Hỗn Hợp X Gồm Al Fe2O3 Fe3O4 Cuo

     

Hỗn vừa lòng X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong các số ấy oxi chiếm phần 25,39% khối lượng hỗn hợp. Mang đến m gam hỗn hợp X công dụng với 8,96 lít co (đktc) sau một thời hạn thu được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y công dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được dung dịch T với 7,168 lít NO (điều khiếu nại tiêu chuẩn, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được b gam muối bột khan (biết b = 3,456m). Quý giá của b gần duy nhất với quý hiếm nào sau đây?


Từ thể tích và khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí Z ta tìm được số mol co và CO2 trong các thành phần hỗn hợp Z.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe2o3 fe3o4 cuo

Từ đó kiếm được số mol O còn sót lại trong chất rắn Y.

Coi các thành phần hỗn hợp Y gồm sắt kẽm kim loại và O

Ta có các quy trình nhận electron:

O0 + 2e → O-2

N+5 + 3e → N+2

Cô cạn hỗn hợp T thu được 3,456m gam muối hạt khan gồm kim loại và NO3- (trong muối)

Ta có: n e dìm = nNO3- trong muối hạt

→ m muối = m kim loại + mNO3-trong muối, từ kia giải tìm kiếm được giá trị m và giá trị b.


Giả sử Z tất cả a mol co dư cùng b mol CO2

+ BTNT "C": nCO bđ = nCO dư + nCO2 => a + b = 0,4 (1)

+ mZ = 28a + 44b = 0,4.19.2 (2)

Giải hệ (1) và (2) được a = 0,15 cùng b = 0,25

Quá trình khử oxit KL bởi CO rất có thể viết đơn giản và dễ dàng là: teo + O → CO2

→ nO pư = nCO2 = 0,25 mol

→ nO dư = 0,2539m/16 - 0,25 mol

nNO = 7,168/22,4 = 0,32 mol

Coi các thành phần hỗn hợp Y gồm KL: 0,7461m (gam); O: 0,2539m/16 - 0,25 (mol)

Ta có các quy trình nhận electron:

O0 + 2e → O-2

0,2539m/16-0,25 → 0,2539m/8-0,5

N+5 + 3e → N+2

0,96 ← 0,32

Cô cạn dung dịch T nhận được 3,456m gam muối hạt khan gồm kim loại và NO3- (trong muối)

Ta có: n NO3- trong muối bột = n e thừa nhận = 0,2539m/8 - 0,5 + 0,96 = 0,2539m/8 + 0,46 (mol)

→ m muối = m kim loại + mNO3-trong muối

=> 0,7461m + 62.(0,2539m/8 + 0,46) = 3,456m

→ m = 38,4276 gam → b = 3,456m = 132,8 gam

Vậy quý hiếm của b ngay gần nhất với giá trị 133,056.

Xem thêm: Bí Mật Ngôi Nhà Cổ - Phim Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài xích tập phản bội ứng lão hóa - khử xuất xắc và khó Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho làm phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NXOY + H2O. Số phân tử HNO3 nhập vai trò chất môi trường là:


Nhúng một thanh Cu vào 300 ml hỗn hợp Fe(NO3)3 0,1 M. Lúc Fe(NO3)3 phản ứng hết thì trọng lượng thanh đồng là:


Điện phân rét chảy muối clorua kim loại kiềm, nhận được 0,896 lít khí (đktc) với 3,12 gam kim loại. Công thức của muối hạt là:


Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3 (đktc). Quý giá của m là:


Số mol Cl2 giải tỏa ra trong làm phản ứng nào dưới đây là nhỏ dại nhất lúc số mol các chất oxi hóa trông mỗi bội phản ứng là cân nhau và HCl đặc sử dụng dư?


Xét phản ứng: MxOy + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O, điều kiện nào của x và y nhằm phản ứng này là làm phản ứng thoái hóa – khử?


Cho 6,7 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA và ở 2 chu kì tiếp nối vào nước dư thu được 5,6 lít H2 sống đktc cùng dung dịch X. Thương hiệu của 2 kim loại là:


Cho phản bội ứng: aFeS + bH+ + cNO3− → Fe3+ + SO42− + NO + H2O. Tổng hệ số a+b+c là:


Thực hiện hai thí nghiệm:

1) mang đến 5,76 gam Cu phản ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO

2) mang lại 5,76 gam Cu bội nghịch ứng với 120 ml dung dịch đựng HNO3 1M với H2SO4 0,5M bay ra V2 lít NO.

Xem thêm: Cách Tìm Giao Điểm Của Đường Thẳng Cắt Mặt Phẳng Trong Không Gian

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, các thể tích khí đo cùng điều kiện. Quan hệ giới tính giữa V1 với V2 là:


Trộn phần đa 10,8 gam Al với các thành phần hỗn hợp Fe2O3, CuO, Cr2O3 rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn đúng theo X trong hỗn hợp HNO3 đun cho nóng thu được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, NO2 gồm tỉ khối so với hiđro là 21. V có giá trị là


Cho 10,8 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Mg với Fe chức năng với 500 ml hỗn hợp AgNO3, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B cùng 46 gam hóa học rắn D. Cho dung dịch B công dụng với dung dịch NaOH dư sau đó nung kết tủa kế bên không khí đến cân nặng không đổi thì được 12 gam chất rắn E. độ đậm đặc mol/l của dung dịch AgNO3 là


Hòa tan hết 9,6 gam sắt kẽm kim loại M trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cho toàn bộ lượng SO2 này chiếu vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau bội nghịch ứng rước cô cạn dung dịch được 18,9 gam chất rắn. Sắt kẽm kim loại M là


Cho 16,3 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA và ở cả 2 chu kì tiếp đến vào nước dư nhận được 5,6 lít H2 làm việc đktc với dung dịch X. Tên của 2 sắt kẽm kim loại là:


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,2 mol Al và 0,2 mol Zn tính năng với 500 ml hỗn hợp Y tất cả Cu(NO3)2 với AgNO3 cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 47,35 gam hóa học rắn A có 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B đựng 2 muối. Cho A công dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không đổi. Nồng độ của AgNO3 trong tất cả hổn hợp Y là:


X là các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm Mg, NaNO3 với FeO (trong đó oxi chiếm phần 26,4% về khối lượng). Tổng hợp hết m gam X vào 2107 gam dung dịch H2SO4 loãng, độ đậm đặc 10% thu được dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat trung hòa - nhân chính và 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp NO, H­2 có tỉ khối đối với H2 là 6,6. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được rắn khan Z và 1922,4 gam H2O. Phần trăm trọng lượng FeO trong X gần nhất với giá trị nào nhất dưới đây?


Hỗn đúng theo X bao gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong các số đó oxi chiếm 25,39% cân nặng hỗn hợp. Mang đến m gam tất cả hổn hợp X tính năng với 8,96 lít co (đktc) sau một thời hạn thu được chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 19. Cho chất rắn Y công dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp T với 7,168 lít NO (điều khiếu nại tiêu chuẩn, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp T chiếm được b gam muối bột khan (biết b = 3,456m). Quý giá của b gần độc nhất vô nhị với giá trị nào sau đây?


Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, fe (nAl = nFe) vào 100 ml hỗn hợp Y bao gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khoản thời gian phản ứng ngừng thu được hóa học rắn A bao gồm 3 kim loại. Hòa tan trọn vẹn chất rắn A vào hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 1,12 lít khí bay ra (đktc) và sót lại 28 gam chất rắn ko tan B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.