HỖN HỢP X GỒM K VÀ AL

     
*

8. Một các thành phần hỗn hợp X có m Al với K. Hoà rã m gam hỗn hợp X trong H20 dư nhận được 4,48 lít H2 (đktc), còn trường hợp hoà rã m gam tất cả hổn hợp trong hỗn hợp KOH dư thấy tạo thành 11,2 lít khí H2 (đktc). Tính m?


*

Gọi :$n_Al = a ; n_K = b$

Thí nghiệm 1 : 

(2K+2H_2O ext→2KOH+H_2)

b 0,5b (mol)

(2Al+2H_2O+2KOH ext→2KAlO_2+3H_2)

b 1,5b (mol)

Suy ra : $0,5b + 1,5b = dfrac4,4822,4 = 0,2$

Suy ra : b = 0,1

Thí nghiệm 2 : 

(2K+2H_2O ext→2KOH+H_2)

0,1 0,05 (mol)

(2Al+2KOH+2H_2O ext→2KOH+3H_2)

a 1,5a (mol)

Suy ra : 0,05 + 1,5a = 0,5

Suy ra : a = 0,3

Vậy m = 0,3.27 + 0,1.39 = 12(gam)


*

Hỗn đúng theo X gồm K với Al. đến 12 gam tất cả hổn hợp X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H 2 (đktc) cùng còn lại 1 phần chất rắn không tan. Nếu mang lại m gam tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp KOH dư thì thu được bao nhiêu lít khí H 2 (đktc)? A. 6,72 lít. B. 11,2 lít. C. 4,48 lít. D. 8,96 lít.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm k và al


Hỗn thích hợp X có K với Al. đến 12 gam tất cả hổn hợp X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra 4,48 lít khí H 2 (đktc) cùng còn lại 1 phần chất rắn chưa tan. Nếu cho m gam tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp KOH dư thì thu được từng nào lít khí H 2 (đktc)?

A. 6,72 lít.

B. 11,2 lít.

C. 4,48 lít.

D. 8,96 lít.


Hỗn phù hợp X gồm K, Al cùng Fe. Mang đến m gam X vào trong 1 lượng H2O dư, nhận được 4,48 lít (đktc) khí H2 và chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào hỗn hợp HCl dư, chiếm được 8,96 lít (đktc) khí H2. Khía cạnh khác, đem m gam X bỏ vô dung dịch KOH dư, chiếm được 7,84 lít (đktc) khí H2. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Xác định m.


Hoà tan hết m gam lếu hợp tất cả Mg, Al, Al2O3 và MgO bởi 800 ml dung dịch hỗn hợp có HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản bội ứng thu được hỗn hợp X và 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn X chiếm được 88,7 gam muối bột khan. Tính m.


A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg. đem m gam A cho tác dụng với nước tới khi không còn phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H 2 (đktc). Lấy m gam A cho vô dung dịch xút dư cho tới khi không còn phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H 2 (đktc). đem m gam A hoà tan bởi một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch với 8,96 lit H 2 (đktc). Hãy tính m ga...

Xem thêm: Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 Bài 49 : Động Vật, Giáo Án Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3 Bài “Động Vật”


A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg. đem m gam A cho tác dụng với nước cho tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H 2 (đktc). Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư cho tới khi hết phản ứng thấy bay ra 6,72 lít  H 2 (đktc). đem m gam A hoà tan bằng một lượng vùa dùng dung dịch axit HCl thì chiếm được một dung dịch cùng 8,96 lit  H 2 (đktc). Hãy tính m gam.

A. 12,56 g

B. 12,26 g

C. 25,46 g

D. 25,64 g


Hoà chảy 2,2g tất cả hổn hợp Ca & CaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y với 896 cm3 các thành phần hỗn hợp X gồm 2 khí ở đktc . Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối hạt khan. a,Tính m và số gam mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu. b. Tính dX/H2 c, Cho tất cả khí X nói trên dung nạp hết trong 100 ml hỗn hợp NaOH 0,2M thì thu được đầy đủ muối gì? từng nào gam?

Hoà tung 2,2g hỗn hợp Ca & CaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Y cùng 896 cm3 các thành phần hỗn hợp X có 2 khí sinh hoạt đktc . Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam muối bột khan.

 a,Tính m với số gam mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

 b. Tính dX/H2

 

c, Cho tất cả khí X nói trên dung nạp hết vào 100 ml hỗn hợp NaOH 0,2M thì thu được đa số muối gì? bao nhiêu gam?


Hoà chảy hết 20 gam hỗn hợp X bao gồm 2 kim loại trước H trong dãy vận động kim loại bởi dd HCl dư thấy bay ra 4,48 lít khí đktc cùng dd B.

a) Cô cạn dd B thu được từng nào gam muối khan?

b) giả dụ nung trăng tròn gam tất cả hổn hợp này vào oxi dư đang thu được tất cả hổn hợp oxit C. đến C công dụng với dd H2SO4 loãng toàn diện thì được từng nào gam muối sunfat?


Hoà tung hết đôi mươi gam hỗn hợp X có 2 sắt kẽm kim loại trước H trong dãy hoạt động kim loại bởi dd HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí đktc với dd B.

a) Cô cạn dd B thu được bao nhiêu gam muối hạt khan?

b) nếu như nung trăng tròn gam các thành phần hỗn hợp này trong oxi dư sẽ thu được các thành phần hỗn hợp oxit C. Mang đến C công dụng với dd H2SO4 loãng hoàn toản thì được bao nhiêu gam muối bột sunfat?


8. đến m gam tất cả hổn hợp X (gồm Al cùng Fe) công dụng với dung dịch NaOH dư thu được tiện tích H2 bởi thể tích của 9,6 gam O2 trong thuộc điều kiện. Nếu đến m gam tất cả hổn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì được 8,96 lít H2 (đktc) với dung dịch X a) khẳng định giá trị của m b) mang đến dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X. Tính trọng lượng kết tủa thu được.


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp A tất cả Fe và sắt kẽm kim loại M ( hóa trị không đổi) trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,008 lít khí (đktc) cùng dung dịch đựng 4,575 gam muối. 1. Tính trọng lượng m. 2. Hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp A trong dung dịch đựng đồng thời nhị axit: HNO3 ( đặc) cùng H2SO4 ( lúc đun nóng) chiếm được 1,8816 lít các thành phần hỗn hợp B có 2 khí (đktc). Tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 bằng 25,25. Xác minh kim các loại M hiểu được trong dung dịch tạo nên thành không đựng muối amoni.

Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe và sắt kẽm kim loại M ( hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư, chiếm được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối.

1. Tính khối lượng m.

2.

Xem thêm: Cấu Trúc Câu Tường Thuật Lớp 9, Câu Tường Thuật Lớp 9

kết hợp hết m gam các thành phần hỗn hợp A trong dung dịch cất đồng thời hai axit: HNO3 ( đặc) và H2SO4 ( lúc đun nóng) nhận được 1,8816 lít các thành phần hỗn hợp B tất cả 2 khí (đktc). Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp B so với H2 bằng 25,25. Khẳng định kim loại M hiểu được trong dung dịch tạo nên thành không cất muối amoni.