Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

     

Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X cùng 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


+) Tính số mol N2O và N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → bao gồm muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → gồm muối amoni NH4NO3

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 42 gam al bằng dung dịch hno3 loãng dư

Nhận xét nào dưới đây về phản nghịch ứng trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo đồ vật tự tăng nhiều tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Thực hiện các phân tích sau:

(a) mang lại sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) đến đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) mang đến thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, đa số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết thứ tự vào dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim loại đều chức năng được với dung dịch HCl tuy vậy không chức năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X gồm hai muối và chất rắn Y tất cả hai kim loại. Nhị muối vào X và hai sắt kẽm kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu hợp tất cả Fe cùng Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là


Kim loại M phản bội ứng được với: dung dịch HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M bội phản ứng với Cl2, thu được muối bột X. Mang lại M tác dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối bột Y. Mang đến Cl2 công dụng với hỗn hợp muối Y thu được muối hạt X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí co (dư) bước vào ống sứ nung rét đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Mang lại Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần không tan Z. Mang sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm các kim nhiều loại được pha trộn trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp hóa học nóng rã của chúng là:


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ thiết bị trên, từng mũi tên là 1 trong những phản ứng, những chất X, Y lần lượt là phần nhiều chất làm sao sau đây?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhị không đổi trong phù hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau làm phản ứng nhận được 23,0 gam chất rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 cùng O2 làm phản ứng toàn diện với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y gồm Mg và Al, nhận được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al trong Y là


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bội bạc vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng trả toàn, nhận được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bội bạc trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu với Ag phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử nhất của N+5 ) với dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam chất rắn Y. Cực hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X có FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn khối lượng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 13,6 gam muối bột khan. Tổng khối lượng các muối hạt trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý hiếm của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) có CO và H2 phản nghịch ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn tất cả CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hòa hợp rắn giảm 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước trải qua than nóng đỏ, nhận được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 với H2. Cho cục bộ X công dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan cục bộ Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo lần lượt vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau làm phản ứng là


Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại là sự hủy hoại kim nhiều loại hoặc hợp kim do công dụng của những chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quá trình điện hóa trong các số đó kim các loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Top 16 Bài Văn Tả Cảnh Biển Lúc Bình Minh Lớp 6 Hay Nhất, Bài Văn Tả Cảnh Biển Lúc Bình Minh Lớp 6 Hay Nhất

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là bào mòn hóa học tập và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong các số đó các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực kế tiếp các chất trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim loại bị bào mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và tạo cho dòng electron chuyển dời từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo công việc sau:

bước 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc thông liền với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hòa hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không gian ẩm.

Xem thêm: Tên Các Món Ăn Hàn Quốc Bằng Tiếng Hàn, 40 Món Ăn Đặc Sản Ở Hàn Quốc


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.