Hỗn hợp x gồm chất y

     

Hỗn vừa lòng X có chất Y ( C2H8O4N2) và hóa học Z ( C4H8N2O3); trong những số ấy Y là muối bột của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. đến 25,6 gam X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,2 mol khí. Ngoài ra 25,6 gam X tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được m gam chất hữu cơ. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm chất y

Y là NH4 – OOC – COO – NH4 : a mol

Z là H2N – CH2 – teo – NH – CH2 – COOH : b mol

X + NaOH : nkhí = nNH3 = 2a = 0,2 mol

mX = 124a + 132b = 25,6 bắt buộc a = 0,1 và b = 0,1 mol

X + HCl thì → 0,1 mol (COOH)2 và 0,2 mol H3NCl – CH2 – COOH → m = 31,30 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Thủy phân trọn vẹn đipeptit có công thức là Glu-Ala trong hỗn hợp NaOH đun nóng. Sau làm phản ứng thu được thành phầm là


Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được láo hợp có alanin với glyxin tất cả tỉ lệ mol là 1 trong những : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X tất cả công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Khối lượng muối thu được lúc thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong trong hỗn hợp H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun rét 0,1 mol tetrapeptit X có kết cấu là Ala-Gly-Glu-Lys trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau phản nghịch ứng hoàn toàn, cân nặng muối nhận được là


Cho 13,32 gam peptit X vị n nơi bắt đầu alanin chế tác thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc các loại nào?


Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X nhận được 22,25 gam alanin với 56,25 gam glyxin. X thuộc một số loại nào?


Tripeptit X gồm công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Trọng lượng chất rắn thu được lúc cô cạn dung dịch sau bội phản ứng là:


Khi thủy phân trọn vẹn 0,25 mol peptit X mạch hở (X sản xuất thành từ những các α-aminoaxit có một nhóm –NH2 và 1 team –COOH) bằng dung dịch KOH (dư 15% đối với lượng đề nghị phản ứng), cô cạn dung dịch thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 253,1 gam. Số link peptit vào X là


Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam một đipeptit X có cấu trúc bởi α-amino axit có một nhóm NH2 cùng 1 team COOH bằng dung dịch NaOH thu được thành phầm trong đó bao gồm 11,1 gam một muối bao gồm chứa 20,72% mãng cầu về khối lượng. Bí quyết chất X là:


Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo cho từ các α-amino axit có dạng NH2CxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư nhận được 11,10 gam muối. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị m là


Thủy phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp oligopeptit có Ala-Val-Ala-Gly-Ala với Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly với 35,1 gam Val. Cực hiếm của m, x theo thứ tự là


Đun nóng m gam láo hợp bao gồm a mol tetrapeptit mạch hở X với 2a mol tripeptit mạch hở Y cùng với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của những amino axit đều phải có một team -COOH và một tổ -NH2 trong phân tử. Quý giá của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X thu được các đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu tạo của peptit X là:


Thuỷ phân không trọn vẹn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn thu được những đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Kết cấu nào sau đây là đúng của X ?


Thuỷ phân hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở chiếm được alanin, glyxin và glutamin theo phần trăm mol 2 : 1 : 1. Phương diện khác, thuỷ phân không trọn vẹn X thu được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala và Ala-Glu. Vậy công thức cấu trúc của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hở X thu được hỗn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys cùng Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N với đầu C của tripeptit ban đầu là:


Peptit X gồm công thức kết cấu như sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho biết thêm khi thuỷ phân X, không thu được sản phẩm nào sau đây?


Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly rất có thể thu được về tối đa bao nhiêu đipeptit ?


Thủy phân không trọn vẹn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala rất có thể thu được buổi tối đa bao nhiêu tripetit?
Xem thêm: Bánh Kem Hình Con Ngựa Cho Người Tuổi Ngọ Độc Lạ Dễ Thương, Bánh Tuổi Con Ngựa

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không nhận được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X tất cả công thức là


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp bao gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ chiếm được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Biết X tất cả công thức bởi Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Xác suất x : y là


Thủy phân 63,5 gam hỗn hợp X tất cả tripeptit Ala-Gly-Gly cùng tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Khía cạnh khác, khi thủy phân trọn vẹn 63,5 gam các thành phần hỗn hợp X vì chưng 500 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z thì thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá gần nhất của m là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được tất cả hổn hợp X có 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly và m gam một pentapeptit X1. Quý hiếm m là (Cho biết trọng lượng mol của Val và Gly theo lần lượt 117 với 75)


X là một trong những pentapeptit mạch hở. Thủy phân trọn vẹn X chỉ thu được một aminoaxit no Y, mạch hở, có một nhóm amino và 1 team cacboxyl (tổng % khối lượng của O với N vào Y là 51,685%). Lúc thủy phân hết m gam X trong môi trường axit nhận được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit với 88,11 gam Y. Quý giá của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q những mạch hở cùng được tạo thành từ một amino axit X, mạch hở, phân tử bao gồm chứa một tổ NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ vào X là 15,73%. Thủy phân không trọn vẹn 69,3 gam láo lếu hợp tất cả M, P, Q (tỉ lệ mol khớp ứng 1:1:1) chiếm được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q và 31,15 gam X. Cực hiếm của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun rét m gam tất cả hổn hợp chứa X, Y theo tỉ lệ mol 1 : 3 với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng đã trọn vẹn thu được hỗn hợp T. Cô cạn cảnh giác dung dịch T thu được 47,49 gam hóa học rắn. Quý giá của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong số ấy oxi chiếm phần 26,49% về khối lượng; Y là muối amoni của α-amino axit Z. Đun rét 19,3 gam tất cả hổn hợp E chứa X, Y, Z yêu cầu dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, nhận được một muối hạt duy nhất cùng 2,688 lít khí T (đktc, T có tỉ khối hơi so cùng với H2


Hỗn hợp X có valin và glyxylalanin. Mang đến a mol X vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. đến Y bội phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Z bao gồm NaOH 1M cùng KOH 1,75M đun nóng, nhận được dung dịch đựng 30,725 gam muối. Quý giá của a là


Khi thủy phân không trọn vẹn một peptit X (MX = 293) thu được nhị peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y bội phản ứng toàn vẹn với 18 ml dung dịch HCl 0,222M đun nóng cùng 0,666 gam Z làm phản ứng hoàn toản với 14,7 ml hỗn hợp NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Biết rằng khi thủy phân hoàn toàn X thu được tất cả hổn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin cùng phenyl alanin. Công thức kết cấu của X là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm tripeptit Ala-Gly-Gly và tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được hỗn hợp Y tất cả 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Phương diện khác, lúc thủy phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bởi vì 500 ml hỗn hợp KOH 1M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z chiếm được 57,5 gam hóa học rắn khan. Quý hiếm gần nhất của m là


Cho tất cả hổn hợp Z bao gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ trọng mol tương xứng 1 : 1. Mang lại m gam Z chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin với alanin. Dung dịch T bội phản ứng buổi tối đa cùng với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, chiếm được dung dịch chứa 63,72 gam tất cả hổn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng?


Thủy phân trọn vẹn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val mà lại không thu được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là


Hỗn hợp T gồm cha peptit mạch hở X, Y, Z bao gồm tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân trọn vẹn 35,97 gam T thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A cùng 0,18 mol B. Biết tổng số link peptit trong tía phân tử X, Y, Z bởi 16; A với B mọi là amino axit no, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp T nhận được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a sớm nhất là


Thủy phân trọn vẹn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn tổng thể dung dịch X chiếm được 2,4 gam muối bột khan. Quý hiếm của m là


Hỗn đúng theo E chứa tía peptit mọi mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp T có 3 muối bột của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy cục bộ T bắt buộc dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm cân nặng của X trong các thành phần hỗn hợp E là


Một oligopeptit được sản xuất thành trường đoản cú glyxin, alanin, valin. Thủy phân X trong 500 ml hỗn hợp H2SO4 1M thì thu được hỗn hợp Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được hỗn hợp Z có chứa những đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và các amino axit tương ứng. Đốt một nửa các thành phần hỗn hợp Z bởi một lượng không khí vừa đủ, hấp thụ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 74,225 gam, khối lượng dung dịch sút 161,19 gam bên cạnh đó thoát ra 139,608 lít khí trơ. Mang đến dung dịch Y tính năng hết với V lít hỗn hợp KOH 2M đun cho nóng (dùng dư 20% đối với lượng đề xuất thiết), cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thì khối lượng chất rắn có mức giá trị gần đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val cùng tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam láo lếu hợp có X với Y thu được láo lếu hợp có 4 α-amino axit, trong số đó có 30,00 gam glyxin cùng 28,48 gam alanin. Giá trị m là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm một tetrapeptit Y cùng một pentapeptit Z bởi dung dịch NaOH đầy đủ rồi cô cạn chiếm được (m + 23,7) gam hỗn hợp muối của Gly cùng Ala. Đốt cháy tổng thể lượng muối hạt sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và tất cả hổn hợp hơi T bao gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn tổng thể hỗn phù hợp hơi T đi rất đủng đỉnh qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 84,06 gam và bao gồm 7,392 lít một khí độc nhất (đktc) thoát thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y hay Z phần đa thu được cả Gly và Ala. Cho những phát biểu sau:

(1) yếu tắc phần trăm trọng lượng của Y trong hỗn hợp X có giá trị 53,06%.

(2) tỉ lệ thành phần số phân tử Ala và Gly trong Z là 2 : 3

(3) quý hiếm của m là 41,4 gam

(4) tổng số nguyên tử C vào Y cùng Z là 22

Số phát biểu đúng


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Xem Phim Siêu Nhân Thiên Sứ Tập 9 Full Hd, Xem Phim Siêu Nhân Thiên Sứ Tập 9 Vietsub

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.