Hỗn Hợp X Gồm Axit Hcooh Và Ch3Cooh

     

Câu hỏi :

Hỗn đúng theo X bao gồm axit HCOOH với axit CH3COOH (ti lệ mol 1 : 1). Rước 5,3 gam các thành phần hỗn hợp X công dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc), thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất những phản ứng este hoá rất nhiều đạt 80%). Giá trị của m là 


*