Hcho + Agno3 + Nh3 + H2O

     

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 là phản bội ứng thoái hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3

1. Phương trình phản nghịch ứng tráng gương của Anđehit Fomic

HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O → 4Ag + 4NH4NO3+ (NH4)2CO3

2. Điều kiện phản ứng HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Điều kiện: ko có

3. Cách tiến hành phản ứng đến dung dịch HCHO chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho HCHO công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Hcho + agno3 + nh3 + h2o

4. Hiện nay tượng nhận thấy HCHO chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Có kết tủa white Ag, bao gồm khí thoát ra chính là NH4NO3

5. Các chất tham gia phản ứng tráng gương

5.1. Hóa học tham gia phản ứng tráng gương Ank-1-in

(ankin có links ba ở đầu mạch)

Đây là làm phản ứng cố gắng H bởi ion sắt kẽm kim loại Ag+ và sẽ sở hữu các phương trình phản nghịch ứng như sau:

R-C≡CH + AgNO3+ NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt đề xuất nhớ:

CH≡CH + 2AgNO3+ 2NH3→ AgC≡CAg + 2NH4NO3

5.2. Chất tham gia làm phản ứng tráng gương Andehit

Trong phản bội ứng tráng gương này chất tham gia làm phản ứng tráng gương andehit đang đóng phương châm là chất khử.

Phương trình như sau:

R-(CHO)x + 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3

Andehit solo chức (x=1)

R-CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → R-COONH4+ 2Ag + 2NH4NO3

Tỉ lệ mol của (nRCHO: nAg) = (1:2)

Riêng cùng với andehit fomic HCHO tỉ trọng mol (nHCHO: nAg) = 1:4

Phương trình: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O → (NH4)2CO3+ 4Ag + 4NH4NO3

Chất tham gia phản ứng tráng gương: phần lớn chất tất cả nhóm -CHO:

chất bao gồm nhóm -CHO đang tham gia làm phản ứng tráng gương với tỉ lệ mol: nAg= 1:2

+ axit fomic: HCOOH

+ Este,muối của axit fomic: HCOOR

+ Glucozo, fructozo: C6H12O6

+ Mantozo: C12H22O11

5.3. Một số trong những hợp chất hữu cơ gồm phản ứng tráng gương

Andehyt

Acid Formic (HCOOH)

Este hoặc muối của Acid Formic

1 vài Glucid như Glucose, Fructose (trong kiềm gửi thành Glucose), Mantose– Phương trình tổng quát:

R- (CHO)n + 2n AgNO3+ 2n NH3+ n H2O → R – (COOH)n + 2n Ag + 2n NH4NO3

6. Bài bác tập vận dụng

Câu 1:Chia a gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: trung hòa vừa đủ vì 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,4 M

Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa cùng với ancol etylic nhận được m gam este ( đưa sử năng suất phản ứng là 100%)

Vậy m có giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

nNaOH= 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,2

=> mCH3COOH = 0,2.60 = 12 g

=> nCH3COOH = 0,2 (2 phần bởi nhau)

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5+ H2O

0,2 -----------→ 0,2

=> m = 0,2.88 = 17,6 g

Câu 2.Để bóc các chất thoát khỏi nhau từ láo dung dịch cất axit axetic cùng ancol etylic, có thể tiến hành theo trình tự như thế nào sau đây?

A. Dùng CaCO3, chưng cất, sau đó chức năng với H2SO4

B. Cần sử dụng CaCCl2, bác bỏ cất, sau đó công dụng với H2SO4

C. Sử dụng Na2O, kế tiếp cho tính năng với H2SO4

D. Cần sử dụng NaOH, kế tiếp cho công dụng với H2SO4

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Cho hỗn hợp chức năng với CaCO3, sau đó chưng cất được etyl axetat.

2CH3COOH + CaCO3→ (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Chất rắn không phai hơi cho tính năng với H2SO4, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.

(CH3COO)2Ca + H2SO4→ 2CH3COOH + CaSO4

Câu 3.Ứng dụng nào dưới đây không buộc phải của HCHO.

A. Dùng để làm sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để làm sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để làm tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4.Cho 5,8 gam anđehit đối chọi chức X bội phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3đun nóng, nhận được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bởi dung dịch HNO3đặc, xuất hiện 4,48 lít NO2(sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO.

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Ag + 2HNO3→ AgNO3+ NO2+ H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

MRCHO= 5,8/0,1 = 58

R+ 29 = 58 → R= 29 (C2H5)

Câu 5. Cho những nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ bao gồm tính khử.

(b) Anđehit cùng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, 1-1 chức, mạch hở bao gồm công thức tổng thể CnH2nO.

Số đánh giá đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

(a) Sai vì chưng anđehit là hợp hóa học vừa tất cả tính oxi hóa với tính khử.

Thí dụ:

Tính khử của andehit

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

Tính oxi hóa

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

(b) Đúng

(c) Đúng

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

(d) Đúng

Câu 6.Cho hóa học anđehit fomic (HCHO) cùng axit axetic (CH3COOH), nên chọn lựa nhận xét đúng trong những nhận xét sau:

A. Hai hóa học đó tương đương nhau về cách làm phân tử và khác biệt về công thức dễ dàng nhất.

B. Hai chất đó khác nhau về cách làm phân tử với giống nhau về công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

C. Hai chất đó không giống nhau về cách làm phân tử và không giống nhau về công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

Xem thêm: 9 Loại Thuốc Trị Viêm Xoang Dứt Điểm Viêm Xoang? Thuốc Nào Chữa Dứt Điểm Viêm Xoang

D. Hai hóa học đó tất cả cùng cách làm phân tử và thuộc công thức dễ dàng nhất.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Công thức dễ dàng nhất của anđehit fomic: CH2O

Công thức dễ dàng nhất của axit axetic: CH2O

=> 2 chất khác biệt về cách làm phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất

Câu 7. Dãy gồm các chất phần lớn phản ứng với phenol là:

A. Nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

B. Nước brom, axit axetic, hỗn hợp NaOH.

C. Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

D. Nước brôm, anhidrit axetic, hỗn hợp NaOH.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Dãy gồm những chất phần đa phản ứng với phenol là:nước brôm, anhidrit axetic, hỗn hợp NaOH.

C6H5OH + 3Br2→ C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + (CH3CO)2O ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 8.Có bao nhiêu anđehit 2 chức bao gồm công thức đơn giản và dễ dàng là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Hướng dẫn Anđehit 2 chức có 2 đội –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức thỏa mãn nhu cầu là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2

Câu 9.Nguồn nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. Etanol.

B. Etan.

C. Axetilen.

D. Etilen.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Nguồn nguyên liệu chính để chế tạo anđehit axetic trong công nghiệp là etilen

2CH2=CH2+ O2

*
2CH3CHO

Câu 10:Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đối kháng chức), phải dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Cách làm của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Hướng dẫn nNaOH= 0,112 mol

Y là axit no, mạch hở => nRCOOH= nNaOH= 0,112 mol

=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH

Câu 11.Chất nào chẳng thể điều chế thẳng từ CH3CHO:

A. C2H2.

B. CH3COOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOC2H3.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

CH3COOH + H2→ CH3CHO + H2O

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3COOC2H3+ NaOH → CH3COONa + CH3CHO + H2O

Câu 12.Hai chất X cùng Y gồm cùng cách làm phân tử C3H4O2. X công dụng với CaCO3tao ra CO2. Y tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn cân xứng của X, Y thứu tự là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.

Xem thêm: Trò Chơi May Đồ Cho Búp Bê Thay Đồ Miễn Phí, Trò Chơi Búp Bê Thay Đồ Miễn Phí

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

2CH2=CHCOOH + CaCO3→(CH2=CHCOO)2Ca + CO2+ H2O

OHC-CH2-CHO + 2Ag2O → HOOCCH2COOH + 4Ag

Câu 13:Yếu tố làm sao không làm tăng công suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4đặc có tác dụng xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra

C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol

D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7:Vì sao ánh sáng sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vị ancol không có liên kết hidro, axit có link hidro

B. Vì link hidro của axit bền hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit to hơn

D. Vị axit bao gồm 2 nguyên tử oxi

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 14:Trong những chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, metyl fomat. Số hóa học tham gia làm phản ứng tráng gương là: