Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là rh3

     

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là rh3

nhân tố R có hóa trị cao nhất trong oxit vội vàng 3 lần hóa trị vào hợp chất với hiđro. Hãy cho thấy hóa trị cao nhất của R vào oxit.

Hướng dẫn:

Gọi hóa trị tối đa của R trong oxit là m, hóa trị vào hợp chất với hiđro là n. Ta có: m + n = 8.

Theo bài: m = 3n. Trường đoản cú đây tìm được m = 6; n = 2.

Ví dụ 2. Một nguyên tố tạo thành hợp hóa học khí với hidro gồm công thức RH3.Nguyên tố này chiếm 25,93% về cân nặng trong oxit bậc cao nhất. Xác định tên nguyên tố.

Hướng dẫn:

Hợp hóa học với Hiđro là RH3 ⇒ Chất tối đa với oxi tất cả công thức là: R2 O5

Ta tất cả : (2.R) / (16.5) = 25,93/74,07

⇒ R= 14 ⇒ R là thành phần Nitơ

Quảng cáo

Ví dụ 3. Oxit tối đa của một nguyên tố cất 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí cùng với hidro đựng 75% thành phần đó.Viết bí quyết oxit tối đa và hợp chất khi cùng với hidro.

Hướng dẫn:

Gọi hợp hóa học với hidro gồm công thức là : RHx

⇒ Hợp chất với oxi bao gồm công thức là R2 Ox-8

Ta có:

(1) (2.R) / 16(8-x )= 27,27/72,73.

(2) R/x = 75/ 25 = 3

⇒ R= 3x cầm vào pt(1) ta có đáp án : x= 4 cùng ⇒ R = 12

Vậy R là cacbon ⇒ CO2 cùng CH4

Ví dụ 4. Oxit tối đa của thành phần R thuộc đội VIA gồm 60% oxi về khối lượng. Hãy xác nhân tố R cùng viết công thức oxit cao nhất.

Hướng dẫn:

Nhóm VIA yêu cầu hợp chất oxit bậc cao là RO3

Ta có: R/ 48 = 40/60 vậy R= 32 ( lưu huỳnh)

⇒ Công thưc Oxit cao nhất là : SO3


Ví dụ 5. Oxit cao nhất của nguyên tố R tất cả dạng R2O5 . Trong hợp chất của R với hiđro sinh hoạt thể khí bao gồm chứa 8,82 % hiđro về khối lượng. Bí quyết phân tử của hợp hóa học khí với hiđro là ( C = 12, N= 14, P= 31, S= 32)

A. NH3. B.H2S. C. PH3. D. CH4.

Hướng dẫn:

Oxit tối đa của R là R2O5 phải R thuộc đội VA.

⇒ Hợp chất với H là RH3

Ta bao gồm 3/R = 8,82 / 91,18 ⇒ R=31 (P)

⇒ chọn C

Quảng cáo

Câu 1. Oxit cao nhất của một yếu tắc ứng với công thức R2O5. Hợp hóa học của nó với hidro là một trong chất có thành phần không đổi với R chỉ chiếm 82,35% cùng H chiếm phần 17,65% về khối lượng. Tra cứu nguyên tố R.

Hiển thị đáp án

Nguyên tố tất cả oxit cao nhất là R2O5 → R thuộc team VA.

→ Hợp chất với hidro: RH3


*

Câu 2. Oxit tối đa của một yếu tố ứng với phương pháp RO3. Hợp hóa học của nó với hidro bao gồm 5,88% H về khối lượng. Xác minh R.

Hiển thị đáp án

Oxit tối đa là RO3 → R thuộc team VIA.

Hợp chất với hidro gồm dạng RH2.


*

Đó là nguyên tố lưu huỳnh (S).

Xem thêm: Download Đề Thi Cuối Kì Ii Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2012, Download Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 4

Câu 3. Một nguyên tố Q chế tác hợp hóa học khí với hiđro gồm công thức QH3. Thành phần này chiếm 25,93% theo khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Định tên thành phần Q.

Hiển thị đáp án

Từ hợp chất QH3 ⇒ Q bao gồm hóa trị III

⇒ Hợp hóa học oxit tối đa lầ: Q2O5.

Theo đề bài, ta có: %Q = 2Q/(2Q + 80) × 100 = 25,93

⇔ Q + 40 = 3,875Q ⇒ Q = 14: Nitơ

Câu 4. Oxit cao nhất của yếu tố R tất cả dạng R2O7. Sản phầm khí của R với hidro đựng 2,74% hidro về khối lượng. Xác minh nguyên tử khối của R.

Hiển thị đáp án

Oxit tối đa của yếu tắc R có công thức R2O7.

→ bí quyết hợp chất khí với hidro có dạng RH theo đề:

%H = 1/(R+1) . 100% = 2,74%

Giải ra ta có: R = 35,5 (clo). Cl

→ công thức phân tử của oxit là Cl2O7

Công thức hợp hóa học khí cùng với hidro là HCl.

Câu 5. Tỉ số phần trăm của yếu tắc R trong oxit bậc tối đa với xác suất của R vào hợp chất khí với hiđro là 0,6994. R là nhân tố phi kim ở team lẻ. Xác minh R.


Hiển thị đáp án

Đặt oxit cao nhất có dạng R2On (X)

Hợp hóa học khí cùng với hiđro có dạng RH8-n (Y)


*

Vì R là thành phần phi kim ở nhóm lẻ đề xuất n = 5 hoặc n = 7

n57R83,07 (loại)127 (nhận)

R là iot (I) ⇒ bí quyết oxit cao nhất: I2O7; hợp chất khí : HI

Câu 6. Nguyên tử Y bao gồm hóa trị cao nhất với oxi vội 3 lần hóa trị vào hợp hóa học khí với hidro. Call X là phương pháp hợp chất oxit cao nhất, Z là cách làm hợp chất khí với hidro của Y. Tỉ khối hơi của X so với Z là 2,353. Khẳng định nguyên tố Y.

Hiển thị đáp án

Gọi hóa trị tối đa với H là nH với với oxi là nO.


*

Câu 7. Hợp chất khí cùng với hiđro của một yếu tố ứng với công thức RH4. Oxit tối đa của nó cất 53,3% oxi theo khối lượng. Xác định tên yếu tố R.

Xem thêm: Cách Làm Ghẹ Rang Muối Ớt Ngon Cực Cuốn Khó Cưỡng, Cách Làm Ghẹ Rang Muối Thơm Nồng Vị Biển

Hiển thị đáp án

Từ phương pháp RH4 ⇒ R gồm hóa trị IV

⇒ bí quyết oxit cao nhất của R là: RO2


*

Vậy yếu tắc R là silic (Si).

Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố C có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp hóa học khí của X cùng với hidro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X vào oxit tối đa là: