Hấp thụ hoàn toàn v lít co2 vào 400ml

     

kết tủa tiếp thì nghiểm nhiên trong hỗn hợp X sẽ chứa na+=0,2 mol và ba2+ với hco3-

Gọi số mol kết tủa là y thì ta gồm na+=0,2

ba2+-------->(btnt ba) 0,4x-y

hco3---------->(ntnt c)=a-y

btdt :0,2+2(0,4-y)=a-y

m chất tan=23.0,2+137(0,4x-y)+61(a-y)=27,16

n kết tủa sau=1/2 n kết tủa trước=> 0,4x-y=1./2 y

=> a=0,36=>V= 8,064

x=0,3 và y=0,08


A 4,48 lít hoặc 8,96 lít

B 3,36 lít hoặc 14,56 lít.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn v lít co2 vào 400ml

C 3,36 lít hoặc 10,08 lít.

D 3,36 lít hoặc 13,44 lít.


*

*

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH aM thì thu được hỗn hợp X. Mang lại từ từ cùng khuấy gần như 150ml hỗn hợp HCl 1M vào X thu được hỗn hợp Y và 2,24 lít khí điều kiện tiêu chuẩn. Mang lại Y công dụng với Ca(OH)2 dư lộ diện 15 gam kết tủa. Xác minh giá trị của a

A.

Bạn đang xem: Hấp thụ trọn vẹn v lít co2 vào 400ml

l

B.1,5

C.0,75


*

Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố mang lại cacbon ta có

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH aM thì thu được hỗn hợp X. Mang lại từ từ cùng khuấy mọi 150ml dung dịch HCl 1M vào X thu được hỗn hợp Y cùng 2,24 lít khí điều kiện tiêu chuẩn. Cho Y tính năng với Ca(OH)2 dư xuất hiện thêm 15 gam kết tủa. Xác định giá trị của a

A. 1

B.1,5

C.0,75

D. Đ/a khác

Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch KOH x mol, thu được hỗn hợp X. Nhỏ dại từ từ đến khi kết thúc 500 ml dung dịch HCl 1M vào hỗn hợp X, thu được dung dịch Y và thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch Y tính năng với Ba(OH)2 dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Quý giá của x là:

A. 1,85

B. 1,25

C. 2,25

D. 1,75

Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2(đktc) vào 400 ml dung dịch KOH x M, thu được hỗn hợp X. Nhỏ tuổi từ từ đến hết 500 ml hỗn hợp HCl 1M vào dung dịch X, thu được hỗn hợp Y và thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch Y công dụng với dung dịch Ba(OH)2dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,85

B. 1,25

C. 2,25

D. 1,75.

Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2(đktc) vào 400 ml hỗn hợp KOH x M, thu được hỗn hợp X. Bé dại từ từ đến khi hết 500 ml hỗn hợp HCl 1M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch Y tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2dư thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,85

B. 1,25

C. 2,25

D. 1,75.

Hấp thụ không còn 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch cất x mol NaOH với y mol Na2CO3 chiếm được 100 ml hỗn hợp X. Lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được đôi mươi gam kết tủa. Khía cạnh khác, khi mang 50 ml hỗn hợp X cho từ từ vào 150 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được 0,12 mol khí CO2. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y theo thứ tự là

A. 0,1 với 0,45

B. 0,14 và 0,2

C. 0,12 cùng 0,3

D. 0,1 cùng 0,2

Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng X mol KOH cùng y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. đến từ từ đến khi xong 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, nhận được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, mang đến 100 ml hỗn hợp X chức năng với dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của X là

A.

Xem thêm: Kết Cục Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai 1939, Access Denied

0,10.

B. 0,20.

C. 0,05.

D. 0,30.


Hấp thụ không còn 5,6 lít khí CO2(đktc) vào hỗn hợp chứaxmol KOH vàymol K2CO3, nhận được 250 ml hỗn hợp X. đến từ từ cho đến khi xong 125 ml dung dịch X vào 375 ml hỗn hợp HCl 0,5M, chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, mang lại 125 ml dung dịch X tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2dư, nhận được 49,25 gam kết tủa. Quý giá củaxlà

A. 0,100.

B. 0,125

C. 0,050.

D. 0,300.

Hấp thụ không còn 4,480 lít CO2(đktc) vào dung dịch đựng x mol KOH và y mol K2CO3 chiếm được 200 ml dung dịch X. Mang đến từ từ 100 ml X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M nhận được 2,688 lít khí (đktc). Phương diện khác, 100 ml X công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Cực hiếm của x là

A. 0,15.

B. 0,06.

C. 0,10.

D. 0,20.

Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng x mol KOH và y mol K2CO3 nhận được 200 ml hỗn hợp X. Mang lại từ từ cho đến khi kết thúc 100 ml hỗn hợp X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Phương diện khác, cho 100 ml hỗn hợp X tính năng với đung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủa. Cực hiếm của x là


Đáp án CBảo toàn nguyên tố cho cacbon ta cóThứ tự các phản ứng xẩy ra khi mang lại từ từ dung dịch H+ vào hỗn hợp X làCác bội nghịch ứng sản xuất thành những chất trong hỗn hợp X

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sục rảnh rỗi 0,06 mol CO2 vào V (lít) dung dịch tất cả chứa Ba(OH)2 0,5M thu được 2b mol kết tủa. Ngoài ra khi sục 0,08 mol CO2 vào V lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,5 M thì chiếm được b mol kết tủa. V rất có thể là:

Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M nhận được 2,5 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200ml hỗn hợp HNO3: 4M thành phầm thu được tất cả dung dịch X cùng 1 chất khí bay ra. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tan về tối đa m gam Cu. Biết trong quá trình trên sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 là NO. Cực hiếm của m là:

cho a mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1 M nhận được m gam kết tủa. Nếu cho a trở nên thiên trong vòng từ 0,18 mang đến 0,25 thì m đạt giá trị nào trong số giá trị sau


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp X gồm chứa x mol Na2CO3 với y mol NaOH chiếm được dung dịch cất 2 muối gồm cùng nồng độ mol. Còn mặt khác rót đàng hoàng dung dịch gồm chứa 0,31 mol HCl vào tất cả hổn hợp dung dịch X cũng nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc).

Xem thêm: 3 Phương Pháp Điều Trị U Nang Buồng Trứng Tiên Tiến Hiện Nay

Đặt a=xy, quý hiếm của a là

mang lại 0,07 mol CO2 vào 250 ml hỗn hợp NaOH 0,32M thu được dung dịch G. Sau làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm 250 ml dung dịch X gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào hỗn hợp G thì nhận được 7,88 gam kết tủa. Tìm quý hiếm của x trên:

mang đến 11,6 gam muối FeCO3 tính năng vừa đủ với dung dịch HNO3, được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X được. Lúc thêm dung dịch HCl dư vào hỗn hợp X được hỗn hợp Y. Cân nặng bột đồng buổi tối đa hoàn toàn có thể hòa rã trong dung dịch Y (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) là

hỗn hợp Y bao gồm Al3+; Fe2+; 0,05 mol Na+; 0,1 mol ; 0,15 mol . Mang đến V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y nhằm thu được kết tủa lớn nhất thì giá trị của V là

cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) kêt nạp hết vào 100ml dung dịch X có chứa NaOH 0,02M, KOH 0,04M, Ba(OH)2 0,12M chiếm được x gam kết tủa cùng dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y tới phản nghịch ứng trọn vẹn thu được y gam kết tủa. Tìm quý giá của y

Một hỗn hợp X gồm 0,1 mol Ca2+; 0,2 mol Na+, x mol cùng 0,2 mol . Cô cạn dung dịch rồi nung tất cả hổn hợp rắn tới trọng lượng không thay đổi ta thu được m gam hóa học rắn. Quý giá của m là

Trong một chiếc cốc tất cả chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ với c mol . Khi thêm V lít dung dịch Ca(OH)2 (nồng độ xM) để giảm độ cứng của nước là nhỏ tuổi nhất. Biểu thức contact giữa V, a, b, x là: (biết bớt độ cứng của nước là làm giảm nồng độ của Ca2+ cùng Mg2+ vào dung dịch)

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 đktc vào 100ml dung dịch có K2CO3 0,2M với KOH xM. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cho toàn thể Y tính năng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư thu được 11,82 gam kết tủa. Tìm quý hiếm của x

hỗn hợp X có chứa 0,07 mol Na+; 0,02 mol cùng x mol OH-. Dung dịch Y bao gồm chứa ; với y mol H+. Tổng thể mol cùng là 0,04 mol. Trộn X cùng với Y chiếm được 100ml hỗn hợp Z. Làm lơ sự điện li của nước, pH của hỗn hợp thu được là:

Dung địch X chứa 0,025 mol ; 0,1 mol Na+; 0,3 mol ; còn sót lại là ion . Cho 270 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X với đun lạnh nhẹ. Hỏi tổng trọng lượng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 giảm từng nào gam? mang sử nước cất cánh hơi không đáng kể.

A gồm: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol cùng a mol ion X. Ion X với a là: