MỘT PHÒNG HỌP CÓ 360 CHỖ NGỒI

     
Câu hỏi: Một chống họp gồm (360) số chỗ ngồi và được phân thành các dãy có số nơi ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy (4) số chỗ ngồi và ít hơn (3) hàng thì số số chỗ ngồi trong phòng họp không cụ đổi. Hỏi lúc đầu số số chỗ ngồi trong chống họp được tạo thành bao nhiêu dãy?

A (15)

B (18)

C (24)

D (20)


- hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: Tổng số ghế ngồi ( = ) số ghế ngồi của một dãy ( imes ) số dãy

Ta lập bảng như sau:

*

( Rightarrow ) Phương trình: (frac360x - frac360x + 4 = 3)

Giải bỏ ra tiết:

Gọi số ghế ngồi ban đầu của (1) dãy trong chống họp là (x, m left( x > 0 ight))

+) thuở đầu trong phòng họp tất cả (360) ghế được kê thành (frac360x) dãy cùng mỗi dãy tất cả (x) ghế

+) dịp sau trong phòng họp có (360) ghế được kê thành (frac360x + 4) dãy với mỗi dãy có (x + 4) ghế

*) Vì sau khoản thời gian thêm cho từng dãy (4) số chỗ ngồi thì số dãy tiết kiệm hơn (3), yêu cầu ta tất cả phương trình:

 (frac360x - frac360x + 4 = 3 Leftrightarrow frac120x - frac120x + 4 = 1)

(eginarraylLeftrightarrow 120(x + 4) - 120 mx = x(x + 4)\ Leftrightarrow x^2 m + 4x - 480 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 20(t/m)\x = - 24(l)endarray ight. Rightarrow frac360x = frac36020 = 18endarray)