Hòa tan hoàn toàn m gam znso4

     
*

Hòa tan trọn vẹn m gam ZnSO4 vào nước được dd X. Nếu đến 110 ml dd KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu đến 140ml dd KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam znso4

17,71

B. 16,10

C. 32,20

D. 24,15


*

*

*


Hòa tan trọn vẹn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu mang đến 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu mang đến 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là A. 24,15 B. 16,10 C. 32,20 D. 17,71

Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu mang đến 110 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu đến 140ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 24,15

B. 16,10

C. 32,20

D. 17,71


Hoà tan trọn vẹn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu đến 110 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang lại 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì nhận được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là A. 17,71 B. 32,20 C. 16,10 D. 24,15

Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang lại 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang đến 140 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 17,71

B. 32,20

C. 16,10

D. 24,15


Hoà tan hoàn toàn m gam Z n C l 2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang lại 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang lại 240 ml dung dịch KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là A. 16,32. B. 27,2. C. 21,76. D. 13,6.

Hoà tan hoàn toàn m gam Z n C l 2 vào nước được dung dịch X. Nếu mang lại 200 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang lại 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 16,32.

B. 27,2.

C. 21,76. 

D. 13,6.


Hoà tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu cho 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 21,76 B. 16,32 C. 13,6 D. 27,2. 

Hoà tan hoàn toàn m gam ZnCl2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu đến 240 ml dung dịch KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 21,76

B. 16,32

C.

Xem thêm: Nhà Khách La Thành Vạn Phúc, Khách Sạn La Thành Ở Quận Ba Đình, Hà Nội

13,6

D. 27,2. 


Hòa tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 220ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 5a gam kết tủa. Ngoài ra nếu đến 260ml dung dịch KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 21,76 B. 27,2 C. 13,6 D. 16,32

Hòa tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được dung dịch X. Nếu mang lại 220ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 5a gam kết tủa. Ngoài ra nếu mang lại 260ml dung dịch KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 21,76 

B. 27,2

C. 13,6

D. 16,32


Hoà tan hoàn toàn m gam A1C13 vào nước được hỗn hợp X. Nếu đến 480 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X thì nhận được 4a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang đến 170 ml dung dịch NaOH 3M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Quý giá của m là A. 14,685. B. 21,36. C. 20,025. D. 16,02.

Hoà tan trọn vẹn m gam A1C13 vào nước được hỗn hợp X. Nếu đến 480 ml dung dịch NaOH 1M vào X thì thu được 4a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu mang lại 170 ml dung dịch NaOH 3M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 14,685.

B. 21,36.

C. 20,025.

D. 16,02.


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X có Ca, CaO, Al và Al2O3 vào nước (dư), thu được 5,6 lít khí (đktc) với dung dịch Y. Hấp thụ trọn vẹn 6,944 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được 32,4 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ đựng một chất tan. Mặt khác, mang đến từ từ dung dịch KOH vào Z, cho đến lúc kết tủa lớn số 1 thì cần tối thiểu 55 ml hỗn hợp KOH 2M. Cực hiếm của M là A. 23,80 B. 22,50 C. 21,68 D. 22,64

Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X có Ca, CaO, Al cùng Al2O3 vào nước (dư), chiếm được 5,6 lít khí (đktc) cùng dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 6,944 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được 32,4 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa, thu được hỗn hợp Z chỉ đựng một hóa học tan. Khía cạnh khác, cho từ từ dung dịch KOH vào Z, đến lúc kết tủa lớn số 1 thì cần ít nhất 55 ml hỗn hợp KOH 2M. Quý giá của M là

A. 23,80

B. 22,50

C.

Xem thêm: Thúy Kiều Là Chị Thúy Vân - Bài Thơ: Hồi 01 (Nguyễn Du

21,68

D. 22,64


Hoà tan không còn m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch X. Mang đến 360 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, thu được 2a gam kết tủa. Khoác khác, nếu mang đến 400 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X thì chiếm được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là: A. 19,665 B. 20,520 C. 18,810 D. 15,390

Hoà tan không còn m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch X. đến 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, chiếm được 2a gam kết tủa. Khoác khác, nếu mang đến 400 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X thì thu được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, quý giá của m là:

A. 19,665

B. 20,520

C. 18,810

D. 15,390


Cho 150 ml dd KOH 1,2M chức năng với 100 ml dd AlCl3 mật độ x mol/l, thu được dd Y với 4,68 gam kết tủa. đào thải kết tủa, thêm tiếp 175 ml dd KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Cực hiếm của x là