HÒA TAN HOÀN TOÀN 8.9 GAM HỖN HỢP

     

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam láo hợp có Mg và Zn bằng lượng đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) và dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm của m là

Gọi số mol của Mg với Zn theo thứ tự là x và y mol

Giả sử vào X chứa muối NH4NO3 (a mol)

Xét quá trình cho – dấn e:

$eginalign& Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o overset+1mathop,N,_2O \ & Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

+) Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3

+) nNO3 (trong muối) = ne cho

+) Bảo toàn yếu tắc N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

+) mmuối = mkim một số loại + mNO3 (trong muối hạt KL) + mNH4NO3

Phương pháp giải bài xích tập tính lão hóa của HNO3 --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải

Lời giải của GV nangngucnoisoi.vn

nN2O = 0,045 mol

Gọi số mol của Mg cùng Zn thứu tự là x với y mol => mhỗn vừa lòng = 24x + 65y = 8,9 (1)

Giả sử trong X cất muối NH4NO3 (a mol)

Xét quy trình cho – dấn e:

$eginalign& Mg o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,,,,,,~~overset+5mathop2N,,,+ ext 8e o overset+1mathop,N,_2O \ & Zn o overset+2mathopZn,,+,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg + 2.nZn = 8.nN2O + 8.nNH4NO3 => 2x + 2y = 0,36 + 8a (2)

nNO3 (trong muối) = ne mang đến = 2x + 2y mol

Bảo toàn nhân tố N: nHNO3 = nNO3 (trong muối) + 2.nN2O + 2.nNH4NO3

=> 0,5 = 2x + 2y + 2.0,045 + 2a (3)

Từ (1), (2) với (3) => x = 0,1; y = 0,1; a = 0,005

=> mmuối = mkim một số loại + mNO3 (trong muối bột KL) + mNH4NO3 = 8,9 + 62.(2.0,1 + 2.0,1) + 80.0,005 = 34,1 gam

Đáp án đề xuất chọn là: b
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp

*

- Quên tính trọng lượng của NH4NO3 => lựa chọn nhầm C

- không xét bao gồm muối tạo nên là NH4NO3 => lựa chọn nhầm A

...

Bạn sẽ xem: Hòa tan trọn vẹn 8.9 gam láo lếu hợp bao gồm mg với zn

Bài tập có liên quan

Bài tập tính lão hóa của HNO3 Luyện tức thì

*

*Xem thêm: 8 App Ứng Dụng Phần Mềm Học Toán Lớp 9, Phần Mềm Giải Toán Lớp 9

*

*

Câu hỏi liên quan

Tổng hệ số cân bằng của những chất trong phản nghịch ứng dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cho sơ vật dụng phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số cân bằng của HNO3 trong phản ứng là :

Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò chất oxi hóa và môi trường xung quanh trong bội phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 theo lần lượt là

Cho 0,05 mol Mg phản bội ứng đầy đủ với HNO3 giải hòa ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là

Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M rã trong hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là

Hoà tan không còn 5,4 gam sắt kẽm kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO cùng NO2, dX/H2 = 21. Tìm M hiểu được N+2 với N+4 là thành phầm khử của N+5

Cho 11 gam láo hợp bao gồm Al và Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al cùng Fe theo thứ tự là

Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO với 0,015 mol N2O là các sản phẩm khử của N+5. Quý hiếm của m là

Cho 6,4 gam Cu tan toàn diện trong 200ml dung dịch HNO3 thu được khí X gồm NO với NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Mật độ mol/lít của dung dịch HNO3 đã sử dụng là

Cho 1,35 gam láo hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam lếu láo hợp gồm Mg với Zn bằng số lượng vừa đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau thời điểm các làm phản ứng kết thúc, nhận được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch X đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

Hoà chảy hết hỗn hợp X bao gồm Zn cùng ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra với trong dung dịch cất 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là

Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg với 0,8 gam MgO chức năng hết với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y chiếm được 46 gam muối hạt khan. Khí X là

Cho 20,88 gam FexOy bội phản ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong hỗn hợp X có 65,34 gam muối. Oxit của sắt và khí B là

Hoà tan mang đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 quánh nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là thành phầm khử độc nhất của N+5) là

Cho 19,2 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5 :

Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% chiếm được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hoà tung hết buổi tối đa bao nhiêu gam Cu (biết thành phầm khử ra đời là NO2) ?

Cho 2 thể nghiệm sau:

Thí nghiệm 2: đến 6,4 gam Cu bội nghịch ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5. Mối liên hệ giữa a với b là

Cho 29 gam láo lếu hợp tất cả Al, Cu cùng Ag chức năng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, nhận được dung dịch cất m gam muối cùng 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm NO với N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là

Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng 620 ml dung dịch HNO3 1M trọn vẹn thu được hỗn hợp khí X ( có hai khí) cùng dung dịch Y đựng 8m gam muối. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thấy gồm 25,84 gam NaOH phản nghịch ứng. Nhì khí vào X là cặp khí nào sau đây

Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp gồm NaNO3 với NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ cất m gam hỗn hợp muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm N2O và H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Quý giá gần nhất của m là

Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 với FeCO3 vào dung dịch đựng H2SO4 cùng NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam cùng dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa. Hỗn hợp Z bội nghịch ứng tối đa cùng với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, mang đến dung dịch Z tính năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Mg trong X là

Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X rất có thể hòa tung được buổi tối đa từng nào gam Cu (biết bội nghịch ứng tạo nên khí NO là sản phẩm khử duy nhất)

Cho tất cả hổn hợp X cất 18,6 gam bao gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 cùng CuO. Tổ hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 thâm nhập phản ứng chiếm được 68,88 gam muối cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Khía cạnh khác, từ tất cả hổn hợp X ta hoàn toàn có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Cực hiếm của m là

Hỗn phù hợp X bao gồm Al cùng Fe có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Mang lại 2,49 gam X vào dung dịch đựng 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang lại 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, chiếm được khí NO và m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử độc nhất của N+5. Cực hiếm của m ngay gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây

HNO3 chỉ bộc lộ tính oxi hóa khi chức năng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

Cho m gam tất cả hổn hợp G gồm Mg và Al tất cả tỉ lệ mol 4 : 5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít tất cả hổn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) với được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 đầy đủ vào X, sau phản nghịch ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y thư thả qua hỗn hợp KOH dư, bao gồm 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 20. Nếu mang lại dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 sử dụng dư 20% so với lượng cần thiết. Nồng độ tỷ lệ của Al(NO3)3 trong T gần nhất với

HNO3 chỉ biểu thị tính axit khi tính năng với các chất thuộc hàng nào bên dưới đây?

Cho m gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn với Cu) công dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp Y (không bao gồm muối amoni) cùng 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O và NO2, trong những số ấy N2 và NO2 có tỷ lệ thể tích bằng nhau) bao gồm tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là

Cho trăng tròn gam Fe chức năng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử độc nhất NO. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sống đktc là :

Cho lếu hợp bao gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 sệt nóng, dư chiếm được V lít khí NO2 (đktc). Cực hiếm của V là

kết hợp hết 30 gam hóa học rắn có Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy tất cả 2,15 mol HNO3 phản bội ứng. Sau bội nghịch ứng thu được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 gồm tỉ khối so với H2 là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Cực hiếm m là

các thành phần hỗn hợp X có a mol p. Và b mol S. Hoà tan hoàn toàn X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng đem dư 20% đối với lượng đề xuất phản ứng thu được dung dịch Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bằng NaOH thì nên bao nhiêu mol?
Xem thêm: Các Tình Huống Pháp Luật Và Cách Giải Quyết, Tình Huống 2

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.