HÒA TAN 1.12 GAM FE BẰNG 300ML DUNG DỊCH HCL 0 2M

     

Hòa rã 1,12 gam Fe bằng 300ml hỗn hợp HCl 0,2M, thu được hỗn hợp X với khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO ( thành phầm khử nhất của N+5) với m gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Hòa tan 1.12 gam fe bằng 300ml dung dịch hcl 0 2m

Viết những phương trình ion rút gọn xảy ra, giám sát và đo lường lần lượt theo phương trình:

Ag+ + Cl - → AgCl↓

3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O

Fe2+  + Ag+ → Ag + Fe3+

=> m↓ = mAgCl  + mAg =?


nFe = 1,12: 56 = 0,02 (mol); nHCl = 0,06 (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

0,02 → 0,04 → 0,02

Vậy dd X bao gồm FeCl2: 0,02 mol và HCl dư : 0,02 mol

Khi mang đến dd X + AgNO3 dư bao gồm phản ứng xảy ra:

Ag+ + Cl- → AgCl↓

0,06← 0,06 → 0,06 (mol)

3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O

0,015 ← 0,02

Fe2+  + Ag+ → Ag + Fe3+

(0,02-0,015) → 0,005 (mol)

=> m↓ = mAgCl + mAg = 0,06.143,5 + 0,005.108 = 9,15 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa tan trọn vẹn 17,04 gam láo lếu hợp tất cả Fe, FeO, Fe3O4và Fe2O3trong 660 mol dd HCl 1M dư chiếm được dd A cùng 1,68 lít H2đktc. Cho AgNO3dư vào A thấy bay ra 0,336 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và chế tạo thành m gam kết tủa. Giá chỉ tri của m là


Hỗn hòa hợp X tất cả Fe2O3, FeO với Cu (trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 16% theo khối lượng). đến m gam X chức năng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam chất rắn không tan. Mang lại dung dịch AgNO3dư vào Y, nhận được khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5) và 165,1 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Nung m gam hỗn hợp X tất cả Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3trong bình kín đáo (không tất cả không khí). Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và khí Z bao gồm tỉ khối so với H2là 22,5 (giả sử khí NO2sinh ra không thâm nhập vào bội phản ứng nào khác). Cho Y tan trọn vẹn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3và 0,15 mol H2SO4loãng thu được hỗn hợp chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của sắt kẽm kim loại và hỗn hợp hai khí tất cả tỉ khối so với H2là 8 (trong đó có 1 khí hóa nâu quanh đó không khí). Cực hiếm m là


Cho m gam hỗn hợp X có Fe, Fe3O4và Fe(NO3)2tan không còn trong 320 ml hỗn hợp KHSO41M. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp Y chứa 59,04g muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử nhất của N+5, sống dktc). Y bội nghịch ứng toàn diện với 0,44 mol NaOH. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phầm trăm trọng lượng của Fe(NO3)2trong X có giá trị ngay gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?
Xem thêm: Lý Tưởng Là Ngọn Đèn Chỉ Đường (7 Mẫu), Dàn Ý Lí Tưởng Là Ngọn Đèn Chỉ Đường (6 Mẫu)

Hỗn hợp X1gồm Fe, FeCO3và kim loại M (có hóa trị ko đổi). Cho 14,1 gam X1tác dụng cùng với 500 ml dung dịch HNO3xM, thu được hỗn hợp X2và 4,48 lít tất cả hổn hợp Y1(có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí ko màu trong đó có một khí hóa nâu kế bên không khí. Để trung hòa - nhân chính HNO3dư có trong hỗn hợp X2cần đầy đủ 200 ml hỗn hợp NaOH 1M cùng thu được hỗn hợp X3. Chia X3làm hai phần bằng nhau:

-Phần 1: mang cô cạn thì nhận được 38,3 gam các thành phần hỗn hợp muối khan.

- Phần 2: Cho chức năng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa của 1 chất.

Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, những chất khí các đo làm việc đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Quý hiếm của x gần với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho 23 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu, Fe, Cu2S, CuS, FeS2và FeS công dụng hết với dung dịch HNO3(đặc nóng, dư) chiếm được V lít (ở đktc) khí NO2duy nhất cùng dung dịch Y. Nếu cho toàn bộ Y vào một trong những lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 58,25 gam kết tủa. Mặt khác, lúc cho toàn cục Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 25,625 gam chất kết tủa. Giá trị của V là


Cho 7,488 gam hỗn hợp rắn X bao gồm Fe, Fe3O4và Fe(NO3)2vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl và 0,024 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y (không đựng NH4+) và 0,032 mol hỗn hợp khí Z có NO với N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp Y, sau phản ứng thấy bay ra 0,009 mol NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5), đôi khi thu được 44,022 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trịgần nhấtvới giá trị nào sau đây?


Cho 46,8 gam các thành phần hỗn hợp CuO cùng Fe3O4(tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch H2SO4(loãng, vừa đủ) thu được hỗn hợp (A).Cho m gam Mg vào hỗn hợp (A), sau khoản thời gian phản ứng ngừng thu được dung dịch B. Thêm hỗn hợp KOH dư vào (B) được kết tủa (D). Nung (D) trong không khí đến khối lượng không đổi được 45,0 gam chất rắn (E). Giá bán trị gần nhất của m là


Hòa rã 1,12 gam Fe bằng 300ml hỗn hợp HCl 0,2M, thu được hỗn hợp X với khí H2. Cho dung dịch AgNO3dư vào dung dịch X, chiếm được khí NO ( thành phầm khử tuyệt nhất của N+5) với m gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp X tất cả FeO, Fe3O4và Cu (trong đó số mol FeO bởi 1/4 số mol các thành phần hỗn hợp X). Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X vào dung dịch chứa NaNO3và HCl, chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của NO3-, sinh sống đktc) với dung dịch Y chỉ đựng muối clorua có cân nặng 58,16 gam. Mang đến Y chức năng với AgNO3dư chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là :
Xem thêm: Phim Thế Giới Của Hoa Gia Tỷ, Thế Giới Của Hoa Gia Tỉ (2011)

Hòa tan hoàn toàn 3,92 gam bột fe vào 44,1 gam dung dịch HNO3 một nửa thu được dung dịch X(không tất cả ion NH4+, bỏ lỡ sự hòa tan của những khí vào nước cùng sự bay hơi của nước). Cho X phản bội ứng với 200ml dung dịch đựng đồng thời KOH 0,5M cùng NaOH 1M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc vứt kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được hóa học rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, thu được 20,56 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)2 trong dung dịch X là


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 cùng FeCO3 vào bình chân không, thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22,8 (giả sử khí NO2 ra đời không thâm nhập phản ứng làm sao khác). Mang đến Y tan hoàn toàn trong dung dịch cất đồng thời 0,08 mol KNO3 với 0,68 mol (H_2SO_4) (loãng), thu được hỗn hợp chỉ chứa 98,36 gam muối trung hòa của các kim các loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2. Tỉ khối của T đối với H2 là 12,2. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?