READ THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE CORRECT ANSWER TO EACH OF THE QUESTIONS

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

Glass is a remarkable substance made from the simplest raw materials. It can be colored or colorless, monochrome or polychrome, transparent, translucent, or opaque. It is lightweight impermeable lớn liquids, readily cleaned and reused, durable yet fragile, and often very beautiful. Glass can be decorated in multiple ways và its optical properties are exceptional. In all its myriad forms - as table ware, containers, in architecture and design – glass represents a major achievement in the history of technological developments.Since the Bronze Age about 3,000 B.C., glass has been used for making various kinds ofobjects. It was first made from a mixture of silica, line và an alkali such as soda or potash, và these remained the basic ingredients of glass until the development of lead glass in the seventeenth century. When heated, the mixture becomes soft và malleable and can be formed by various techniques into a vast array of shapes and sizes. The homogeneous mass thus formed by melting then cools to lớn create glass, but in contrast to most materials formed in this way (metals, for instance), glass lacks the crystalline structure normally associated with solids, & instead retains the random molecular structure of a liquid. In effect, as molten glass cools, it progressively stiffens until rigid, but does so without setting up a network of interlocking crystals customarily associated with that process. This is why glass shatters so easily when dealt a blow. Why glass deteriorates over time, especially when exposed lớn moisture, and why glassware must be slowly reheated & uniformly cooled after manufacture to release internal stresses induced by uneven cooling.Another unusual feature of glass is the manner in which its viscosity changes as it turns from a cold substance into a hot, ductile liquid. Unlike metals that flow or "freeze" at specific temperatures glass progressively softens as the temperature rises, going through varying stages of malleability until it flows lượt thích a thick syrup. Each stage of malleability allows the glass to lớn be manipulated into various forms, by different techniques, and if suddenly cooled the object retains the shape achieved at that point. Glass is thus amenable lớn a greater number of heat-forming techniques than most other materials.


*

A. lớn demonstrate how glass evolved

B. lớn show the versatility of glass

C. khổng lồ explain glassmaking giải pháp công nghệ

D. to explain the purpose of each component of glass


Đáp án B

B: tại sao tác mang liệt kê những đặc tính của chất thủy tinh trong đoạn 1 A: nhằm chỉ ra thủy tinh trong đã tiến hóa thế nào (sai); B: để chỉ ra tính đa dụng của thủy tinh; C: để giải thích công nghệ làm thủy tinh; D: nhằm giải thích chức năng từng cấu tạo của thủy tinh thông tin trong bài “glass has been used for making various kinds of objects” (đầu đoạn 2): do đó đoạn 1 tác giả liệt kê các đặc tính của chất liệu thủy tinh để đoạn sau đã cho thấy các chức năng của thủy tinh.


Đáp án A

A: durable: có thể tồn tại trong thời hạn dài = lasting – tồn tại; B: tinh tế; C: nặng; D: trơn, không có hoa văn gì


A. They were the same for centuries.

B. They are liquid.

C.

Xem thêm: Viêm Lỗ Chân Lông Ở Chân Và Cách Điều Trị, Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Cần Thơ > Hỏi Đáp

They are transparent.

D. They are very heavy.


Đáp án A

A: tác giả có ngụ ý gì về các vật liệu thô được dùng để gia công thủy tinh? A: chúng không hề đổi khác qua nhiều thế kỉ; B: chúng là hóa học lỏng; C: bọn chúng trong suốt; D: chúng khá nặng thông tin trong bài “It was first made from a mixture of silica, line và an alkali such as soda or potash, and these remained the basic ingredients of glass until the development of lead glass in the seventeenth” – thủy tinh ban đầu được có tác dụng từ …. Với những nguyên vật liệu này đều giữ nguyên những nhân tố cơ phiên bản cho mang đến tận sự cách tân và phát triển của thủy tinh trong chì …


Câu 0. According khổng lồ the passage, how is glass that has cooled & become rigid different from most other rigid substances?

A. It has an interlocking crystal network.

B. It has an unusually low melting temperature.

C. It has varying physical properties.

D.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Phép Tịnh Tiến Biến Đường Thẳng Thành Chính Nó ?

It has a random molecular structure.


Đáp án D

D: theo bài đọc, thủy tinh được thiết kế lạnh với đóng rắn khác ra làm sao so với những chất rắn khác? A: nó bao gồm mạng lưới các phân tử trong suốt lồng lên nhau; B: nó có ánh nắng mặt trời nóng chảy thấp bất thường; C: nó tất cả thành phần đồ dùng lí trở nên đổi; D: nó có kết cấu phân tử ngẫu nhiên thông tin trong bài xích “glass lacks the crystalline structure normally associated with solids, and instead retains the random molecular structure of a liquid.”- thiếu cấu tạo của thủy tinh bình thường như những chất rắn khác, mà lại giữ nguyên cấu trúc phân tử hốt nhiên như của chất lỏng