Hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

     

Hỗn thích hợp X bao gồm 2 este 1-1 chức. Mang đến 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, Thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z bao gồm hai muối khan. Đốt cháy trọn vẹn Z nhận được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3 và m gam H2O. Quý hiếm của m là:
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

- Viết sơ trang bị phản ứng

$ - 0,3mol:,hh, exteste,Xxrightarrow +NaOHYxrightarrowt^0hh,muoi,Zxrightarrowt^0left{ egingathered55gCO_2 hfill \ 26,5gNa_2CO_3 hfill \ m,g,H_2O hfill \ endgathered ight.$

- Biện luận khẳng định este vào X

Xét tỉ lệ: $k = fracn_NaOH extn_ exteste$

k =1 => X không cất este của phenol

k = 2 => X bao gồm chứa este của phenol

- Tính số mol mỗi muối trong Z

$egingathered left{ egingathered exteste,cua,ancol:a hfill \ exteste,cua,phenol:b hfill \ endgathered ight. hfill \ left{ egingathered n_X = a + b = 0,3 hfill \ n_NaOH = a + 2b = 0,5 hfill \ endgathered ight. = > left{ egingathered a = hfill \ b = hfill \ endgathered ight.hfill \ endgathered $

- Biện luận tìm CTCT của những este

Gọi u và v là số C trong muối axit cùng phemol

Bảo toàn C: 0,3u + 0,2v = 0,25 + 1,25

=> u với v

- Bảo toàn H tìm m


Phương pháp giải bài bác tập thủy phân este đặc biệt --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV nangngucnoisoi.vn


$ 0,3mol:,hh, exteste,Xxrightarrow +NaOHYxrightarrowt^0hh,muoi,Zxrightarrowt^0left{ egingathered55gCO_2 hfill \ 26,5gNa_2CO_3 hfill \ m,g,H_2O hfill \ endgathered ight.$

$ n_Na_2CO_3 = ext 0,25 ext = > n_NaOH = 0,5mol$

=> X gồm este của ancol (a mol) với este của phenol (b mol)

$left{ egingathered n_X = a + b = 0,3 hfill \ n_NaOH = a + 2b = 0,5 hfill \ endgathered ight.= > left{ egingathered a = 0,1 hfill \ b = 0,2 hfill \ endgathered ight.$

=> nRCOONa = 0,3 mol ; nR’-C6H5ONa = 0,2 mol

- điện thoại tư vấn số C trong muối bột axit với muối phenol thứu tự là u với v (v ≥ 6)

Bảo toàn C : 0,3u + 0,2v = 0,25 + 1,25

=> 3u + 2v = 15

Chỉ bao gồm v = 6 và u = 1 thỏa mãn

=> HCOONa (0,3 mol) và C6H5ONa (0,2 mol)

- Bảo toàn H : $n_H_2O = frac12n_H(Z) = ext 0,65 ext mol$

=> m = 11,7g


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập thủy phân este đặc biệt quan trọng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


A là 1 este đơn chức, lúc xà chống hóa A nhận được sản phẩm bao gồm 1 muối cùng 1 anđehit. A gồm dạng:


Đun lạnh este CH3COOCH=CH2 cùng với một lượng đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là


Một chất hữu cơ A tất cả CTPT là C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được với hỗn hợp NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, t0. Vậy A có CTCT là:


Thuỷ phân este E trong môi trường axit nhận được cả hai sản phẩm đều có chức năng tham gia phản bội ứng tráng gương. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este E là


Chất hữu cơ 1-1 chức, mạch hở X (C5H8O2) tất cả các đặc thù sau:

(1) công dụng với dung dịch NaOH nhưng không chức năng với Na

(2) Không gia nhập phản ứng tráng gương nhưng mà thủy phân thu được sản phẩm có tráng gương

Số công thức cấu trúc X thỏa mãn tính chất trên là:


Este X không no mạch hở tất cả tỉ khối tương đối so với oxi là 3,125 khi gia nhập phản ứng xà phòng hóa thì thu được muối bột Y và những chất hữu cơ Z. Biết Z thâm nhập phản ứng tráng gương. Số phương pháp cấu tạo phù hợp với X là :


Cho 12,9g một este đối kháng chức, mạch hở tính năng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau bội nghịch ứng chiếm được một muối cùng anđehit. Số đồng phân este thoả mãn đặc điểm trên là:


Thủy phân 4,3 g este X solo chức, mạch hở (có xúc tác axit) cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp hai chất hữu cơ Y cùng Z. Cho Y, Z làm phản ứng dd AgNO3/NH3 dư chiếm được 21,6 g bạc. CTCT của X là


E gồm công thức kết cấu là HCOOCH = CH2. Đun lạnh m gam E vào H2SO4 loãng sau đó lấy toàn thể các sản phẩm sinh ra tiến hành phản ứng tráng gương nhận được tổng cân nặng Ag là 108 gam Ag. Hiđro hóa m gam E bằng H2 xúc tác Ni,t0 đầy đủ thu được E’. Đốt cháy toàn bộ lượng E’ rồi đem vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì trọng lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam?


A là một trong este solo chức, lúc xà phòng hóa A chiếm được sản phẩm bao gồm 1 muối cùng 1 xeton. A gồm dạng:
Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Văn Chuyên Anh, 100 Đề Luyện Thi Lớp 10 Chuyên Anh Cực Chuẩn

Khi đun cho nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với 1 lượng vửa đầy đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:


Một este gồm công thức phân tử là: C4H6O2. Lúc thuỷ phân trong môi trường axit chiếm được xeton. CTCT thu gọn gàng của este là:


Một este có công thức phân tử là C4H6O2, lúc thuỷ phân trong môi trường axit thu được axeton. Công thức kết cấu thu gọn của este đó là


Số este không no mạch hở gồm chung bí quyết C4H6O2 tham gia được bội nghịch ứng xà phòng hóa chế tác thành ancol là:


Hợp chất X gồm công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X chức năng hết với dd NaOH, nhận được một hợp chất hữu cơ Y không làm mất đi màu dd nước Brom cùng 4,1 gam một muối. CTCT của X là:


Hợp chất hữu cơ X tất cả thành phần C, H, O cùng chỉ đựng 1 nhóm chức trong phân tử. Đun nóng X cùng với NaOH thì được X1 gồm thành phần C, H, O, Na cùng X2 gồm thành phần C, H, O; $M_X_1 = 82\% M_X$. X2 không công dụng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 chiếm được 3 thể tích CO2 cùng điều kiện. Search CTCT X


Este X mạch hở có tỉ khối hơi so cùng với CH4 là 6,25. Mang lại 10g X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng, nhận được 16,8g hóa học rắn Y. Phạt biểu nào sau đây là đúng?


Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được:


Este X khi công dụng với hỗn hợp NaOH thu được 2 muối: natri phenolat và natri propionat. X gồm công thức là:


Chất làm sao sau đây công dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:3?


Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol CH3COOC6H5 bởi NaOH đầy đủ thu được thành phầm chứa m gam muối. Giá trị của m là :


Cho 13,6g phenyl axetat chức năng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X nhận được a gam hóa học rắn khan. Tính a ?


Hỗn đúng theo X có phenyl axetat với axit axetic bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 1: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X làm phản ứng vừa đủ với dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M thu được x gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của x là:


Este X tất cả CTPT là C8H8O2. Mang lại 0,1 mol X tính năng với trọn vẹn 0,2 mol NaOH, sau bội phản ứng thu được 19,8 gam muối. Xác định số CTCT của X


Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6O3tác dụng với 800 ml dd NaOH 1M được dd Y. Trung hòa Y nên 100 ml dd H2SO4 1M được dd Z. Khối lượng chất rắn thu được lúc cô cạn dd Z là


Đốt cháy 1,7 gam este X đề xuất 2,52 lít oxi (đktc), chỉ có mặt CO2 và H2O với tỉ lệ thành phần số mol 2 : 1. Đun rét 0,01 mol X với hỗn hợp NaOH thấy 0,02 mol NaOH gia nhập phản ứng. X không tồn tại chức ete, không phản ứng với na trong điều kiện thông thường và không khử được AgNO3/NH3 ngay cả khi đun nóng. Biết Mx


Hỗn vừa lòng X có 2 este solo chức. Mang đến 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được hỗn hợp Z có hai muối hạt khan. Đốt cháy hoàn toàn Z chiếm được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3 cùng m gam H2O. Cực hiếm của m là:


Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X có 2 este đối kháng chức tác dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, nhận được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng tệ bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa hỗn hợp nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X


Cho 1 mol hóa học X (C7HyO3, chứa vòng benzen) công dụng hết cùng với NaOH dư, thu được một mol hóa học Y, 1 mol hóa học Z và 2 mol H2O (trong đó MY Z; có 3 mol NaOH tham gia phản ứng). Chất Z tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được T (Y, Z, T là các hợp hóa học hữu cơ). Phát biểu nào dưới đây sai?


Thủy phân hoàn toàn 3,96 gam vinyl fomat trong hỗn hợp H2SO4 loãng. Trung hòa hoàn toàn dung dịch sau làm phản ứng rồi cho tác dụng tiếp với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, đun nóng, bội nghịch ứng trả toàn, nhận được m gam Ag. Quý giá của m là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Ngâm Tre Trong Nước Để Làm Gì, Sàn Tre Ngoài Trời Chịu Nước Tuyệt Vời

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.