Hợp Chất X Có Công Thức C8H14O4

     

Từ (b) cùng (c), suy ra X3 là axit ađipic, X1 là NaOOC(CH2)4COONa. Áp dụng bảo toàn nguyên tố đến phản ứng (a), suy ra X2 là C2H5OH và X là HOOC(CH2)4COOC2H5. Trường đoản cú (d) suy ra X5 là C2H5OOC(CH2)4COOC2H5 và MX5= 202.

Bạn đang xem: Hợp chất x có công thức c8h14o4


Cho 3 hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX

(a) 1 mol X làm phản ứng buổi tối đa với 4 mol H2 (Ni, to).

(b) hóa học Z tất cả đồng phân hình học.

(c) hóa học Y mang tên gọi là but-1-in.

(d) cha chất X, Y với Z đều phải có mạch cacbon không phân nhánh.

Số phát biểu đúng là


Ba hóa học hữu cơ X, Y, Z mạch hở có cùng cách làm phân tử C2H4O2 với có đặc thù sau :

- X tác dụng được với Na2CO3 giải hòa CO2.

- Y chức năng được với na và bao gồm phản ứng tráng gương.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình 7 Chương 1 Tiết Chương I Hình Học Lớp 7

- Z tính năng được với dung dịch NaOH, không tác dụng được với Na.

Các chất X, Y, Z là


Cho hợp hóa học hữu cơ X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được sản phẩm Y. Mang đến Y chức năng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều sinh ra hóa học khí vô cơ. X là


X là hiđrocacbon tất cả các đặc điểm sau: chức năng với hỗn hợp brom, tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, tính năng với H2 hoàn toàn có thể tạo ra buta-1,3-đien. X là


Cho X, Y, Z, T là các chất khác biệt trong số 4 chất: CH3COOH, CH3OH, CH3CHO, HCOOH với các đặc thù được ghi trong bảng sau:


Cho sơ đồ chuyển đổi sau (E, Q, X, Y, Z là hợp chất hữu cơ, từng mũi tên biểu hiện một phản nghịch ứng hoá học) :

Công thức của E, Q, X, Y, Z phù hợp với sơ đồ vật trên lần lượt là


Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức phân tử C8H10. Khi công dụng với brom có mặt bột sắt hoặc không xuất hiện bột sắt, trong những trường hòa hợp đều tạo được một dẫn xuất monobrom. Tên của X là


Cho dãy đưa hóa sau:

CaC2→+H2OX→H2Pd/PbCO3,toY→+H2O.H2SO4,toZ

Tên call của X cùng Z thứu tự là


Kết trái thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi sinh sống bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có greed color tím

Y

Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm

Có color tím

Z

Dung dịch AgNO3 vào NH3, đun cho nóng dư, đun nóng

Kết tủa Ag white sáng

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

hỗn hợp X, Y, Z, T theo thứ tự là


Hợp hóa học X bao gồm công thức phân tử C6H8O6. X bội phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3 với phản ứng với AgNO3/NH3theo tỉ trọng mol 1 : 6. X không bội phản ứng với NaHCO3. Gồm các tóm lại sau:

(1) X gồm chứa links ba đầu mạch.

(2) X tất cả chứa đội chức axit cacboxylic.

(3) X gồm chứa team chức este.

(4) X bao gồm nhóm chức anđehit.

Xem thêm: Của Báo Hoa Học Trò Số Đặc Biệt Mới Nhất Giá Siêu Tốt, Hoa Hoc Tro Magazine

(5) X là hợp hóa học đa chức.

Số kết luận đúng về X là


Bốn hóa học hữu cơ 1-1 chức có công thức phân tử : CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O bọn chúng thuộc các dãy đồng đẳng không giống nhau, trong các số ấy có hai chất công dụng Na hiện ra H2. Hai hóa học đó gồm công thức phân tử là


Chất X gồm công thức phân tử C6H8O4. Cho một mol X bội phản ứng không còn với hỗn hợp NaOH, thu được chất Y với 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, chiếm được đimetyl ete. Hóa học Y làm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. đến T phản bội ứng với HBr, thu được hai thành phầm là đồng phân kết cấu của nhau. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng


Cho 3 hóa học X,Y, Z vào 3 ống nghiệm cất sẵn Cu(OH)2 vào NaOH lắc rất nhiều và quan tiếp giáp thì thấy: hóa học X thấy mở ra màu tím, hóa học Y thì Cu(OH)2 tan với có màu xanh nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan và có blue color thẫm. X, Y, Z thứu tự là


Hợp hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) trong số đó oxi chiếm một nửa về khối lượng.

Từ chất X tiến hành chuyển hoá sau:

Phát biểu làm sao sau đây là không đúng


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam