Một Con Lắc Lò Xo Có Khối Lượng Vật Nhỏ Là 50G

     
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x=Acos wt. Kể từ lúc t=0 lần đầu tiên mà động năng của vật bằng 3 lần thế năng là thời điểm t=1/30s. Lấy pi^2=10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng:A. 50N/mB. 100N/mC. 25N/mD. 200N/m

Giúp với ạ!!!


*

*

\(\Delta t=\frac{T}{4}=\frac{2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}}{4}=\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}\Rightarrow\Delta t^2=\frac{\pi^{2.}.m}{4k}\Rightarrow k=\frac{m^{2.}.n}{4\Delta t^2}=\frac{10.0,05}{4.0,05^2}=\frac{10}{4.0,005}}=\frac{50N}{m}\)


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = A cosωt . Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểm t = 1 30 s . Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng: A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 25 N/m. D.200...

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = A cosωt . Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểm t = 1 30 s . Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng:

A. 50 N/m.

B. 100 N/m.

C. 25 N/m.

D.200 N/m.


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = A cos ω t . Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểmt=1/30s .Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng: A. 50 N/m. B.100 N/m. C.25 N/m. D.200...

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = A cos ω t . Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểmt=1/30s .Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng:

A. 50 N/m.

B.100 N/m.

C.25 N/m.

D.200 N/m.


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50 g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểm t = 1 30 s. Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng: A.50 N/m B.100 N/m C.25 N/m D.200...

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50 g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểm t = 1 30 s. Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng:

A.50 N/m

B.100 N/m

C.25 N/m

D.200 N/m


Đáp án A

*

Tại thời điểm t = 0, vật ở vị trí biên dương. Vị trí động năng bằng 3 lần thế năng ứng với x = ±0,5A

→ Biểu diễn dao động của vật tương ứng trên đường tròn

+ Từ hình vẽ, ta có T 6 = 1 30 → T = 0,2 s

→ Độ cứng của lò xo T = 2 π m k → 0 , 2 = 2 π 50.10 − 3 k → k = 50 N/m


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos ω t . Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Láy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng A. 50 N/m B. 100 N/m C. 25 N/m D. 200...

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos ω t . Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Láy π 2 = 10 . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

A.

Xem thêm: Top 5 Phim Ma Kinh Dị Nhất Thế Giới Và Những Bí Mật Rùng Rợn Ít Ai Biết

50 N/m

B. 100 N/m

C. 25 N/m

D. 200 N/m


Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 300 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = A cos ( ω t + φ ) Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1s. Lấy π 2 = 10 Khối lượng vật nhỏ bằng A....

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 300 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = A cos ( ω t + φ ) Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1s. Lấy π 2 = 10 Khối lượng vật nhỏ bằng

A. 400 g.

B. 40 g.

C. 200 g.

D. 1200 g.


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos (ωt). Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là: ...

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos (ωt). Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

*

*

*

*


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = A cos ( 2 ω t ) Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là A. m ω 2 A 2 B. 0,5 m ω A 2 C. 2 m ω 2 A 2 D. 0,5 m ω 2 A 2 ...

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = A cos ( 2 ω t ) Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. m ω 2 A 2

B. 0,5 m ω A 2

C. 2 m ω 2 A 2

D. 0,5 m ω 2 A 2


Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos (ωt). Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là: A. 1 2 m ω A 2 B. 1 2 m ω 2 A 2 C. m ω A 2 D. m ω 2 A 2 ...

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos (ωt). Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A. 1 2 m ω A 2

B. 1 2 m ω 2 A 2

C. m ω A 2

D. m ω 2 A 2


Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + φ). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ bằng A. 400 g. B. 40 g. C. 200 g. D. 100...

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + φ). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ bằng

A. 400 g.

B. 40 g.

C. 200 g.

D.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Ba Chỉ Quay Giòn Bì Bằng Lò Nướng, Chi Tiết Cách Làm Thịt Quay Giòn Bì Bằng Lò Nướng

100 g.


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên