If you're an environmentalist, plastic is a word you tend to say with a sneer or a snarl

     

*Bạn đang xem: If you're an environmentalist, plastic is a word you tend to say with a sneer or a snarl

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word for each of the blanks.

If you are environmentalist, plastic is a word you tend to say with a sneer or snail. It has become a (1) …………………..of our wasteful, throw – away society. But there seems little (2) ………………………..it is here to lớn stay, và the truth is, of course, that plastics have brought enormous (3) ……………………….even environmental ones. It’s not really the plastics themselves that are the environmental (4) ………………..it’s the way society chooses lớn use và (5) ………………..them. Almost all the 50 or so different kinds of modern plastic are made from oil, gas or coal – non-renewable natural (6) …………………….We (7) ………………………..well over three million tonnes of the stuff in Britain each year and, sooner or later, most of it is thrown away. A high (8) …………………of our annual consumption is in the (9) ………………………of packaging, & this (10) ……………..about seven percent by weight of our domestic (11) ……………………….. Almost all of it could be recycled, but every little of it is though the plastic recycling (12) ………………………is growing fast. The plastics themselves are extremely energy – rich – they have a higher calorific (13) ………………………….than coal & one (14) …………………of recovery’s strongly (15) ……………………by the plastic manufacturers is the (16) ………………….of waste plastic into a fuel.


*

Đáp án A

A: become a symbol of (v) trở thành biểu tượng của; mark (n) điểm; (v) chấm điểm; sign (n) vệt hiệu; detail (n) chi tiết


Đáp án C

C: chỗ trống phải điền phải là một danh từ ko đếm được (vì đứng sau “little” – cả 4 câu trả lời đã cho gần như là những danh từ ko đếm được → ta phải phụ thuộc vào ý nghĩa: there seems little ……………… it is here lớn stay– không có/còn ………. Nào rằng nó ở đây là để lâu dài (hay bám vào văn cảnh chính là: nhựa (plastic) đến trái đất là nhằm tồn tại); ví dụ là trên thực tế nhựa trường thọ được rất lâu trong môi trường xung quanh nên dựa vào ý nghĩa sâu sắc ta chọn C – nghi ngờ; những đáp án A, B, D không phù hợp: A – bởi chứng; B – mối quan tâm; D – kĩ năng (xảy ra của sự việc)
Xem thêm: Đọc Truyện Tiếu Khuynh Tam Quốc Tiểu Thuyết, Cười Khuynh Tam Quốc

Đáp án B

B: bring benefits (v) đem về lợi ích; và ta cũng có thể có “environmental benefits – ích lợi về môi trường” (chữ “ones” vào “environmental ones” đó là thay đến danh trường đoản cú trong chỗ chấm buộc phải điền); A – sự ưng ý thú, sự vui vẻ; C – tiền huyết kiệm; D – lợi nhuận (trong khiếp doanh)


Đáp án D

D: environmental evil (n) điều không giỏi cho môi trường thiên nhiên (evil – phiên bản thân từ này có nghĩa là “người/thứ/điều bị trách cứ/tội lôi; tội nhân); câu này ta dựa trọn vẹn vào nghĩa – tất nhiên là “plastic” tất yêu là “environmental disaster – thảm họa môi trường được” – vì chưng disaster ở chỗ này thường được dùng để làm chỉ những loại thiên tai trường đoản cú nhiên, hay những thảm họa vì con bạn gây ra; disadvantage – sự thiếu thốn sót, hạn chế, bất lợi; poison – chất độc hại (ta không có “environmental poison)


Đáp án D

D: abuse (v) lạm dụng – “It’s not really the plastics themselves that are the environmental (4) evil it’s the way society chooses lớn use and (5) ………………..them.” – cả câu này có nghĩa là “bản thân nhựa không hẳn là tội nhân môi trường thiên nhiên mà tù nhân môi trường chính là cách mà lại xã hội tuyển lựa để thực hiện và sử dụng nhựa”; A-thải; B –dự trữ, lưu lại trữ; C – tạo nguy hiểm


Đáp án A

A: oil, gas, coal – đây phần đông là các “non-renewable natural resources – đông đảo nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên không thể tái tạo”; B – các quá trình; C – sản phẩm; D – nhiên liệu; ta có các cụm thắt chặt và cố định như “(non-)renewable (natural) resources/energy –những nguốn tài nguyên/năng lượng (không) thể tái tạo”


Đáp án B

B: import (v) nhập khẩu – import smt in smwh – nhập khẩu đồ vật gi ở đâu; A- chuyển đi, dời đi; C – giao phó, ủy thác, đưa giao; D – tiêu thụ
Xem thêm: Hàm Số Không Có Cực Trị Hoặc Không Có Cực Trị, Cực Trị Của Hàm Số Là Gì

Đáp án C

C: proportion of consumption (n) phần tiêu thụ, tỉ trọng tiêu thụ; những từ không giống không phối hợp được với “consumption”


Đáp án C

C: in khung of packaging – dưới dạng bao bì; những đáp án khác những không thể phối hợp được – way – biện pháp làm, mặt đường đi; kind – một số loại (phân loại); type – nhiều loại hình, loại