_2$

Theo PTHH : 

$n_H_2 = dfrac2nn_H_2 = dfrac0,03n(mol)$$Rightarrow dfrac0,03n.R = 0,84$$Rightarrow R = 28n$

Với n = 2 thì R = 56(Fe)$


Khối lượng kim loại phản ứng là:

*

Số mol H2 là:

*

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

*

⇒ M = 28n ⇒ n = 2, M = 56 ⇒ M: Fe

Chọn B


Ngâm một lá kim loại có cân nặng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau thời điểm thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn. B.Fe.

C.Al. D.Ni.

 


Đáp án B.

Gọi kim loại R tất cả hóa trị n, ta gồm :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

Ta tất cả

*
.

mR phản ứng =

*

=> MR = 28n => Chỉ có n = 2, MR = 56 là phù hợp.

Xem thêm: Solve The Following Equations, 3Pi) Của Phương Trình: Sin(2X + 5Pi/2)


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68% đối với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là A.

A. Zn.

B. Fe.

C. Ni.

D. Al.


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có cân nặng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau thời điểm thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68% so với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Zn.

B. Fe.

Xem thêm: Cho Tứ Diện Đều Abcd Cạnh A Bcd Có Cạnh Bằng A, Cho Tứ Diện Đều Abcd Có Cạnh Bằng A

C. Ni.

D. Al


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml khí H2 đktc thì thấy trọng lượng kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:

A. Mg 

B. Al 

C. Fe 

D. Zn


Đáp án C

mKL bớt = 50.1,68% = 0,84g = mKL phản ứng

nH2 = 0,336: 22,4 = 0,015 mol

Gọi kim loại cần search là M tất cả hóa trị n

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

=> nM = 2/n.nH2 = 0,03/n mol

=> milimet = 0,84: (0,03/n) = 28n

Với n = 2 => mm = 56 g/mol (Fe)


2.Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml khí H2 đktc thì thấy cân nặng kim loại bớt 1,68%. Sắt kẽm kim loại đó là:


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml H 2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Xác định kim loại đã dùng

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Al


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại X có trọng lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khoản thời gian thu được 2,24 lít khí (đktc) thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại đã giảm đi 7,5% đối với ban đầu. X là kim loại nào trong những kim nhiều loại sau?