Luật Pháp Thời Lê Sơ Có Điểm Nào Giống Và Khác Luật Pháp Thời Lý Trần

     

Những điểm tương đương và khác biệt giữa quy định thời Lê sơ cùng thời Lý – Trần: CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI). Tương đương nhau là về bản chất mang tính ách thống trị và đẳng cấp. Mục đích hầu hết để đảm bảo quyền lợi của thống trị thống trị,

hầu như điểm giống như và khác biệt giữa pháp luật thời Lê sơ cùng thời Lý – nai lưng :– như thể nhau là về thực chất mang tính ách thống trị và đẳng cấp. Mục đích đa số để bảo vệ quyền lợi của ách thống trị thống trị, thứ nhất là độc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của những quan lại cao cấp, cùng cố chính sách quân chủ trung ương tập quyền. Có một vài điều hiện tượng khuyến khích nông nghiệp & trồng trọt phát triển, ổn định xã hội.

Bạn đang xem: Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

– khác nhau, quy định thời Lê sơ được công ty nước khôn xiết quan tâm. Bộ dụng cụ Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong những bộ nguyên tắc thời phong con kiến ở Việt Nam. Một trong những điều trong bộ cách thức Hồng Đức đảm bảo quyền lợi cho những người phụ cô gái (về kinh tế, gia đình, xóm hội).


tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

a. Giống nhau:

- Pháp luật đảm bảo an toàn quyền lợi của vua và các quan đại thần.

Bạn vẫn xem: luật pháp thời lê sơ có điểm làm sao giống cùng khác điều khoản thời lý trần

- Cấm giết thịt mổ trâu, bò

b. Không giống nhau:

Thời Lý- Trần:

- đảm bảo an toàn quyềnlợi tư hữu

- chưa bảo vệquyền lợi của phụ nữ

Thời Lê Sơ:

- đảm bảo an toàn quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích cải tiến và phát triển kinh tế- giữ gìn truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc- bảo đảm an toàn một số quyền hạn của phụ nữ.- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì- lao lý thời Lê sơ đầy đủ, trả chỉnhhơn trình bày ở bộ điều khoản Hồng Đức


*

- giống như nhau : Đều bảo đảm an toàn quyền lợi của vua, hoàng tộc, ách thống trị thống trị . - không giống nhau :

Thời Lý - Trần
Thời Lê sơ

- đảm bảo quyền lợi tứ hữu

- Chưa bảo đảm an toàn quyền lợi của phụ nữ

- bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích cách tân và phát triển kinh tế.

- giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- đảm bảo một số quyền lợi của phụ nữ.

- Hạn chế cải tiến và phát triển nô tì.

- lao lý thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn bộc lộ ở "Luật Hồng Đức".

a. Tương đương nhau:

- Pháp luật đảm bảo quyền lợi của vua và các quan đại thần.

- Cấm giết mổ mổ trâu, bò

b. Không giống nhau:

Thời Lý- Trần

- đảm bảo quyềnlợi tư hữu

- không bảo vệquyền lợi của phụ nữ

Thời Lê Sơ


- bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích phát triển kinh tế- giữ gìn truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc- đảm bảo an toàn một số quyền hạn của phụ nữ.- Hạn chế cách tân và phát triển nô tì- quy định thời Lê sơ đầy đủ, trả chỉnhhơn biểu lộ ở bộ chế độ Hồng Đức

- giống như nhau:

+ Pháp luật bảo đảm quyền lợi của vua và những quan đại thần.

+ Cấm câu hỏi giết mổ trâu, bò.

- không giống nhau:

Thời Lý - Trần Thời Lê sơ

- đảm bảo quyền lợi tư hữu

- Chưa đảm bảo quyền lợi của phụ nữ

- đảm bảo quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- duy trì gìn truyền thống giỏi đẹp của dân tộc.

- đảm bảo an toàn một số quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ.

- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.

- lao lý thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn trình bày ở "Luật Hồng Đức".

* tương tự nhau:

- Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

* không giống nhau:

Thời Lý- Trần:

- bảo đảm an toàn quyềnlợi tư hữu.

- không bảo vệquyền lợi củaphụ nữ.

Thời Lê Sơ:

- đảm bảo quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích cải cách và phát triển kinh tế.- duy trì gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.- bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.- lao lý thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhhơn biểu thị ở bộ cơ chế Hồng Đức.

a. Giống nhau:

- Pháp luật đảm bảo quyền lợi của vua và các quan đại thần.

- Cấm thịt mổ trâu, bò

b. Không giống nhau:

Thời Lý- Trần

- bảo đảm quyềnlợi tư hữu

- chưa bảo vệquyền lợi của phụ nữ

Thời Lê Sơ

- bảo đảm an toàn quyền lợi của quốc gia, khuyếnkhích cách tân và phát triển kinh tế- giữ gìn truyền thống giỏi đẹp của dân tộc- đảm bảo một số quyền lợi của phụ nữ.- Hạn chế cải tiến và phát triển nô tì- quy định thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhhơn diễn tả ở bộ luật Hồng Đức

Những điểm giống và khác biệt giữa điều khoản thời Lê sơ cùng thời Lý - trằn :- kiểu như nhau là về bản chất mang tính ách thống trị và đẳng cấp. Mục đích đa số để bảo đảm an toàn quyền lợi của thống trị thống trị, thứ nhất là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, cùng cố cơ chế quân chủ tw tập quyền. Có một số trong những điều luật pháp khuyến khích nông nghiệp trồng trọt phát triển, bất biến xã hội.- khác nhau, điều khoản thời Lê sơ được bên nước rất quan tâm. Bộ hiện tượng Hồng Đức được phát hành là bộ pháp luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tân tiến nhất trong số bộ nguyên tắc thời phong loài kiến ở Việt Nam. Một trong những điều trong bộ vẻ ngoài Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho những người phụ đàn bà (về kinh tế, gia đình, xóm hội).

Đúng 0 phản hồi (0)

Những điểm tương đương và không giống nhau giữa pháp luật thời Lê sơ với thời Lý - trần :- tương tự nhau là về thực chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích đa phần để đảm bảo quyền lợi của kẻ thống trị thống trị, trước nhất là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của những quan lại cao cấp, thuộc cố chính sách quân chủ tw tập quyền. Có một số trong những điều giải pháp khuyến khích nntt phát triển, định hình xã hội.- khác nhau, điều khoản thời Lê sơ được đơn vị nước vô cùng quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ pháp luật hoàn chỉnh, đầy đủ, văn minh nhất trong số bộ hiện tượng thời phong loài kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ qui định Hồng Đức bảo đảm quyền lợi cho những người phụ nữ (về gớm tế, gia đình, làng hội).

Đúng 0 bình luận (0)

Lập bảng đối chiếu điểm giống như và không giống nhau về luật pháp thời lê sơ với thời lý trần?

Lớp 7 lịch sử Bài 21. Ôn tập chương IV 4 0

Gửi diệt

Tham khảo !


*

Đúng 3 phản hồi (0)

* tương tự nhau:

- Về thực chất đều có tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích hầu hết là để đảm bảo an toàn quyền lợi của thống trị thống trị, thứ 1 là độc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

Xem thêm: Hô Hấp Hiếu Khí Xảy Ra Ở Ty Thể Theo Chu Trình Crep Tạo Ra

- Đều có một số trong những điều chế độ khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

* khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- đảm bảo an toàn quyền lợi bốn hữu

- Chưa đảm bảo quyền lợi của phụ nữ

- đảm bảo an toàn quyền lợi của quốc gia, khuyến khích cải cách và phát triển kinh tế.

- giữ lại gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- đảm bảo một số quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ.

- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.

- pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn hảo hơn biểu đạt ở cỗ "Luật Hồng Đức".

Đúng 1 bình luận (0)

* như là nhau:

- Về thực chất đều sở hữu tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là để đảm bảo quyền lợi của kẻ thống trị thống trị, đầu tiên là độc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của những quan lại cao cấp, củng cố chính sách quân chủ tw tập quyền.

- Đều có một số điều công cụ khuyến khích nông nghiệp trồng trọt phát triển, bình ổn xã hội.

* khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- bảo đảm an toàn quyền lợi tứ hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

- bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích trở nên tân tiến kinh tế.

- giữ gìn truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc.

- đảm bảo một số quyền hạn của phụ nữ.

- Hạn chế cải tiến và phát triển nô tì.

- điều khoản thời Lê sơ đầy đủ, hoàn hảo hơn biểu thị ở bộ "Luật Hồng Đức".

Đúng 2 bình luận (0)

Tình hình giáo dục và đào tạo khoa cử và điều khoản nước ta thời Lê Sơ bao gồm gì khác thời Lý- Trần?

Lớp 7 lịch sử dân tộc 3 0

Gửi hủy

Tham khảo

giáo dục khoa cử:

Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại văn miếu quốc tử giám ở tởm thành Thăng Long ; ở những đạo, phủ đều phải có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển lựa chọn quan lại. Đa số dân đều rất có thể đi học tập trừ kẻ lỗi lầm và làm nghề ca hát.

- ngôn từ học tập, thi tuyển là những sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.


- Thời Lê sơ (1428- 1527), tổ chức triển khai được 26 khoa thi, đem đỗ 989 tiến sĩ và đôi mươi trạng nguyên.

luật pháp:

Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật bắt đầu mang tên là Quốc triều hình lý lẽ (thường hotline là nguyên lý Hồng Đức).

- ngôn từ chính của cục luật là bảo đảm quyền lợi của vua, hoàng tộc; bảo vệ quyền lợi của quan lại và thống trị thống trị, địa nhà phong kiến. Đặc biệt cỗ luật bao gồm điều luật đảm bảo chủ quyền quốc gia, khuyến khích cải cách và phát triển kinh tế, gìn giữ hầu hết truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, đảm bảo an toàn một số quyền của phụ nữ.


Đề bài

Luật pháp thời Lê sơ gồm điểm gì giống cùng khác thời Lý – Trần?

Phương pháp giải – Xem đưa ra tiết

dựa vào những kiến thức đã học bài xích 10, 13, trăng tròn để so sánh, tiến công giá.

Lời giải đưa ra tiết

* tương đương nhau:

– Về thực chất đều sở hữu tính kẻ thống trị và đẳng cấp.

– Mục đích chủ yếu là để bảo đảm quyền lợi của kẻ thống trị thống trị, thứ nhất là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

– Đều có một vài điều nguyên lý khuyến khích nông nghiệp trồng trọt phát triển, bình ổn xã hội.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác, Phương Trình Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác

* khác nhau:

– điều khoản thời Lý – Trần chưa đầy đủ cùng có một số trong những điểm hiện đại như lao lý thời Lê sơ.

– quy định thời Lê sơ được đơn vị nước khôn cùng quan tâm. Bộ quy định Hồng Đức được phát hành là bộ lý lẽ hoàn chỉnh, đầy đủ, văn minh nhất trong những bộ cơ chế thời phong con kiến ở Việt Nam. Một số trong những điều vào bộ luật pháp Hồng Đức đảm bảo quyền lợi cho tất cả những người phụ nữ, nô tì, giữ lại gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc,…

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất

Search google: “từ khóa + timdapan.com”

Ví dụ: “Luật pháp thời Lê sơ tất cả điểm gì giống và khác thời Lý – Trần? timdapan.com”