Hợp chất x mạch hở có công thức c4h9no2

     

Hợp chất X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H9NO2. Mang lại 10,3 gam X phản nghịch ứng toàn diện với dung dịch NaOH hình thành khí Y cùng dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy quì tím ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất thuốc nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Quý hiếm m là?

Bạn đang xem: Hợp chất x mạch hở bao gồm công thức c4h9no2

Phương pháp giải

X tính năng NaOH tạo thành khí Y nên X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất màu nước Brom phải R1 có liên kết đôi C=C → R1 ≥ 27

Khí Y có tác dụng giấy quì tím ẩm hóa xanh yêu cầu Y : R2NH2 và MY > 29 =>R2 + 16 > 29

MX = R1 + R2 + 61 = 103

→ R1= 27(CH2=CH-) và R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH →CH2=CH-COONa + CH3NH2+ H2O

(n_X = dfrac10,3103 = 0,1,,mol)

X công dụng NaOH sản xuất khí Y buộc phải X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất đi màu nước Brom buộc phải R1 có link đôi C=C, suy ra R1 ≥ 27 (1)

Khí Y làm giấy quì tím độ ẩm hóa xanh đề xuất Y : R2NH2 cùng MY > 29 =>R2 + 16 > 29

=> R2>13 (2)

Ta tất cả : MX = R1 + R2 + 61 = 103 suy ra R1 + R2 = 42 (3)

Từ (1), (2), (3) → R1 = 27(CH2=CH-) và R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH→ CH2=CH-COONa + CH3NH2+ H2O

0,1 mol 0,1 mol

→ m = 0,1.94 = 9,4 gam
Bạn đang xem: Hợp chất x mạch hở có công thức c4h9no2

*

+ xác minh nhầm R1 là CH3, R2 là CH2=CH- → xác minh sai cân nặng muối → chọn nhầm C

+ khẳng định nhầm khí Y là NH3 → dung dịch Z cất muối CH2=CH-CH2-COONa → tính nhầm khối lượng muối → chọn A


*

*Xem thêm: Siêu Nhân Hải Tặc Tập 1 - Siêu Nhân Hải Tặc Tập Cuối Tiếng Việt

*

*

Ứng với công thức phân tử C2H7O2N bao gồm bao nhiêu hóa học vừa phản bội ứng được với hỗn hợp NaOH, vừa bội phản ứng được với hỗn hợp HCl ?

Hai hợp hóa học hữu cơ X và Y bao gồm cùng phương pháp phân tử là C3H7O2N, đầy đủ là hóa học rắn ở đk thường. Chất X làm phản ứng với dung dịch NaOH giải phóng khí, chất Y thâm nhập phản ứng trùng ngưng. Các chất X, Y lần lượt là

Hợp chất hữu cơ CxHyO2N2 là muối hạt amoni của amino axit bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch H2SO4 loãng theo tỉ lệ mol khớp ứng là bao nhiêu

Cho hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tính năng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối kháng chức Y và những chất vô cơ. Phân tử khối của Y là

Hợp hóa học hữu cơ A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A công dụng với kiềm tạo khí hương thơm khai nhẹ nhàng hơn không khí. A chức năng với axit sản xuất muối amin bậc I. Công thức cấu trúc của A là

Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử là C4H14O3N2. Khi mang đến X tính năng với dung dịch NaOH thì thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 khí ở điều kiện thường cùng đều có tác dụng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT cân xứng của X là

Hỗn hợp hữu cơ X gồm công thức C4H9O2N. Khi mang đến X tính năng với hỗn hợp NaOH thu được một muối bột của một amino axit với một ancol solo chức. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

Cho hợp hóa học hữu cơ X gồm CTPT C3H12N2O3 phản nghịch ứng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được các thành phần hỗn hợp khí có 2 hóa học Y và Z phần nhiều làm xanh quì tím ẩm trong số ấy chỉ có một chất khi chức năng với HNO2 giải phóng N2. Phần hỗn hợp sau làm phản ứng rước cô cạn chỉ thu được những hợp chất vô cơ. Công thức cấu tạo của X là:

Hai hóa học hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C3H7O2N. X chức năng với NaOH thu được muối bột X1 gồm công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y tác dụng với NaOH thu được muối bột Y1 gồm công thức phân tử là C3H3O2Na. Tìm công thức cấu trúc của X, Y?

Chất hữu cơ X là 1 muối axit gồm CTPT là C4H11O3N hoàn toàn có thể phản ứng đối với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm. Khi cho X chức năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn nhận được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT cân xứng là:

Đun lạnh hợp hóa học hữu cơ X (CH6O3N2) với NaOH nhận được 2,24 lít khí Y có tác dụng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Cân nặng muối khan chiếm được sau phản ứng là :

Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch cất 0,2 mol NaOH đun cho nóng thu được hóa học khí làm xanh giấy quỳ ẩm và hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

Hợp hóa học X mạch hở tất cả công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X bội nghịch ứng toàn diện với hỗn hợp NaOH ra đời khí Y cùng dung dịch Z. Khí Y nặng rộng không khí và có tác dụng giấy quì tím ẩm chuyển thành màu sắc xanh. Hỗn hợp Z có khả năng làm mất thuốc nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Cực hiếm m là?

Cho 1,82 gam hợp hóa học hữu cơ đối chọi chức, mạch hở X bao gồm công thức phân tử C3H9O2N chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH, nấu nóng thu được khí Y cùng dung dịch Z. Cô cạn Z chiếm được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

Hợp chất X tất cả công thức phân tử trùng với công thức dễ dàng nhất, vừa công dụng được với axit vừa công dụng được với kiềm trong đk thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm trọng lượng của những nguyên tố C, H, N lần lượt bởi 40,449%; 7,865% cùng 15,73%; sót lại là oxi. Khi mang đến 4,45 gam X bội phản ứng trọn vẹn với một lượng đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối bột khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là

Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ X trong O2 chiếm được 1,344 lít CO2, 0,168 lít N2 (đktc) với 1,485 gam H2O. Khi đến X chức năng với NaOH thu được một sản phẩm là CH3COONa. Công thức kết cấu thu gọn của X là

X bao gồm CTPT C3H12N2O3. X tính năng với dung dịch NaOH (đun lạnh nhẹ) hoặc HCl đều phải có khí thoát ra. đem 18,60 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau phản nghịch ứng cô cạn hỗn hợp đến cân nặng không đổi thì được m (gam) rắn khan, m có mức giá trị là

Cho hợp hóa học hữu cơ đơn chức X gồm công thức là C3H10O3N2. Cho m gam X công dụng với NaOH đầy đủ thu được 2,55 gam muối hạt vô cơ. Quý hiếm của m là:

Hai chất hữu cơ A, B có công thức CH5NO2 và C2H7NO2. Tất cả hổn hợp X gồm A và B cho tác dụng với NaOH dư tạo ra 2,72 gam một muối nhất và cất cánh ra một hỗn hợp khí tất cả $overlineM$= 27,5. Hỗn hợp X gồm khối lượng

Cho hỗn hợp X tất cả hai chất hữu cơ tất cả cùng công thức phân tử C2H7O2N tính năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Z (đktc) có hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là:

Hợp hóa học X có công thức C2H7NO2 gồm phản ứng tráng gương, khi phản ứng với hỗn hợp NaOH loãng tạo thành dung dịch Y cùng khí Z, khi mang lại Z chức năng với dung dịch hỗn hợp có NaNO2 với HCl tạo ra khí p Cho 11,55 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, cô cạn hỗn hợp thu được số gam hóa học rắn khan là:

Hỗn hợp X tất cả chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). đến 14,85 gam X phản ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được hỗn hợp M và 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp T gồm 2 khí (đều có tác dụng xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m có thể là

Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp tất cả glyxin, anlanin, amoni acrylat cùng etylamin bằng lượng oxi vừa đủ. Thành phầm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,37 gam kết tủa, cân nặng dung dịch Ba(OH)2 giảm 26,82 gam với 1,008 lít khí (đktc) không biến thành hấp thụ. Quý giá của m là

Hai chất P, Q tất cả công thức phân tử lần lượt là C3H12N2O3 và C2H7NO3. Khi đến P,Q bội phản ứng với hỗn hợp HCl cùng tạo nên khí Z; còn với dung dich NaOH cùng mang đến khí Y. Thừa nhận xét nào sau đây đúng

Chất X bao gồm công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số công thức cấu trúc có thể tất cả của X là

Cho sơ đồ đưa hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào dưới đây đúng?

Chất hữu cơ mạch hở X gồm công thức C8H15O4N. Cho m gam X tính năng với lượng dư NaOH thu được (m +1) gam muối bột aminoaxit và các thành phần hỗn hợp Y gồm hai ancol. Tính cực hiếm của m

Cho hỗn hợp E có 0,1 mol X (C5H11O4N) cùng 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic nhì chức) chức năng hoàn toàn với hỗn hợp KOH, thu được một ancol 1-1 chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) cùng dung dịch T. Cô cạn T, thu được tất cả hổn hợp G gồm tía muối khan tất cả cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó tất cả hai muối của nhị axit cacboxylic cùng muối của một α-amino axit). Phần trăm trọng lượng của muối tất cả phân tử khối lớn nhất trong G là
Xem thêm: Ngày 20/11: Những Bài Văn Hay Nhất Về Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.