Hex

     
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

98%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation
Bạn đang xem: Hex

*
check Encyclopedia
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

99%

14Day (s)

500g

Request For Qutation


*
check Encyclopedia
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

98%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation


*
kiểm tra Encyclopedia
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd

99%

-

25kg

Request For Qutation


*
kiểm tra Encyclopedia
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

≥97%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation


*
check Encyclopedia
Synonyms : (C2H5)2C=CHC.equiv.CH; 3-Hexen-1-yne,4-ethyl; 4-Ethyl-3-hexen-1-in; Hex-1-yne-3-ene,3-ethyl; 4-ethyl-hex-3-en-1-yne; 3-Ethyl-hexen-(3)-in-(5);
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

98%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation


Synonyms : dimethyl (E)-hex-2-en-4-yne dioate; dimethyl trans-but-1-en-3-yne-1,4-dicarboxylate; dimethyl (E)-hex-2-en-4-yne-1,6-dioate; 2-hexen-4-ynedioic acid dimethyl ester; dimethyl but-1-en-3-yne-1,4-dicarboxylate; Dimethyl (E)-1-buten-3-yne-1,4-dicarboxylate; 2-Hexen-4-ynedioic acid,dimethyl ester,(2E); (E)-MeO2CCHCHCCCO2Me;


Xem thêm: Các Cách Lựa Chọn Thực Phẩm An Toàn Để Phòng Ngộ Độc Thực Phẩm

Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

≥97%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation


Synonyms : 5-methoxymethoxy-5-methyl-hex-1-en-3-yne; 1-Hexen-3-yne,5-(methoxymethoxy)-5-methyl; (1,1-Dimethyl-pent-4-en-2-inyloxy)-methoxy-methan; 5-Methoxymethoxy-5-methyl-hex-1-en-3-in;
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

99%

14Day (s)

500g

Request For Qutation


Synonyms : 2-Methyl-hex-3t-en-5-in-2-ol; 2-methyl-hex-3t-en-5-yn-2-ol; E-5-hydroxy-5-methyl-3-hexen-1-yne; 2-methyl-4-hydroxy-3E-hexen-5-yne;
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

98%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation


Synonyms : 1-phenyl-E-4-hexen-1-yn-3-one; 4-Hexen-1-yn-3-one,1-phenyl-,(E); 6-phenyl-2-hexen-5-yne-4-one; 4-Hexen-1-yn-3-one,1-phenyl; 1-phenyl-hex-4t-en-1-yn-3-one; 1-Phenyl-hex-4t-en-1-in-3-on;
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

≥97%

14Day (s)

1kg

Request For Qutation


Synonyms : 1-Hexen-3-yne,5-methoxy-5-methyl; 2-Methyl-hexen-(5)-in-(3)-ol-(2)-methylaether; 5-methoxy-5-methyl-hex-1-en-3-yne; (1,1-Dimethyl-pent-4-en-2-inyl)-methyl-aether; 2-Methoxy-2-methyl-hexen-(5)-in-(3); (1,1-dimethyl-pent-4-en-2-ynyl)-methyl ether;
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

98%

7Day (s)

1kg

Request For Qutation


Synonyms : Essigsaeure-(1-aethinyl-but-2-enylester); acetic acid-(1-ethynyl-but-2-enyl ester); 3-acetoxy-hex-4-en-1-yne; 3-Acetoxy-hexen-(4)-in-(1); 4-Hexen-1-yn-3-ol,acetate;
Recommended Supplier Purity Lead Time Packing Price View

Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd.

99%

14Day (s)

500g

Request For Qutation
Xem thêm: Nêu Những Hiểu Biết Của Em Về Sự Kiện Cách Mạng Tháng 8, Cách Mạng Tháng Tám

Chemical Product Chemical Encyclopedia Structure CAS Number search

Compound Synonyms: A B C D E F G H I J K L M N O p. Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Home Partners Business Cooperation Suppliers About Us tương tác Us Privacy Policy Terms và Conditions Disclaimer Investor Relations

kimsa88
cf68