HỢP CHẤT HỮU CƠ MẠCH HỞ X CÓ CTPT C5H10O

     

Cho hợp chất hữu cơ X công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thu được sản phẩm Y. Cho Y chức năng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH hầu hết sinh ra hóa học khí vô cơ. X là


Ba chất hữu cơ X, Y, Z mạch hở có cùng cách làm phân tử C2H4O2 cùng có đặc thù sau :

- X công dụng được với Na2CO3 giải tỏa CO2.

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c5h10o

- Y tác dụng được với mãng cầu và bao gồm phản ứng tráng gương.

- Z công dụng được với hỗn hợp NaOH, không tính năng được với Na.

Các hóa học X, Y, Z là


X là hiđrocacbon tất cả các đặc thù sau: tác dụng với hỗn hợp brom, chức năng với dung dịch AgNO3/NH3, tính năng với H2 hoàn toàn có thể tạo ra buta-1,3-đien. X là


Cho X, Y, Z, T là những chất không giống nhau trong số 4 chất: CH3COOH, CH3OH, CH3CHO, HCOOH cùng các đặc thù được ghi trong bảng sau:


Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen bao gồm công thức phân tử C8H10. Khi tác dụng với brom có mặt bột sắt hoặc không có mặt bột sắt, trong mỗi trường hòa hợp đều tạo được một dẫn xuất monobrom. Thương hiệu của X là


Cho sơ đồ biến đổi sau (E, Q, X, Y, Z là hợp hóa học hữu cơ, mỗi mũi tên biểu thị một phản bội ứng hoá học) :

Công thức của E, Q, X, Y, Z cân xứng với sơ đồ gia dụng trên theo lần lượt là


Cho dãy chuyển hóa sau:

CaC2→+H2OX→H2Pd/PbCO3,toY→+H2O.H2SO4,toZ

Tên call của X với Z lần lượt là


Kết trái thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi sống bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có blue color tím

Y

Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm

Có màu sắc tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3, làm cho nóng dư, đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

hỗn hợp X, Y, Z, T thứu tự là


Hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C5H6O4. X chức năng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y với ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung rét thu được anđehit T gồm phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 4. Biết Y không có đồng phân làm sao khác. Phạt biểu nào sau đó là đúng


Bốn hóa học hữu cơ 1-1 chức gồm công thức phân tử : CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O bọn chúng thuộc các dãy đồng đẳng không giống nhau, trong các số đó có nhì chất công dụng Na hình thành H2. Hai hóa học đó tất cả công thức phân tử là


Hợp hóa học X có công thức phân tử C6H8O6. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 3 với phản ứng cùng với AgNO3/NH3theo tỉ trọng mol 1 : 6. X không làm phản ứng cùng với NaHCO3. Có các kết luận sau:

(1) X bao gồm chứa link ba đầu mạch.

Xem thêm: 6 Mô Hình Kinh Nghiệm Kinh Doanh Đồ Uống Mùa Hè Ít Vốn Nhiều Lãi

(2) X tất cả chứa nhóm chức axit cacboxylic.

(3) X có chứa team chức este.

(4) X bao gồm nhóm chức anđehit.

Xem thêm: Giải Địa Lí 8 Bài 16: Đặc Điểm Kinh Tế Các Nước Đông Nam Á C Nước Đông Nam Á

(5) X là hợp chất đa chức.

Số kết luận đúng về X là


Chất X tất cả công thức phân tử C6H8O4. Cho một mol X phản ứng hết với hỗn hợp NaOH, thu được chất Y cùng 2 mol chất Z. Đun Z với hỗn hợp H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Hóa học Y phản nghịch ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Mang đến T bội nghịch ứng với HBr, chiếm được hai thành phầm là đồng phân kết cấu của nhau. Phát biểu nào dưới đây đúng


Cho 3 hóa học X,Y, Z vào 3 ống nghiệm đựng sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc gần như và quan giáp thì thấy: hóa học X thấy xuất hiện màu tím, hóa học Y thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh lá cây nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan cùng có màu xanh thẫm. X, Y, Z theo thứ tự là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam