Một nguyên tố x có 3 đồng vị

     

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là
Bạn đang xem: Một nguyên tố x có 3 đồng vị

A = 92,23%.X1 + 4,67%.X2 + 3,1%.X3 = 28,0855

Tổng số khối = X1 + X2 + X3 = 87

X1 + 1 = X2

=> X1 = 28; X2 = 29; X­­3­ = 30


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?


Agon bóc ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.
Xem thêm: Please Wait - Tưởng Tượng 20 Năm Sau Về Thăm Lại Trường Cũ

Đồng có 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, trọng lượng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một láo lếu hợp tất cả hai đồng vị tất cả số khối mức độ vừa phải 31,1 và có tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 và tổng số hạt không mang điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối to hơn là
Xem thêm: Unit 2: Language Focus Unit 2 Lớp 8, Unit 2: Language Focus Trang 25 Tiếng Anh Lớp 9

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% cùng X3 chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, yếu tắc Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có phần trăm số lượng tương xứng là 75% và 25%. Nhân tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong những số đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo nên hợp chất CuCl2 trong số ấy Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là