Hòa Tan Hoàn Toàn 1 28 Gam Cu

     

Hòa tan trọn vẹn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO3 60% thu được hỗn hợp X. Mang đến X tác dụng hoàn toàn với 105ml dung dịch KOH 1M, tiếp đến lọc bỏ kết tủa thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ xác suất của Cu(NO3)2 trong X là:


*

∑nKOH = a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn = 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) với (2) => a = ? ; b =?

Bảo toàn electron => kết luận được N+5 bị khử thành NO và NO2 => tìm kiếm số mol mỗi khí

=> mdd X = mCu + mdd HNO3 – m khí

=> C% Cu(NO3)2 = ?


*

∑nKOH = a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn = 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,1 (mol) ; b = 0,005 (mol)

nKNO3 tạo ra trường đoản cú Cu(NO3)2 = 0,04 (mol)

=> nKNO3 tạo ra trường đoản cú HNO3 dư = 0,1 – 0,04 = 0,06 (mo)

=> nHNO3 dư = 0,12- 0,06 = 0,06 (mol)

=> nHNO3 bị khử = 0,06 – 0,02.2 = 0,02 (mol)

Với ne( Cu nhường) = 2.nCu = 0,04 (mol) => Trung bình mỗi N+5 nhận 0,04/0,02 = 2e

=> tạo thành NO2 (1e) với NO ( 3e)

=> nNO = nNO2 = 0,02/ 2= 0,01(mol)

Vậy mdd X = mCu + mdd HNO3 – m khí = 1,28 + 12,6 – 0,01.30 – 0,01.46 = 13,12 (g)

=> C% Cu(NO3)2 = <( 0,02.188) : 13,12>.100% = 28,66%


Đáp án cần chọn là: a


...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 1 28 gam cu


Bài tập có liên quan


Tổng hợp bài tập nitơ - photpho xuất xắc và khó khăn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan trọn vẹn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ bao gồm một hóa trị duy nhất) vào hỗn hợp axit HNO3dư, thu được dung dịch A. Phân tách A thành 2 phần bởi nhau.

- Phần 1: cho công dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không thay đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn sinh hoạt điều kiện tương thích thu được 25,6 gam một muối X duy nhất. Muối X bao gồm công thức phân tử là


Nung hỗn hợp rắn A bao gồm a mol Mg cùng 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời hạn thu được hóa học rắn B với 10,08 lít khí tất cả hổn hợp D gồm NO2và O2. Hài hòa hoàn tòa B vào dung dịch đựng 1,3 mol HCl (vừa đủ), thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam các thành phần hỗn hợp muối clorua với 1,12 lít hỗn hợp khí Y tất cả N2và H2có tỉ khối so với hidro là 11,4. Biết các thể tích phần lớn ở đktc. Quý hiếm của m gần nhất với :


Lấy 240 ml dung dịch bao gồm NaOH 1,6M với KOH 1M tác dụng hết với hỗn hợp H3PO4thu được dung dich X. Phân chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn thu được 20,544 gam hỗn hợp muối khan.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2(dư) chiếm được m gam kết tủa.

Xem thêm: Cau Vong Don Sac Tap 5 Phan 1 Vietsub, Con Duong Tam Linh

Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn 3,6 gam Mg vào 500 ml hỗn hợp HNO30,8M, bội phản ứng xong xuôi thu được 448 ml một khí X (ở dktc) cùng dung dịch Y có trọng lượng lớn hơn trọng lượng dung dịch HNO3ban đầu là 3,04 gam. Để phản bội ứng hết với những chất vào Y phải vừa đầy đủ V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là


Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch tất cả hổn hợp NaNO3và H2SO4, đun nhẹ tất cả hổn hợp phản ứng, ban đầu tạo ra thành phầm khử là khí NO, sau đó thấy thoát ra khí ko màu X. Sau thời điểm các phản ứng dứt thấy còn lại 4,08 gam hóa học rắn không tan. Biết rằng toàn diện tích của hai khí NO với X là 1,792 lít (đktc) cùng tổng trọng lượng là 1,84 gam. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất muối khan. Cực hiếm nào dưới đây gần cùng với m nhất?


Hòa tan trọn vẹn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% thu được hỗn hợp X. Mang đến X công dụng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, sau đó lọc vứt kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, nhận được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ tỷ lệ của Cu(NO3)2trong X là:


Từ 5,299 kilogam quặng photphorit chứa 78% Ca3(PO4)2còn lại là tạp hóa học trơ bạn ta tiến hành điều chế axit photphoric với hiệu suất cả quy trình là 75%. Mang 0,5% axit thu được phối hợp vào nước rồi trộn cùng với 100 ml dung dịch NaOH xM thu được hỗn hợp X. Cô cạn cảnh giác dung dịch X nhận được 17,2 gam hóa học rắn. Giá trị gần đúng của x là


Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam láo hợp có Cu(NO3)2và Fe(NO3)2thu được tất cả hổn hợp khí X. Dẫn từ từ tất cả hổn hợp khí X vào nước (không bao gồm không khí), sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2 lít hỗn hợp Y cùng còn 0,448 lít khí (đktc) bay ra. PH của hỗn hợp Y là


Cho m gam P2O5vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, thu được 13,9 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho x mol N2và 12 mol H2vào bình kín. Trên thời điểm cân bằng thấy bao gồm 6 mol NH3tạo thành.Tính công suất của bội phản ứng tổng phù hợp NH3trên.Biết công suất chung của bội nghịch ứng là 75%. Search x?


Hòa rã hết hỗn hợp X bao gồm Al, Mg và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 với 0,06 mol NaNO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ cất 115,28 gam các muối trung hòa và V lít (đktc) hỗn hợp khí T tất cả H2 cùng N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y chức năng tối đa với 36,8 gam NaOH trong dung dịch với thu được 13,92 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Đun lạnh m gam hỗn hợp Cu cùng Fe cùng với tỉ lệ cân nặng tương ứng là 7 : 3 với cùng một lượng hỗn hợp HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng chiếm được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp thành phầm khử gồm NO với NO2. Biết lưọng HNO3 vẫn phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Lấy m gam các thành phần hỗn hợp rắn có Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong đó nguyên tố oxi chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung trong bình đựng 0,16 mol O2, sau bội phản ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn X không cất nguyên tố sulfur và hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2là 27). đến X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl cùng 0,03 mol NaNO3, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thấy hỗn hợp thu được chỉ đựng muối clorua với 1,12 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp hai khí thoát ra có trọng lượng là 0,66 gam (trong đó bao gồm một khí hóa nâu ko kể không khí). Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị nào dưới đây?


Hòa tan hoàn toàn 16,4g hỗn hợp X có FeO, Fe3O4 , Cu (trong kia FeO chiếm phần 1/3 tổng thể mol tất cả hổn hợp X) trong hỗn hợp NaNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,896 lit NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, dktc). Ngoài ra hòa tan hoàn toàn 16,4g tất cả hổn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ cất 3 muối có tổng cân nặng là 29,6g. Trộn hỗn hợp Y với hỗn hợp Z thì thu được dung dịch T. Mang lại dung dịch AgNO3 cho tới dư vào hỗn hợp T thu được m gam kết tủa . Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m gần nhất với :


Cho m1 gam hỗn hợp X đựng Al, Fe(NO3)2 và 0,1 mol Fe3O4 tan không còn trong dung dịch chứa 1,025 mol H2SO4. Sau phản nghịch ứng nhận được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Y tất cả hai khí trong số ấy có một khí hóa nâu kế bên không khí với dung dịch Z chỉ chứa những muối th-nc có cân nặng là 132,5 gam. Biết tỉ khối của Y so với H2 là 31/3. đến một số lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra xong xuôi cho tiếp AgNO3 dư vào thì nhận được m2 gam kết tủa. Biết những phản ứng hoàn toàn. Quý hiếm của tổng m1 + m2 là


Hòa tan trọn vẹn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Mang đến m gam tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg, Al, MgO với Al2O3( trong những số đó oxi chỉ chiếm 30% về khối lượng) tan không còn vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chỉ đựng muối trung hòa - nhân chính và 2,016 lít hỗn hợp khí T tất cả tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí đktc, trong các số đó H2,N2O, NO2 lần lượt bao gồm số mol là 0,04; 0,01; 0,01. đến BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Cực hiếm của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan hết một các thành phần hỗn hợp Q chứa 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào trong 1 dung dịch láo hợp bao gồm HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y trong các số đó chỉ chứa muối Fe3+ và muối Cu2+và khí NO (là thành phầm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là


Hòa rã 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A có Fe và Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X cùng V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí gồm tỉ lệ số mol 3:2). Mang đến 500 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong bầu không khí đến cân nặng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được hóa học rắn T. Nung T đến cân nặng không đổi thu được 41,05 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)2 trong X là


Hỗn phù hợp X bao gồm Mg, Al, MgO, Al2O3. Kết hợp m gam hỗn hợp X bởi dung dịch HCl toàn diện thì chiếm được dung dịch đựng m + 70,295 gam muối. Mang lại 2m gam X chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu mang đến 3m gam X tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư chiếm được 11,424 lít tất cả hổn hợp khí NO với N2O (đktc) có tỉ khối so với H2 là 318/17 với dung dịch Y đựng 486,45 gam muối. Quý giá m gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch cất NaNO3 (0,045 mol) với dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam muối trung hòa (không bao gồm ion Fe3+) với 3,808 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (trong đó tất cả 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z đối với O2 là 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y cho đến khi thu được kết tủa lớn số 1 là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch BaCl2 được dung dịch T. Mang lại lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào T nhận được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Mg trong X là


Hòa tan không còn 7,44 gam láo lếu hợp tất cả Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm NO, N2 có tỉ khối so với H2 bởi 14,5. Mang đến dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, đem Y nung trong không khí đến trọng lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặt khác, nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết hóa học tan vào X chỉ chứa hỗn hợp những muối. Quý hiếm của m là


Cho các thành phần hỗn hợp A gồm Fe cùng Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp X bao gồm H2SO4 với NaNO3, sau phản bội ứng chiếm được 0,896 lít khí NO (đktc) với dung dịch Y chỉ chứa những muối. đến dung dịch Y tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 69,13 gam kết tủa. Mang lại dung dịch Y chức năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 0,224 lít khí NO với dung dịch Z. Biết hỗn hợp Z không có tác dụng phản ứng với hỗn hợp X, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Phần trăm trọng lượng của fe trong láo lếu hợp lúc đầu gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan không còn 16,58 gam hỗn hợp X tất cả Al, Mg, Fe, FeCO3 trong dung dịch đựng 1,16 mol NaHSO4 và 0,24 mol HNO3, thu được dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) với 6,89 gam các thành phần hỗn hợp khí Y có CO2, N2, NO, H2 (trong Y bao gồm 0,035 mol H2 và tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Hỗn hợp Z phản bội ứng về tối đa cùng với 1,46 mol NaOH, lọc rước kết tủa đem nung trong không gian tới trọng lượng không đổi thu được 8,8 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe đối kháng chất vào X là:


Cho 3,5a gam các thành phần hỗn hợp X có C cùng S tính năng với lượng dư hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, thu được hỗn hợp khí Y gồm NO2 với CO2 có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư nhận được 12,5a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a là:


Hòa tan hết 2,72 gam hỗn hợp X gồm: FeS2, FeS, Fe, CuS cùng Cu vào 500 ml hỗn hợp HNO3 1M, sau khi xong xuôi các bội phản ứng thu được dung dịch Y với 0,07 mol một chất khí. Mang đến Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 4,66 gam kết tủa. Phương diện khác, hỗn hợp Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử độc nhất của N+5 là NO. Quý hiếm của m là


Hòa tan hết 11,02 gam hỗn hợp X tất cả FeCO3, Fe(NO3)2 cùng Al vào hỗn hợp Y đựng KNO3 với 0,4 mol HCl, thu được dung dịch Z và 2,688 lít (đktc) khí T gồm CO2, H2 và NO (có phần trăm mol tương xứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z phản nghịch ứng được tối đa cùng với 0,45 mol NaOH. Nếu đến Z tính năng với dung dịch AgNO3 dư thì chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 trong số phản ứng trên. đến các kết luận liên quan tiền đến câu hỏi gồm:

(a) khi Z chức năng với dung dịch KOH thì gồm khí thoát ra.

(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.

(c) khối lượng Al trong X là 1,62 gam.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 4, Tập Làm Văn Tả, Kể Chuyện Lớp 4, Tập Làm Văn Lớp 4

(d) Thành phần xác suất về khối lượng của AgCl vào m gam kết tủa là 92,75%. 

Số tóm lại đúng


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.