HẤP THỤ HOÀN TOÀN 3.36 LÍT KHÍ CO2 VÀO 125ML

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

*

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (đktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M thì thu đc dd x.Tính nồng độ mol các chất vào dd x


*

nCO2 = (dfrac3,3622,4)= 0,15 mol

nBa(OH)2 = 1.0,125 = 0,125 mol

Xét T = (dfracn_CO2n_Baleft(OH ight)2)= 1,2

Xảy ra pt:

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3(downarrow)+ H2O (1)

..x...........x................x

2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 (2)

..2y..........y.................y

Từ (1) với (2) ta bao gồm hệ: (left{eginmatrixx+2y=0,15\x+y=0,125endmatrix ight.)=>(left{eginmatrixx=0,1\y=0,025endmatrix ight.)

CM BaCO3 = (dfrac0,10,125)= 0,8M

CM Ba(HCO3)2 = (dfrac0,0250,125)= 0,2M


Đúng 0
phản hồi (0)
*

Hấp thụ trọn vẹn 3,36l co2 (dktc) vào 125 ml dd ca(oh)2 1m thu được dd x coi thể tích dd k biến hóa ,nồng độ mol chất tan vào dd x là
Lớp 12 Hóa học bài xích 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc biệt quan trọng c...
2
0
Gửi diệt

nCO2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol) 

nCa(OH)2 = 0.125*1 = 0.125 (mol) 

nCO2 / nCa(OH)2 = 0.15/0.125 = 1.2 

=> tạo ra 2 muối 

Đặt : 

nCaCO3 = x (mol) 

nCa(HCO3)2 = y (mol) 

BT Ca : 

x + y = 0.125 

BT C : 

x + 2y = 0.15 

=> x = 0.1

y = 0.025 

C M Ca(HCO3)2 = 0.025/0.125 = 0.2 (M) 


Đúng 2

bình luận (0)

2=0,15 mol, nBa(OH)1x+y=nBax+2y=nC=0,15

x=0,1; y=0,025/span/pp style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif;"span lang="VI" style="box-sizing:border-box; font-family:times new roman,times; font-size:14pt; line-height:28px"Cspan style="bottom:-0.25em; box-sizing:border-box; font-size:14px; line-height:0; >M Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0
comment (2)

Tính độ đậm đặc mol của những chất tan trong dd thu được sau từng thí nghiệm sau đây. Biết các pư xẩy ra hoàn toàn, V dd đổi khác k đáng kể.

a. Sục 448ml khí CO2 (đktc) vào 400ml dd Ca(OH)2 0,02M

b. Sục 4,032 lít khí SO2 (đktc) vào 200ml dd Ba(OH)2 1M


Lớp 9 hóa học
2
1
Gửi bỏ

a. (n_CO_2=0,02left(mol ight);n_Caleft(OH ight)_2=0,008left(mol ight)Rightarrow n_OH^-=0,016\Tacó:dfracn_OH^-n_CO_2=dfrac0,0160,02=0,8Rightarrow ChỉtạoCaleft(HCO_3 ight)_2,CO_2dư\2CO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Caleft(HCO_3 ight)_2+H_2O\n_Caleft(HCO_3 ight)_2=n_Caleft(OH ight)_2=0,016left(mol ight)\Rightarrow CM_Caleft(HCO_3 ight)_2=dfrac0,0160,4=0,04M)


Đúng 2

bình luận (0)

(b.n_SO_2=0,18left(mol ight);n_Baleft(OH ight)_2=0,2left(mol ight)Rightarrow n_OH^-=0,4left(mol ight)\Tacó:dfracn_OH^-n_CO_2=dfrac0,40,18=2,22Rightarrow Baleft(OH ight)_2dư\SO_2+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaCO_3+H_2O\n_Baleft(OH ight)_2dư=0,2-0,18=0,02left(mol ight)\Rightarrow CM_Baleft(OH ight)_2dư=dfrac0,020,2=0,1M)


Đúng 2
phản hồi (0)

hấp thụ 2.688 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng thu đc dd X. Tính nồng độ mol của các chất tất cả trong dd sau làm phản ứng

giúp e nhe, e bắt buộc gấp í


Lớp 9 hóa học
2
0
Gửi hủy

nCO2=0,12(mol)

nNaOH=0,2(mol)

Ta có: 1 Sp thu được các thành phần hỗn hợp 2 muối bột Na2CO3 cùng NaHCO3

Đặt nCO2(1), (2) theo lần lượt là a, b(mol) (a,b>0)

PTHH: 2 NaOH + CO2 -to-> Na2CO3 + H2O (1)

2a_________a_________a(mol)

NaOH + CO2 -> NaHCO3 (2)

b_____b______b(mol)

Từ (1), (2) ta có hpt:

(left{eginmatrix2a+b=0,2\a+b=0,12endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,08\b=0,04endmatrix ight.)

Vddsau=VddNaOH=0,2(l)

=> CMddNaHCO3= 0,04/0,2=0,2(M)

CMddNa2CO3=0,08/0,2=0,4(M)


Đúng 2

phản hồi (0)

(n_CO_2=0,12mol\n_NaOH=0,2mol\T=fracn_NaOHn_CO_2=frac0,20,12=1,66// o Na2CO_3; NaHCO_3//2NaOH+CO_2 o Na_2CO_3\NaoH+CO_2 o NaHCO_3\n_Na_2CO_3=a(mol)\n_NaHCO_3=b(mol)\n_NaOH=2a+b=0,2(1)\n_CO_2=a+b=0,12(2)\(1)(2)\a=0,08; b=0,04\CM_Na_2CO_3=frac0,080,2=0,4(mol)\CM_NaHCO_3=frac0,040,2=0,2(mol)\)


Đúng 1
phản hồi (3)

hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dd NaOH aM thì thu được dd X . Mang lại từ từ tất cả khuấy phần đông 150ml dd HCl 1M vào X thu được dd Y với 2,24 lít khí ngơi nghỉ đktc . Cho Y td cùng với dd Ca(OH)2 dư thấy lộ diện 15g kết tủa. Xác minh a?

giúp mk vớiiiiiii

 


Lớp 9 hóa học Đề đánh giá cuối học tập kì II
0
0
Gửi diệt

Hấp thụ 3,36 lít CO2 ( đkc) vào 300ml dd NaOH 0,7M, cho đến khi pứu xảy ra trọn vẹn thu đc dd X. đưa sử thể tích dd biến hóa không xứng đáng kế. Tính độ đậm đặc mol của những chất tan trong dd X


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ


Xem thêm: Cách Làm Rau Câu Châu Đốc

2
0
gởi Hủy

nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol; nNaOH=0,3x0,7=0,21mol

Đặt T = nOH / nCO2 = 0,21 / 0,15 = 1,4 

Vid 1 2Na2CO3 + 3NaHCO3 + 2H2O

0,16 -------------------------> 0,06 ------------>0,09 mol

CM(Na2CO3) = 0,06 / 0,3 = 0,2M

CM(NaHCO3)=0,09 / 0,3 = 0,3M


Đúng 0

comment (0)

nCO2=0.15(mol)

nNaOH=0.21(mol)

CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O

theo pthh nCO2=1/2 nNaOH

Theo bài bác ra nCO2=5/7 nNaOH

->CO2 dư

nCO2 dư=0.15-0.21:2=0.045(mol)->CM=0.15(M)

nNa2CO3=0.105(mol)->CM=0.35(M)

 


Đúng 0
bình luận (3)
Hấp thụ hoàn toàn 6.72 lít khí CO2 (₫ktc) vào 200ml dd KOH 2M, thử đc dd A. độ đậm đặc mol những chất trong dd A ( coi thể tích dd thấy đói ko đáng kể ) là
Lớp 11 chất hóa học Chương 3. đội cacbon
1
0
Gửi bỏ

nCO2 = (dfrac6,7222,4)= 0,3 mol

nKOH = 0,2.2 = 0,4 mol

(dfracnKOHnCO_2) = (dfrac43)>1 => tạo 2 muối hạt CO32- và HCO3-

CO2 + 2KOH --> K2CO3 + H2O

CO2 + KOH --> KHCO3

Đặt số mol K2CO3 và KHCO3 thu được lần lượt là x cùng y mol ta gồm hệ :

(left{eginmatrixx+y=0,3\2x+y=0,4endmatrix ight.)=> x = 0,1 ,y = 0,2 

CK2CO3 = (dfracnV)= (dfrac0,10,2)= 0,5 M 

CKHCO3 = (dfrac0,20,2)= 1M


Đúng 0
phản hồi (0)

1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dd NaOH. Sau bội phản ứng nung nhàn nhã dung dịch thu đc 9,5g muối bột khan. Tính độ đậm đặc mol của dd NaOH sẽ dùng

2. Fan ta dẫn 2,24 lít CO2 qua bình đựng dd NaOH. Khí CO2 bị hấp thụ hoàn toàn. Sau phản nghịch ứng thu được muối bột nào chế tạo ra thành? trọng lượng là bn?


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
3
0
Gửi hủy

1.nCO2=0,1 (mol ) 

TH1: Số mol của CO2 dư => cân nặng muối khan buổi tối đa tạo ra là:

mmuối=0,1.84=8,42 hết 

Gọi số mol CO2 tạo muối Na2CO3;NaHCO3 lần lượt là x, y

2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

NaOH+CO2→NaHCO3

Ta bao gồm : (left{eginmatrixx+y=0,1\106x+84y=9,5endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixx=0,05\y=0,05endmatrix ight.)

⇒nNaOH=2.0,05+0,05=0,15 (mol)

⇒CMNaOH=(dfrac0,150,1)=1,5M


Đúng 3

comment (4)

Câu 2 thiệt ra anh thấy chưa nghiêm ngặt nha!


Đúng 0
comment (3)

2. Vì chưng CO2 bị hấp thụ hoàn toàn

=> CO2 hết, NaOH dư

nCO2 = 0,1 (mol)

CO2 + 2NaOH -------> Na2CO3 + H2O

(n_Na_2CO_3=n_CO_2=0,1left(mol ight))

=> (m_Na_2CO_3=0,1.106=10,6left(g ight))


Đúng 1
comment (0)

 hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X tất cả CO2 cùng SO2 ( tỉ khối hơi của X so với H2 bởi 29,5 ) vào 400ml dd NaOH 1M , Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y . Tính mật độ mol/lít những chất trong Y . Mang sử thể tích hỗn hợp sau bội nghịch ứng không biến hóa đáng kể 


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
1
Gửi hủy

Gọi số mol CO2 và SO2 là a, b (mol)

= >(left{eginmatrixn_khí=a+b=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight)\dfrac44a+64ba+b=29,5.2=59endmatrix ight.) => (left{eginmatrixa=0,1left(mol ight)\b=0,3left(mol ight)endmatrix ight.)

(n_NaOH=1.0,4=0,4left(mol ight))

PTHH: NaOH + CO2 --> NaHCO3

________0,10,1_______(mol)

NaOH + SO2 --> NaHSO3

_0,30,3_____________(mol)

=> (left{eginmatrixC_Mleft(NaHCO_3 ight)=dfrac0,10,4=0,25M\C_Mleft(NaHSO_3 ight)=dfrac0,30,4=0,75Mendmatrix ight.)


Đúng 0

comment (0)

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không đổi. Nồng độ mol của hóa học tan trong dung dịch X là:


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 tạo nên 2 muối

Ba(HCO3)2: y

x+2y=nC=0,15


Đúng 0

phản hồi (0)


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cellulose Và Tinh Bột Và Xenlulozo Khác Nhau Về

olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn