HỖN HỢP X GỒM ANCOL METYLIC ANCOL ETYLIC VÀ GLIXEROL

     

Câu hỏi :

Hỗn hợp X tất cả ancol metylic, ancol etylic cùng glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, chiếm được 62,72 lít khí CO2 (đktc) và 72 gam H2O. Khía cạnh khác, 140 gam X phối hợp được tối đa 51,45 gam Cu(OH)2. Phần tr ăm cân nặng của ancol etylic trong X là


*