ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ ĐÁP ÁN

     
Giới thiệu 2 bộ đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - Phần 1 gồm đáp án và giải thuật chi tiết, vì đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm biên soạn cùng tổng hợp. Có file mua về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 6 chương trình mới có đáp án


Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải chi tiết của những em học sinh là cực kỳ lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi xin reviews đến những em đọc 2 bộ Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 6 học tập kì hai năm 2021 phần 1 có giải thuật chi tiết. Nội dung bám quá sát theo lịch trình học trong đơn vị trường. Giúp những em học tập sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt đến kì thi tới đây của mình. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 6 năm 2021 - Đề số 1

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. Clothes B. Watches C. Benches D. Classes

2. A. Read B. Teacher C. eat D. Ahead

3. A. Pens B. Books C. Rulers D. Erasers

4. A. Kite B. Twice C. Swim D. Pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I'd like................. Bananas, please!

A. Any B. Some C. Many D. Much

2. Lemonade, táo apple juice and................. Are cold drinks.

A. Vegetables B. Noodles C. Iced tea D. Beans

3. She isn't heavy. She is..................

A. Thin B. Fat C. Strong D. Light

4. Lan................. Aerobic everyday.

A. Does B. Plays C. Goes D. Dances

5.................. Sports bởi you play?

A. What's B. Who C. Which D. How

6. We need a tent to go.................

A. Fishing B. Swimming C. Camping D. Jogging

7. They are going lớn stay................. Their uncle & aunt this summer vacation.

A. In B. At C. By D. With

8. What is your nationality? I am.................

A. Vietnamese B. Vietnam C. England

9. There are only two................. In my country.

A. Weather B. Seasons C. Citadel D. Cities

10.................. Bởi you go to lớn school? Every afternoon.

A. How much B. How often C. How many D. How

11. What vị you often do................. It is hot?

A. What B. Which C. How D. When

12. What about.................. Tennis this afternoon?

A. Play B. Playing C. To play D. Plays

III. Supply the correct form of the verbs: (1m)

1. Mai................. Orange juice at the moment. (drink)

2. I................. Thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. In the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - vì chưng - going

Thanh: What are we going to (1)................. In the vacation?

Mai: Let's go (2)..................

Thanh: We don't (3)................. A tent. What about (4)................. To Hue?

Mai: I don't(5)................. To go to lớn Hue.

(6)................. Don't we go lớn Huong pagoda?

Thanh: That's a good idea.

How are we going to lớn (7).................?

Mai: Let's go (8)................. Minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai & Thanh going to vày in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going lớn travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words into the sentences (2ms)

1. Want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. Sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. Going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. The/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

Xem thêm: Đề Bài: Kể Về Một Người Bạn Mà Em Yêu Quý Hay Nhất, Tả Một Người Bạn Mà Em Yêu Quý Nhất

5. Building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan's house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. She/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. Often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 (Đề số 1)

I. Choose the word which is pronounced differently from the others

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: 

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. C

7. D 8. A 9. B 10. B 11. D 12. B

III. Supply the correct size of verbs: 

1. Is drinking 2. Am

3. To lớn visit 4. Are

IV. Read

1. Complete the dialouge:

1. Vày 2. Camping 3. Have 4. Going

5. Want 6. Why 7. Travel 8. By

2. Answer

a They are going lớn Huong pagoda.

b. They are going lớn travel by minibus

V. Arrange the words into the sentences 

1. Tom and Mary want two glasses of water.

2. My sister is going lớn live in the country.

3. Where is Lan going to have dinner tonight?

4. What is the weather like in the spring?

5. This city is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan's house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go khổng lồ the cinema?

Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 6 năm 2021 - Đề số 2

I. Listen and fill one word in the blanket.

Minh likes walking. On …(1)….weekend, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minh and his friends always ……(4)….……strong boot and warm clothes. They always take……(5)….…and water and a camping stove. Sometimes, they (6)…. Overnight.

II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C, or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton

III. Write the best option (A, B, C, or D) in the answer box to complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. To B. With C. On D. For

2. Ho chi Minh đô thị has a ………….of 3.5 million

A. Population B. Capital C. Thành phố D. Town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. School B. Swimming C. Movie theater D. Video games

4. We are going to lớn visit our grandparents ………. A week

A. How B. Which C. That D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam ………………soccer with his friends at the moment.

A. Doing B. Playing C. Is doing D. Is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. Never he does morning exercises B. He never does morning exercises

C. He does morning exercises never D. He never do morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truck ………………vegetables

A. Lớn B. For C. With D. Of

Đáp án đề giờ Anh lớp 6 học kì 2 (Đề số 2)

I. Listening (1,5 điểm cùng với 0,3 điểm cho từng câu đúng)

GV mở phần C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 đến hs nghe 3 lần

1. The 2. Goes 3. Often 4. Wear 5. Food 6. Camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. ís playing 2. Cut

3. Playing 4. Stop 5. Goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. Một điểm (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening lớn music most

VII. 1 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… like two kilos of carrots

3. I lượt thích chicken and beef

4…goes lớn school on foot….

Tham khảo thêm một trong những đề thi học kì 2 lớp 6 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn ngữ văn khác được update liên tục tại chăm trang của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Thư Điện Tử Khác Với Thư Bưu Chính Thông Thường Ở Những Điểm Nào

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để sở hữu về 2 bộ đề thi giờ anh lớp 6 kì hai năm 2021 phần 1, tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.